Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Redemácia podielových listov z pohľadu daní a odvodov | News Flash

12 februára 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Redemácia alebo redemovať znamená požiadať správcovskú spoločnosť o preplatenie podielových listov = ukončenie investície. V tomto článku sa budeme venovať redemácii podielových listov z daňovo-odvodového hľadiska.

Stiahnuť PDF

Podielové listy obstarané do roku 2003

Pri redemácii podielových listov nezaradených do obchodného majetku je sa u fyzických osôb potrebné riadiť prechodným ustanovením §52b ods. 11 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). V zmysle daného ustanovenia platí, že povinnosť vykonať zrážku dane sa vzťahuje aj na podielové listy obstarané do 31. decembra 2003. Práve v súlade s týmto ustanovením sú správcovské spoločnosti povinné vykonať zrážku dane v prípade redemácie podielových listov, z ktorých podielnik dosiahol zisk a to bez ohľadu na ich rok obstarania.V prípade vykonania zrážky dane u tejto skupiny podielových listov je odporúčané podať daňové priznanie, keďže u tejto skupiny cenných papierov je rovnako možné použiť prechodné ustanovenie §52 ods. 20 ZDP a síce uplatniť daňové predpisy platné do konca roku 2003.

Pokiaľ teda správcovská spoločnosť vykoná zrážku dane pri redemácii podielových listov obstaraných do konca roku 2003 a daňovník spĺňa podmienky na oslobodenie takéhoto príjmu v súlade s legislatívou platnou v znení do konca roku 2003, tak sumu zrazenej dane si podielnik bude nárokovať prostredníctvom podaného daňového priznania.

Investor (fyzická osoba) uvedie zrazenú daň platiteľom dane ako daň podľa §43 ZDP, pričom príjem z takéhoto podielového listu nebude uvádzať v daňovom priznaní ako súčasť osobitného základu dane podľa §7 ods. 1 písm. g) ZDP, nakoľko je tento príjem od dane oslobodený v súlade s prechodným ustanovením uvedeným v §52 ods. 20 ZDP.

Na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov, t.j. aj na príjem z redemácie podielových listov obstaraných pred rokom 2004, je potrebné použiť ustanovenia §4 ods. 1 písm. d), 10 ods. 3 písm. a) a §58 ods. 8 Zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach príjmov (ďalej aj „starý ZDP“) a to aj v prípade ich redemácie po roku 2003. V súlade s § 4 ods. 1 písm. d) starého ZDP účinného od 1.1.2000 do 31.12.2003 bol od dane oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahla tri roky, pričom predajom cenného papiera na účely tohto starého ZDP sa považoval aj spätný predaj, t.j. vyplatenie, podielových listov.

V prípade podielových listov obstaraných do konca roku 1999 bol účinný zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa príjem z predaja cenných papierov považoval za ostatný príjem podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 286/1992 Zb. s výnimkou uvedenou v § 4 tohto zákona. Podľa predmetnej výnimky boli od dane oslobodené príjmy z predaja cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahla jeden rok a tieto príjmy neboli predmetom podnikania daňovníka alebo neslúžili na jeho podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom sa toto ustanovenie nevzťahovalo na príjmy z kapitálového majetku. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na aplikáciu oslobodenia od dane pri redemácii podielových listov obstaraných do konca roku 1999 v prípade podielových listov, ktoré daňovník drží doteraz.

Znamená to, že v prípade redemácie podielových listov obstaraných pred rokom 2004, budú v roku 2020 podmienky oslobodenia od dane požadované legislatívou platnou do roku 2003 určite splnené. V prípade redemácie takýchto podielových listov v roku 2020 sa podielnikom odporúča podať za rok 2020 daňové priznanie a prípadnú sumu zrazenej dane zo strany správcovskej spoločnosti uviesť ako preddavok na daň. Keďže príjem z redemácie takýchto podielových listov bude od dane oslobodený, suma zrazenej dane bude predstavovať „preplatok“ na dani z tohto druhu príjmu daňovníka.

Podielové listy obstarané od roku 2004

Príjem dosiahnutý z vyplatenia, resp. vrátenia podielových listov za považuje príjem z kapitálového majetku.  Osobitným základom dane sa v prípade takéhoto príjmu rozumie suma, o ktorú úhrn príjmov z redemácie podielových listov v rámci daného kalendárneho roka prevyšuje úhrn vkladov podielnika. Toto platí aj v prípade, ak daňovník vlastní podielové listy vo viacerých fondoch.

Osobitný základ dane takéhoto daňovníka sa v prípade redemácie podielových listov vo viacerých fondoch vypočíta z rozdielu príjmov zo všetkých podielových listov dosiahnutých z ich redemácie a úhrnom všetkých vkladov podielnika, ktoré sa vzťahujú k týmto redemovaným podielovým listom. Ak je takýto celkový rozdiel záporný, tak sa na daňové účely na neho neprihliada. Znamená to, že v prípade redemácie podielových listov je možné kompenzovať zisky a straty dosiahnuté z ich redemácie v rámci kalendárneho roka.

V súlade s §43 ods. 3 písm. b) ZDP sa daň vyberá zrážkou aj v prípade príjmu z podielových listov dosiahnutých ich redemáciou. Zrážku dane je v súlade s §43 ods. 10 ZDP povinný vykonať platiteľ dane, t.j. správcovská spoločnosť, pričom zrážka dane sa vykoná z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena pri jeho vydaní. Takto zrazená daň sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky, avšak fyzická osoba sa môže rozhodnúť takúto zrážku dane považovať za svoj preddavok na daň. Vyššie uvedené má najmä význam v prípade, ak daňovník dosiahne v rámci kalendárneho roka z titulu redemácie rozličných podielových listov zisky ako i straty pričom z ich celkového započítania vykáže taký osobitný základ dane, pri ktorom výška daňovej povinnosti z neho vypočítaná je nižšia ako suma zrážky dane zrazenej pri redemácii podielových listov, z ktorých vykázal zisk, t.j. prostredníctvom podaného daňového priznania sa vie „dostať“ späť k celkovej alebo k časti sumy zrazenej dane počas kalendárneho roka.

Príjmy z redemácie podielových listov podliehajú zdaneniu sadzbou dane 19%.

Redemácia podielových listov a odvody

Príjem z redemácie podielových listov nepodlieha zdravotným ani sociálnym odvodom.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram