Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príspevky prvej pomoci 4B z pohľadu daní (jednoosobové s.r.o.) | News Flash

5 marca 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

S účinnosťou od 1.1.2021 sa u daňovníka, ktorý je PO, ustanovilo nové oslobodenie od dane z príjmov PO, a to podľa § 13 ods. 2 písm. k) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého sa oslobodzujú napr. plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) Zákona o službách zamestnanosti. Jedná sa teda o príspevky v rámci tzv. Prvej pomoc, Prvej pomoci plus, resp. aj do budúcnosti Prvej pomoci plus plus.

Stiahnuť PDF

Upozorňujeme, že v zmysle prechodného sa vyššie uvedené oslobodenie prvýkrát použije aj pri podaní daňového priznania k dani z príjmov PO po 31.12.2020. To znamená, že oslobodenie sa uplatní pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty PO aj za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020, alebo za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, za ktoré sa daňové priznanie podáva po 31.12.2020 alebo za iné zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva po 31.12.2020.

Ktoré príspevky nie sú oslobodené od dane z príjmu?

Pozor však, niekedy sa mylne má zato, že od dane sú oslobodené aj výnosy z iných dotácií v súvislosti s COVID-19 situáciou, napr. dotácie na úhradu nájomného podľa Zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, výnosy z príspevku na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 podľa Zákona o podpore cestovného ruchu, atď. Tieto a iné dotácie sa považujú za zdaniteľný príjem a podliehajú zdaneniu.

Čo teda treba brať do úvahy na konci roka v súvislosti s prijatými dotáciami?

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými dotáciami sa uplatňuje princíp zachovania neutrálneho vplyvu na základ dane. To znamená, že ak výnos z dotácie vo výške ovplyvňujúcej výsledok hospodárenia (pozn. zaúčtovaný do výnosov) je oslobodený od dane, potom k nemu časovo a vecne prislúchajúce náklady nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP.

Ak však výnos z dotácie, vo výške ovplyvňujúcej výsledok hospodárenia, nie je oslobodený od dane, tzn. je zdaniteľným príjmom, potom k nemu časovo a vecne prislúchajúce náklady, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie zahrnované do zdaniteľných príjmov (výnosov) sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. m) ZDP.

Eliminácia výdavkov v súvislosti s dotáciami pre jednoosobové s.r.o

Asi najviac otázok v tejto súvislosti vzniká pri eliminácii vplyvu dotácie na základ dane pri tzv. jednoosobových s. r. o., ktoré môžu žiadať o príspevku v rámci tzv. opatrenia 4B. Platí, že jednoosobová s.r.o. účtuje o príspevku v rámci opatrenia 4B v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, do ktorého prislúcha tzv. oprávnené obdobie, za ktoré žiadateľ o príspevok žiada, a to v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Takto zaúčtovaný výnos je oslobodený od dane a z tohto dôvodu je odpočítateľnou položkou, ktorá sa v tlačive DPPO uvádza na riadku 230. S cieľom dosiahnuť neutrálny vplyv prijatého príspevku v rámci opatrenia 4B na základ dane alebo daňovú stratu, jednoosobová s.r.o. vylučuje z daňových výdavkov v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP náklady prislúchajúce k výnosu nezahŕňanému do základu dane.

Upozorňujem však, že na rozdiel od opatrení 1, 3A resp. 3B v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá si nárokuje príspevok v rámci opatrenia 4B, nemôžu vznikať žiadne mzdové náklady. Práve pri opatreniach 1, 3A resp. 3B sa tieto náklady v záujme zachovania neutrality pri výpočte základu dane vylučujú a to cez tzv. “pripočítateľné položky”.

Zámerom príspevkov v rámci opatrenia 4B je však podporiť jednoosobovú s.r.o. náhradou chýbajúcich výnosov. Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že tento príspevok jednoosoboová s.r.o. získala v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Preto je potrebné vylúčiť zo zaúčtovaných nákladov tú časť nákladov, ktorá časovo a vecne súvisí so zdaňovacím obdobím, za ktoré bol príspevok v rámci opatrenia č. 4B poskytnutý, a to až do výšky zaúčtovaného výnosu z príspevku v rámci opatrenia 4B. Vylučovať sa teda môžu akékoľvek náklady, ktoré spoločnosti vznikli.

Berte prosím na vedomie, že vylúčené náklady nie sú daňovým výdavkom a sú položkou zvyšujúcou základ dane, ktorá sa v tlačive DPPO uvádza v tabuľke pomocných výpočtov A na riadku 14 (následne na riadku 130).

V praxi môžu vzniknúť v tejto súvislosti v podstate dve situácie:

  • Náklady za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu príspevkov v rámci opatrenia 4B. V danom prípade sa do daňových výdavkov nezahrnie časť zodpovedajúca výške príspevkov v rámci opatrenia 4B, ktoré sú oslobodené od dane.
  • Ak náklady za zdaňovacie obdobie, do ktorého spadá aj tzv. oprávnené obdobie, nedosahujú sumu príspevkov v rámci opatrenia 4B, z daňových výdavkov sa vylúčia len vo výške, v ktorej vznikli. Napr. v prípade ak jednoosobová s. r. o. nevykáže žiadne náklady, tak nebude ani nič pripočítavať k základu dane. Oslobodenie sumy dotácie účtovanej do výnosov samozrejme zostáva zachované.
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram