Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príjmy z počítačového programu na objednávku v daňovom priznaní | Accace v eTrend

7 mája 2019

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Ako fyzická osoba, nepodnikateľ, som uzavrela s podnikateľskou osobou Zmluvu o dielo na vytvorenie počítačového programu a licenčnú zmluva v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ust.§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona. V daňovom priznaní spadá takýto príjem pod paragraf 6 odsek 2 písm. a) alebo pod paragraf 8 ako iné príjmy?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Na základe vyššie uvedených informácii predpokladáme, že budete mať príjem z odmeny za vytvorenie počítačového programu. tzv. aktívny príjem, a tiež tzv. pasívny príjem z odmeny za následné použitie daného počítačového programu.

Aktívny príjem a pasívny príjem

V súvislosti s aktívnym príjmom zastávame názor, že sa vo tomto prípade jedná o príjem, ktorý podlieha zdaneniu podľa §6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Za predpokladu, že sa nejedná o príjem zo závislej činnosti, teda zo zamestnania.

Pri pasívnom príjme sa jedná o príjem podľa §6 ods. 4 ZDP.

Správne znenie zmluvy

Ak ste uzatvorili dve zmluvy, mali by Vám aj plynúť dva druhy príjmov. Upozorňujeme, že v súlade s rozdelením príjmov  podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a podľa § 6 ods. 4 ZDP, je potrebné čo najpresnejšie  ujasnenie obsahu zmlúv, na základe ktorých sú príjmy dosahované, aby bolo jasné presné rozdelenie príjmov medzi aktívne a pasívne.

V prípade, ak by licenčná zmluva podľa § 65 Autorského zákona obsahovala i prvky zmluvy o vykonaní diela a odmena by bola určená jednou sumou, tak by nebolo možné rozdelenie tohto príjmu na účely jeho zdanenia. Príjem, ktorý by z tejto zmluvy plynul by sa v tomto prípade zaradil medzi príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Ak by však súčasťou zmluvy o vytvorení počítačového programu na objednávku bola aj licenčná zmluva podľa § 65 Autorského zákona a odmena by sa určila jednou sumou tak, že  by nebolo možné rozdelenie tohto príjmu na účel jeho zdanenia, tak takýto príjem by sa zaradil výlučne medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram