Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Práca na dohodu v ČR a vyplývajúce daňové povinnosti

13 júna 2013

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v daňovej poradni

Ako starobný dôchodca, vysokoškolský učiteľ – občan SR s trvalým bydliskom v SR, mám možnosť uzatvoriť v ČR dohodu a vykonaní práce na projekty, ktoré sa týkajú výskumu na českej univerzite. Podľa českých zákonov u dohôd, ktoré nepresiahnu mesačnú odmenu 10 000 Kč, sa neplatia žiadne odvody, iba dane. Ako sa to však prejaví vo vzťahu k slovenským zákonom?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director Accace k.s

Rozumieme, že v súčasnosti pracujete na pracovnú zmluvu aj ako vysokoškolský učiteľ v SR. Berte prosím na vedomie, že v súlade s Čl. 11 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Nariadenie“) môžete podliehať právnym predpisom  len jedného členského štátu. V súlade s Čl. 13 Nariadenia osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch podlieha právnym predpisom členského štátu bydliska, ak takáto osoba vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v tomto členskom štáte, alebo ak je zamestnaná vo viacerých podnikoch, alebo ju zamestnáva viacero zamestnávateľov, ktorých registrované sídlo alebo miesto podnikania je v odlišných členských štátoch.

V súlade s vyššie uvedeným a vychádzajúc z predpokladu existencie Vášho bydliska na území SR zastávame názor, že predmetná zárobková činnosť bude podliehať systému sociálneho zabezpečenia v SR. Vo veci zdanenia príjmu by sme Vás chceli upozorniť na ustanovenie §45 ods. 3 písm. c) Zákona o dani z príjmov, ktorý upravuje možnosť aplikácie metódy vyňatia v SR a to v prípade daňového rezidenta SR z príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, s ktorým SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (pozn. platí aj pre ČR) a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. V súlade s vyššie uvedeným existuje predpoklad na vyňatie Vami uvádzaného príjmu z Vášho zdanenia príjmov v SR.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram