Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pozemok ako nepeňažný vklad vložený do s.r.o.: Príklad z praxe_Tax & Fiscal Alert

7 júna 2013

Východisková situácia:

Máme dve spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným A  vlastní pozemok, ktorý kúpila za 100.000 EUR. Tento pozemok chce vložiť do spoločnosti s ručením obmedzeným B ako nepeňažný vklad. Hodnota pozemku podľa znaleckého posudku je 135.000 EUR.

Otázky:

  1. Aký má vplyv prevod vlastníctva na DPH?
  2. Ako sa zaúčtuje rozdiel vo výške 35.000 EUR?

Riešenie:

Vychádzame z predpokladu, že hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom je súčasne hodnotou majetku započítanej na vklad spoločníka do spoločnosti. Rozumieme, že Vami uvádzaná suma 135 000 EUR je hodnota pozemku stanovená znalcom bez DPH.
V súlade s §27a ods. 4 Postupov účtovania sa v účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým sú jednotlivé zložky majetku, t.j. aj pozemok, tento majetok vyradí v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu, t.j. sumou 135 000 EUR a účtovnou hodnotou vkladaného majetku, t.j. 100 000 EUR sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Suma uznanej hodnoty vkladu, t.j. čiastka 135 000 EUR sa účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov.
V účtovníctve prijímateľa vkladu sa pozemok bude účtovať v uznanej hodnote vkladu. Na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra. Zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra sa účtuje v prospech účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.
Vychádzame z predpokladu, že predmetom nepeňažného vkladu je stavebný pozemok na účely DPH, t.j. pozemok, ktorého dodanie nie je od dane oslobodené v súlade s §38 ods. 2 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“). Vloženie nepeňažného vkladu do s. r. o. je v súlade s §8 ZDPH dodaním tovaru.  Ak platiteľ dane vkladá formou nepeňažného vkladu hmotný majetok, ktorého dodanie nie je oslobodené od dane, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ZDPH, a to dňom dodania. Základom dane sa v súlade s  § 22 ZDPH v prípade s. r. o. považuje suma nepeňažného vkladu zapísaná do obchodného registra. Berte prosím na vedomie, že v prípade vloženia nepeňažného vkladu, pri ktorom vzniká daňová povinnosť, je platiteľ dane podľa § 71 ZDPH povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa dodania tovaru i napriek tomu, že úhrada sumy uvedenej vo faktúre nebude zrealizovaná.
Berte prosím na vedomie, že v súlade s §19 ods. 3 písm. e) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) daňovým výdavkom je aj vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania,  pričom pri pozemkoch nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja. Vychádzame z predpokladu, že príjmy z predmetného predaja presiahnu výšku vstupnej ceny pozemku. Rovnako máme zato, že predmetný nepeňažný vklad sa bude realizovať v reálnych hodnotách a to v súlade s §17b ZDP. Chceli by sme upozorniť, že v súlade s §17b ods. 12 ZDP na uplatnenie daňových výdavkov pri majetku nadobudnutého nepeňažným vkladom sa na účely ZDP vychádza z hodnoty majetku započítanou na vklad spoločníka. Vychádzajúc z predpokladu, že hodnotou pozemku započítanou na vklad spoločníka je hodnota stanovená znaleckým posudkom zastávame názor, že predmetnú sumu bude možné považovať za daňový výdavok v prípade predaja pozemku.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram