Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová daň z neživotného poistenia platná od 1.1.2019 sa dotkne aj poistníkov | eBook

19 októbra 2018
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Od 1. januára 2019 nadobudne na Slovensku účinnosť legislatívna úprava, ktorej účelom je zaviesť novú nepriamu daň, daň z poistenia. Primárne sa táto daň bude týkať najmä poisťovní, ale daňová povinnosť môže vzniknúť aj iným poistníkom, či už fyzickým alebo právnickým osobám.

Naši odborníci pre Vás  pripravili prehľadný eBook, v ktorom zhrnuli všetky kľúčové informácie týkajúce sa novej legislatívy. Na jednom mieste sa dozviete, aké poistenie je predmetom dane z poistenia, komu a kedy vzniká zdaňovacia povinnosť, aká je výška sadzby dane a aké sankcie prináša nesplnenie povinností.

Stiahnite si náš eBook alebo si prečítajte viac nižšie

Úvod

Od 1.1.2019 je v účinnosti nová legislatívna úprava dane z poistenia, ktorá sa môže týkať aj Vašej spoločnosti. V tejto súvislosti by sme Vám radi priblížili základné informácie plynúce z tejto novej úpravy.

Podľa legislatívnej úpravy platnej do 31.12.2018 majú poisťovne povinnosť platiť odvod z poistného vo výške 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) a odvod z poistného vo výške 8 % z prijatého poistného z ostatných odvetví neživotného poistenia, ktorý bol zavedený od 1. januára 2017. V praxi sa ukázalo, že tento odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia je nesystémovým opatrením a spôsobuje v praxi poisťovniam viaceré problémy. Taktiež dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu, keďže tento odvod sa týka zmlúv uzavretých po 1. januári 2017. V dôsledku týchto problémov sa do slovenskej legislatívy dostala zákonom č. 213/2018 Z. z. nová nepriama daň – daň z poistenia s účinnosťou od 1.1.2019. Predmetom tejto dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v SR. V zásade sa táto daň uplatní na všetky poistenia, bez ohľadu na dátum uzavretia poistnej zmluvy, ak poistné obdobie začne plynúť po 31.12.2018. Zákonom o dani z poistenia sa zruší platenie odvodu z poistného. Avšak odvod z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zostane zachovaný.

Daň z poistenia uplatňuje väčšina členských štátov Európskej únie z dôvodu, že poisťovacie služby sú na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Trend zavádzania dane z poistného je v posledných rokoch viditeľný najmä v strednej a východnej Európe. V súčasnosti nie je táto daň harmonizovaná a jednotlivé štáty si môžu voľne stanoviť podmienky tejto dane, napr. sadzbu dane.

Daň z poistenia budú povinné platiť v prvom rade poisťovne, avšak povinnosť sa môže týkať aj poistníka (akákoľvek osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom), ak zaplatí poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v Slovenskej republike zriadenú pobočku alebo právnickej osoby, na ktorú sú náklady na takéto poistné preúčtované.

V prípade, že Vám v súvislosti s touto novou daňou vzniknú otázky, radi Vám poskytneme našu súčinnosť.

Aké poistenie je predmetom dane z poistenia v Slovenskej republike?

Predmetom dane je poistenie, ktoré spĺňa súčasne nasledovné dve kritéria:

 1. Ide o poistenie v zákonom vymedzených odvetviach neživotného poistenia. Toto vymedzenie je široké a pokrýva ustálené odvetvia neživotného poistenia. Prehľad vymedzených odvetví môžete nájsť v prílohe tohto materiálu. Predmetom dane nie je zaistenie.
 2. Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku. Kedy sa riziko považuje za umiestnené v tuzemsku, znázorňuje tabuľka nižšie:
Poistenie nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, okrem tovaru v obchodnej preprave Poistenie nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, okrem tovaru v obchodnej preprave
Poistenie dopravného prostriedku Dopravný prostriedok je alebo má byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v SR.
Poistenie rizík spojených s cestovaním alebo s dovolenkou Poistník uzavrel v SR poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace.
Ostatné prípady poistenia

Poistník má v SR obvyklý pobyt (t.j. miesto, kde fyzická osoba dlhodobo žije a kde má osobné a profesijné väzby).
Poistník alebo osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, je právnickou osobou a sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v SR.

„Preúčtovanými nákladmi poistenia“ sa rozumie poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá na území SR pobočku, a ktoré od právnickej osoby požaduje alebo právnickej osobe priradí poistník alebo iná osoba ako poistník.

Podľa uvádzaných kritérií sa daň z poistenia dotkne napríklad aj situácie keď materská spoločnosť uzatvorila poistnú zmluvu s poisťovňou z tretieho štátu a táto poistná zmluva pokrýva aj poistné riziká, ktoré sa týkajú majetkovej a personálnej podstaty dcérskej spoločnosti v SR. V prípade, ak časť nákladov poistenia bude zaplatená dcérskou spoločnosťou, resp. účtovne priradená dcérskej spoločnosti, budú tieto náklady poistenia predstavovať základ dane z poistenia.

Kto je osobou povinnou platiť daň z poistenia v Slovenskej republike?

Všeobecným pravidlom je, že povinnosť platiť daň z poistenia má:

 • Poisťovateľ:
  • poisťovňa so sídlom v SR,
  • poisťovňa z iného členského štátu (v zmysle zákona o poisťovníctve) (členský štát EÚ alebo EHP, t.j. Nórsko, Lichtenštajnsko, Island),
  • pobočka zahraničnej poisťovne,
  • Slovenská kancelária poisťovateľov,
  • Eximbanka

Výnimkou zo všeobecného pravidla sú nasledovné dve situácie, kedy sa povinnosť platiť daň prenáša na inú osobu, ktorou je:

 • Poistník – v prípade, ak zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v SR zriadenú pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe (napr. dcérskej spoločnosti), je platiteľom v rozsahu nepreúčtovaného poistného,
 • Právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia

Poznámka: „Preúčtovanými nákladmi poistenia“ sa rozumie poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá na území SR pobočku, a ktoré od právnickej osoby požaduje alebo právnickej osobe priradí poistník alebo iná osoba ako poistník.

V akej výške sa bude platiť daň?

Sadzba dane

Sadzba dane je 8%, avšak nevzťahuje sa na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pri ktorom sa pokračuje v odvode z poistenia podľa zákona o poisťovníctve.

Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa tak uplatňuje sadzba dane z poistenia 0%.

Základ dane

Určenie základu dane závisí od toho, kto je osobou povinnou platiť daň z poistenia.

V štandardných prípadoch, kedy osobou povinnou platiť daň je poisťovateľ, je základom dane poistné znížené o daň.

V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti na poistníka alebo osobu, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, je základom dane poistné.

Kedy vzniká moment daňovej povinnosti a aké sú povinnosti vykazovania?

Pre účel určenia momentu vzniku daňovej povinnosti je dôležité, kto je osobou povinnou platiť daň.

Navyše v prípadoch, keď je touto osobou poisťovateľ, ponúka zákon viaceré alternatívy ako tento moment určiť a je na rozhodnutí poisťovateľa, ktorú alternatívu si zvolí. Zvolenú alternatívu je potom povinný uplatňovať najmenej osem po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov.

Nižšie uvádzame stručný prehľad, kedy vzniká daňová povinnosť:

Osoba povinná platiť daň Vznik daňovej povinnosti
Poisťovateľ Možnosť voľby z nasledovných troch alternatív:
 1. dňom prijatia platby poistného, a to v rozsahu prijatej platby (pozn. Týmto dňom sa rozumie deň zaúčtovania úhrady pohľadávky z poistného. Daň sa uplatní ak platba poistného je prijatá po 31.12.2018.),
 2. dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného (pozn. Daň sa uplatní ak poistné je predpísané a platba poistného prijatá po 31.12.2018.) alebo
 3. dňom splatnosti poistného. (pozn. Daň sa uplatní ak poistné je splatné a platba poistného prijatá po 31.12.2018.)
Poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku (ak poistník nepreúčtoval poistné inej právnickej osobe) Dňom zaplatenia poistného; ak platiteľ zaplatí časť poistného, daňová povinnosť vzniká v rozsahu zaplatenej časti poistného.

(pozn. Za deň zaplatenia poistného sa považuje deň, kedy bola platba odpísaná z účtu platiteľa alebo deň, kedy záväzok platiteľa zanikol iným spôsobom. Daň sa uplatní, ak platba poistného je zaplatená po 31.12.2018.)

Právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia

30. dňom od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli platiteľovi preúčtované náklady poistenia

(pozn. Daň sa uplatní, ak preúčtovanie nastane po 31.12.2018.)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Osoba povinná platiť daň (platiteľ) je povinná svoju daňovú povinnosť vykázať v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie je platiteľ povinný podať elektronicky predpísaným spôsobom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť s povinnosťou zaplatiť splatnú daň. V rovnakej lehote je daň splatná.

Prvé termíny na podanie daňového priznania sú:

Zdaňovacie obdobie Lehota
1. štvrťrok 2019 30.4.2019
2. štvrťrok 2019 31.7.2019
3. štvrťrok 2019 31.10.2019
4. štvrťrok 2019 31.1.2020

Platiteľ je tiež povinný viesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období v rozsahu nevyhnutnom pre správne určenie dane. Tieto záznamy by mali obsahovať najmä údaje o poisťovateľovi, údaje o poistníkovi, číslo poistnej zmluvy, sumu poistného, základ dane, sumu dane, sadzbu dane, informáciu o umiestnení poistného rizika v tuzemsku. Na požiadanie správcu dane, bude povinný ich elektronickými prostriedkami doručiť správcovi dane.

Je potrebné si vopred splniť registračnú povinnosť?

Správcom dane z poistenia je miestne príslušný daňový úrad.

Povinnosť registrácie pre daň majú len tie osoby povinné platiť daň, ktoré pri vzniku daňovej povinnosti nemajú v SR pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Žiadosť o registráciu pre daň je potrebné podať najneskôr do 5 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré je povinná podať daňové priznanie. Lehota pre správcu dane pre vybavenie žiadosti je 10 dní.

Subjekty, ktoré do konca roku 2018 platili osobitný odvod z poistenia registračnú povinnosť nemajú a budú registrovanými platiteľmi ex lege.

Aké sankcie hrozia pri neplnení povinností na dani z poistenia?

Na správu dane z poistenia sa vzťahuje daňový poriadok. Sankcie určené v daňovom poriadku sa vzťahujú aj na daň z poistenia.

Príloha

Poistné odvetvia neživotného poistenia, na ktoré sa vzťahuje daň z poistenia:

1. Poistenie úrazu
(vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)

a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením, ktoré má povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich,
e) individuálne zdravotné poistenie.
2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením, ktoré má povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) individuálne zdravotné poistenie.
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch,
b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
 
5. Poistenie škôd na lietadlách.  
6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,
b) jazerných dopravných prostriedkoch,
c) námorných dopravných prostriedkoch.
7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
 
8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) víchricou,
d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
e) jadrovou energiou,
f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
 
10. Poistenie zodpovednosti
a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (pozn. sadzba dane je vo výške 0 %)
b) dopravcu.
11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
 
12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
 
13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
 
14. Poistenie úveru
a) všeobecná platobná neschopnosť,
b) exportný úver,
c) splátkový úver,
d) hypotekárny úver,
e) poľnohospodársky úver.
15. Poistenie záruky
a) priame záruky,
b) nepriame záruky.
16. Poistenie rôznych finančných strát, ktoré vyplývajú
a) z výkonu povolania,
b) z nedostatočného príjmu,
c) zo zlých poveternostných podmienok,
d) zo straty zisku,
e) z trvalých všeobecných nákladov,
f) z neočakávaných obchodných nákladov,
g) zo straty trhovej hodnoty,
h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k) z ostatných finančných strát.
17. Poistenie právnej ochrany
 
18. Asistenčné služby
 
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram