Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

7 najčastejších chýb pri kalkulácii dane z príjmov právnickej osoby

13 novembra 2023

Výpočet základu dane a daňovej povinnosti právnickej osoby predstavuje každoročnú aktivitu slovenských spoločností. Kalkulácia musí vychádzať z predpisov aktuálnych pre dané zdaňovacie obdobie, ktoré musia byť navyše aj správne aplikované. Na niektoré chyby, s ktorými sa v praxi často stretávame si posvietime v tomto článku.

Stiahnuť PDF

1. Výber správnej odpisovej skupiny majetku

V praxi sa často stretávame s tým, že majetok sa pre účely daňového odpisovania zaradí nesprávne, a teda spoločnosť nepostupuje podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Kým zaradenie majetku na účely účtovného odpisovania má svoje špecifiká a vychádza z účtovného plánu, ktorý zohľadňuje fyzické opotrebenie alebo morálne zastaranie majetku, daňovo vychádzame z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov.

Preto majetok nemusí, a často by ani nemal, mať vždy rovnakú odpisovú skupinu a dobu odpisovania pre účtovné a pre daňové účely.

2. Prerušenie odpisov pri nehmotnom majetku alebo pri drobnom majetku? Určite nie

Zákon o dani z príjmov definuje hmotný a nehmotný majetok. Drobný majetok nespĺňa túto definíciu z dôvodu nízkej vstupnej ceny, preto sa jeho odpisy zahŕňajú do základu dane v súlade s účtovníctvom, t. j vo výške účtovných odpisov. Samozrejme, len ak sa drobný majetok preukázateľne využíva na účely podnikania spoločnosti.

Možnosť, resp. niekedy aj povinnosť, prerušiť daňové odpisy sa však vzťahuje len na hmotný majetok definovaný zákonom o dani z príjmov, t. j. len na hmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1700 EUR a prevádzkovo-technické funkcie presahujú 1 rok.

3. Správne vyčíslenie zostatkovej ceny majetku

Zostatková cena majetku, hmotného, nehmotného, dokonca ani drobného, nesmie byť záporná. To je možné veľmi ľahko skontrolovať a vyhnúť sa uplatneniu daňových odpisov vo vyššej sume ako má spoločnosť nárok. Zostatkovú cenu rovnako definuje zákon o dani z príjmov. V niektorých prípadoch sa daňová zostatková cena porovnáva napr. na príjmy z predaja, alebo na základ dane (luxusné vozidlá), prípadne je nedaňovým výdavkom (majetok vyradený z dôvodu škody alebo darovaním). Máte ju teda vyčíslenú a daňovo posúdenú správne?

Účtovná a daňová zostatková cena nehmotného majetku a už spomínaného drobného majetku sa musí vždy rovnať z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode. Ak to tak nie je, chyba mohla nastať v tomto, alebo aj v predchádzajúcom zdaňovacom období a je potrebné ju primerane korigovať.

4. Daňový odpis majetku, ktorý spoločnosť prenajíma

Poskytnutie majetku spoločnosti na prenájom je celkom bežné. Pozor ale v prípade, ak je prenajatých viac položiek majetku spoločnosti. V nájomnej zmluve je dôležité nájomné vyčísliť pre každú jednu položku majetku osobitne, pretože daňový odpis majetku poskytnutého na prenájom je daňovo uznaný v aktuálnom zdaňovacom období len do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku.

5. Rezervy

Daňové posúdenie rezerv nie je pre spoločnosti žiadnou novinkou. Účtuje však spoločnosť rezervy na účte 323 správne podľa postupov účtovania? Malo by ísť o krátkodobé rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac 1 rok, s neurčitým časovým vymedzením, alebo neurčitou výškou záväzku.

V prípade, ak už spoločnosť do konca zdaňovacieho obdobia prijala tovar alebo službu a vie preukázať výšku záväzku príslušnou dokumentáciou (zmluva, dodací list, iný doklad), nemala by účtovať o rezerve na účte 323, ale o nevyfakturovanej dodávke na účte 326. Daňové posúdenie nevyfakturovaných dodávok účtovaných na účte 326 zákon o dani z príjmov osobitne nešpecifikuje.

Základ dane sa ale upraví o rezervu na nevyfakturované dodávky, pri ktorých spoločnosť nevie presnú sumu, alebo túto sumu nevie preukázať.

Pozor si treba dať aj na možné duplicity. Vytvorila spoločnosť rezervu na vianočný večierok účtovaný ako nedaňový výdavok? Uistite sa, že nedošlo k duplicitnej položke zvyšujúcej základ dane.

6. Podmienka zaplatenia a jej úskalia

Spoločnosti sa často pri analýze položiek podliehajúcich podmienke zaplatenia uspokoja s analýzou otvorených položiek záväzkov na analytických účtoch dodávateľov (účet 321). Ale čo iné záväzkové účty? Neobsahujú položky účtované do nákladov a podliehajúce podmienke zaplatenia? Vyššie spomínaný účet 326 – nevyfakturované dodávky, tiež môže obsahovať takéto položky.

Pri položkách podliehajúcich podmienke zaplatenia nezabudnite analyzovať napríklad aj nasledovné položky, ktoré môžu ľahko ujsť vašej pozornosti:

  • nájomné za drobný majetok (kávovar, výdajníky vody a pod.),
  • zmluvné pokuty a úroky z omeškania uvádzané na bežných faktúrach (napr. faktúry od operátorov, za elektrinu a pod.),
  • rôzne prijaté služby od spoločností v rámci skupiny, ktoré môžu spadať do kategórie vedenia firiem alebo poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia.

Ďalšou chybou môže byť duplicitné pripočítanie niektorých položiek k základu dane. Napríklad, v minulom zdaňovacom období sa základ dane zvýšil o nájomné z dôvodu podmienky zaplatenia. V aktuálnom zdaňovacom období tu máme záväzok, ktorý je už viac ako 360 dní po splatnosti. Tento záväzok sa však nevzťahuje na daňový výdavok. Pripočítanie záväzku k základu dane z dôvodu, že je po splatnosti už bude duplicita.

7. Preddavky na daň zaplatené po lehote splatnosti

Uhradila spoločnosť preddavok na daň z príjmov právnickej osoby po lehote splatnosti? Pokiaľ bol tento preddavok uhradený do lehoty na podanie daňového priznania, suma tohto preddavku sa zohľadní vo výpočte dane.

Znamená to, že účet uhradených preddavkov k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nemusí vždy sedieť na sumu uhradených preddavkov uvedenú v kalkulácii dane.

Pozor tiež na správne zohľadnenie rôznych započítaní preddavkov, o ktoré spoločnosť správcu dane žiadala, prípadne, ktoré správca dane urobil z úradnej moci.

Ako dosiahnuť, aby bolo všetko správne?

Vyššie uvádzame len vybrané oblasti, pri ktorých sa ľahko vyskytne chyba v kalkulácii dane, niekedy aj v neprospech spoločností. Správne aplikovanie právnych predpisov môže byť v praxi niekedy problematické.

Ak spoločnosť počas zdaňovacieho obdobia, či už je to kalendárny alebo hospodársky rok, uskutočnila neštandardnú transakciu, ktorá vyžaduje daňové posúdenie, je vhodné venovať sa jej už keď o nej spoločnosť účtuje a neodkladať daňovú analýzu na poslednú chvíľu.

V tejto súvislosti určite odporúčame poradiť sa s odborníkmi – daňovými poradcami. Dobrý nápad je aj príprava predbežnej kalkulácie pokiaľ viete, že na finálny výpočet dane bude menej času.

Nenašli ste svoju aktuálnu tému v tomto článku? Radi vám zodpovieme vaše otázky, alebo pomôžeme s výpočtom dane vašej spoločnosti. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na .

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram