Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kedy je príjem z predaja akcií oslobodený od dane? | Accace v eTrend

21 marca 2018

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Slovenský rezident nadobudol ako fyzická osoba v rokoch 2005-2007 zahraničné akcie. Uvedené akcie minulý rok (2017) predal. Podlieha príjem z predaja týchto akcií zdaneniu a odvodom do zdravotnej poisťovne? Ak áno, je možné uplatniť si v tomto prípade nezdaniteľnú časť a do akej výšky?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Predpokladáme, že okrem Vami dopytovaného príjmu ste za rok 2017 nedosiahli žiaden iný príjem z prenájmu, z príležitostnej činnosti, z prevodu opcií, obchodných podielov, členských práv, resp. iných cenných papierov.

Výška základu dane

V súlade s §8 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) sa príjmy z predaja akcií považujú za tzv. ostatné príjmy. V súlade s §8 ods. 2 ZDP sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja akcií znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Daňovú stratu z titulu prevodu akcií nie je možné dosiahnuť.

V súlade s §9 ods. 1 písm. i) ZDP platí, že ak úhrn príjmov z predaja akcií znížený o výdavok v zdaňovacom období nepresiahne 500 EUR, ide o príjem oslobodený od dane. Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov z predaja akcií a úhrnom výdavkov súvisiacich s nadobudnutím akcií presiahne 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Vyššie uvedené však platí len na akcie obstarané od 1.1.2011.

Akcie nakúpené v rokoch 2004 – 2010

Na akcie obstarané od roku 2004 do konca roku 2010 je potrebné aplikovať prechodné ustanovenie §52j ods. 2 ZDP, ktoré ustanovuje, že na akcie obstarané od roku 2004 do konca roku 2010 sa aplikuje oslobodenie od dane podľa §9 ods. 1 písm. i) ZDP v znení účinnom do konca roku 2010, t.j. do výšky sumy 5-násobku platného životného minima.

Pre oslobodenie príjmov z prevodu akcií, ktoré daňovník nadobudol do 31.12.2010 sa použijú podmienky stanovené ZDP do 31.12.2010, t.j. oslobodenie od dane z príjmov sa bude posudzovať do hranice 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, t.j. vo výške 925,95 EUR. Keďže ste predmetné akcie nadobudli práve v predmetnom období, vo vašom prípade prichádza do úvahy suma 925,95 EUR.

Obchodovanie na regulovanom trhu

Vo vašej otázke neuvádzate, či predmetné akcie boli obchodované na regulovanom trhu alebo nie. Berte prosím na vedomie, že bez ohľadu na vyššie uvedené od dane môže byť oslobodený príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok.

Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Ak ste teda predmetné akcie nemali zaradené v obchodnom majetku a jedná sa o akcie obchodované na zahraničnom regulovanom trhu, máme zato, že príjem z ich predaja v roku 2017 môžete v plnej výške oslobodiť, keďže medzi ich nadobudnutím a predajom ubehlo viac ako jeden rok. V súlade s §11 ZDP nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane u tzv. „ostatných príjmov“ podľa §8 ZDP.

V prípade, ak Vami uvádzaný príjem z predaja akcií nebude od dane oslobodený, tak dosiahnutá suma čiastkového základu dane podlieha rovnako zdravotnému poisteniu. 

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram