Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zodpovednosť nepriameho colného zástupcu a povinnosť platiť DPH pri dovoze tovaru

25 októbra 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V tomto vydaní našich News Flash by sme vám radi priblížili prípad, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktorý sa týka solidárnej zodpovednosti nepriameho colného zástupcu pri dovoze tovaru a určenia, či je možné takéhoto zástupcu považovať za osobu povinnú platiť daň pri dovoze tovaru.

Stiahnuť PDF

Kto je osobou povinnou platiť daň pri dovoze ?

V rozsudku C‑714/20 zo dňa 12. mája 2022 sa ESD zaoberá otázkou, či sa má Colný kódex vykladať v tom zmysle, že podľa neho má nepriamy colný zástupca zaplatiť príslušné clo za tovar, na ktorý podal colné vyhlásenie, ako aj DPH pri dovoze za ten istý tovar. Súčasne, ESD sa zaoberal otázkou, či sa má smernica o DPH vykladať v tom zmysle, že solidárnu zodpovednosť nepriameho colného zástupcu za zaplatenie DPH pri dovoze a dovozcu možno uplatniť v prípade neexistencie vnútroštátnych ustanovení, ktoré ho výslovne určujú alebo uznávajú ako osobu, ktorá má zaplatiť túto daň.

Rozsudok sa týka talianskej spoločnosti U.I. Srl, ktorá ako nepriama colná zástupkyňa zastupovala iné talianske spoločnosti pri dovoze a vykonala v tejto súvislosti potrebné colné operácie vo svojom mene na účet uvedených dovážajúcich spoločností, a na základe plnomocenstiev predložila colným orgánom príslušné colné vyhlásenia.

Colný úrad tvrdil, že U. I. Srl ako nepriama colná zástupkyňa dovážajúcich spoločností, spoločne a nerozdielne zodpovedá s týmito spoločnosťami za zaplatenie dane pri dovoze, najmä na základe Colného kódexu.

V talianskej legislatíve však absentuje presná špecifikácia osoby povinnej/spoluzodpovednej za platbu dovoznej DPH.

Ako sa má vykladať Colný kódex a smernica o DPH ?

V súlade s ustálenou judikatúrou treba pri výklade ustanovenia práva Únie zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou. Síce podľa Colného kódexu je dlžníkom deklarant a v prípade nepriameho zastúpenia je dlžníkom aj osoba, na ktorej účet sa colné vyhlásenie podáva, avšak kontext a ciele Colného kódexu ukazujú, že sa týka výlučne colného dlhu, a nie aj DPH pri dovoze.

Ďalej, smernica o DPH neodkazuje na ustanovenia Colného kódexu, pokiaľ ide o povinnosť zaplatiť daň pri dovoze, ale stanovuje, že táto povinnosť prislúcha osobe alebo osobám, ktoré určí alebo uzná členský štát dovozu.

Za týchto podmienok prináleží členským štátom, aby určili alebo uznali osobu alebo osoby, ktoré sú povinné platiť DPH pri dovoze, dostatočne jasnými a presnými vnútroštátnymi ustanoveniami a v súlade so zásadou právnej istoty.

Z toho vyplýva, že prípadná zodpovednosť nepriameho colného zástupcu za zaplatenie DPH pri dovoze stanovenej členským štátom spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá mu udelila splnomocnenie a ktorú zastupuje, musí byť týmito vnútroštátnymi ustanoveniami výslovne a jednoznačne stanovená.

ESD rozhodol, že smernica o DPH sa má vykladať v tom zmysle, že solidárnu zodpovednosť nepriameho colného zástupcu a dovozcu za zaplatenie dane z pridanej hodnoty pri dovoze nemožno uplatniť v prípade neexistencie vnútroštátnych ustanovení, ktoré ho výslovne a jednoznačne určujú alebo uznávajú ako osobu, ktorá má zaplatiť túto daň.

Zhrnutie

Predmetný rozsudok ESD môže potenciálne zmenšiť zodpovednosť nepriamych zástupcov pri dovoze tovaru tým, že obmedzuje ich zodpovednosť na clo a nie na dovoznú DPH, pokiaľ v národnej legislatíve nie je explicitne uvedené, že nepriamy zástupca je osobou zodpovednou za DPH pri dovoze. Tento rozsudok je tak pozitívnou správou pre nepriamych zástupcov, keďže si nemôžu odpočítať dovoznú DPH na vstupe, ak je splatná, nakoľko nepoužívajú dovážaný tovar na uskutočnenie vlastných zdaniteľných plnení.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram