Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

DPH: Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

14 decembra 2015
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V našom nedávnom vydaní News Flash sme Vás informovali o zmenách v oblasti DPH od 1.januára 2016. Jednou z významných zmien je aj zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti v sektore stavebníctva. 

Stiahnuť PDF

Prenos daňovej povinnosti

S účinnosťou od 1.1.2016 je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností v zmysle Nariadenia komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (ďalej len „klasifikácia CPA“),
  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA ,
  • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA

(ďalej spoločne len „stavebné práce“).

Podmienky prenosu

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
  • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
  • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t.j. sú registrovaní pre daň podľa § 4, 4b, 5 a 6 zákona o DPH.

Nové usmernenie v tejto súvislosti

V tejto súvislosti by sme Vás chceli informovať, že v uplynulých dňoch v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác vydalo Finančné riaditeľstvo SR k zatrieďovaniu prác do sekcie F klasifikácie CPA usmernenie, ktoré môžete nájsť TU.

Sekcia F – Stavby a stavebné práce zahŕňa nasledovné divízie:

  • 41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
  • 42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb)
  • 43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce,  kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce).

Zatrieďovaniu prác, ktoré sa svojim charakterom môžu viazať na divíziu 43 alebo na divíziu 33 klasifikácie CPA bude nepochybne potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Ide napr. o práce typu inštalácie, opravy alebo údržby rôznych zariadení pevne spojených s budovou.

Tiež upozorňujeme, že ak v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu je predmetom dodania viacero plnení, pre správne uplatnenie režimu dane z pridanej hodnoty bude v prvom rade potrebné zistiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia.

Ak ide o jedno zložené plnenie, je potrebné určiť, ktoré plnenie je hlavné a ktoré plnenia sú vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu. Prenos daňovej povinnosti sa uplatní na plnenie ako celok v prípade, ak z dohodnutých zmluvných podmienok vyplýva, že ide o jedno zložené plnenie a hlavnou službou, ktorá určuje charakter poskytnutého plnenia, je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA.

Naopak, ak predmetom zmluvného vzťahu je jedno zložené plnenie, kde hlavné plnenie nepatrí do sekcie F klasifikácie CPA, na plnenie ako celok sa uplatní bežný režim zdanenia, aj v prípade, ak v rámci tohto plnenia sú poskytnuté ako vedľajšie služby vo vzťahu k hlavnému plneniu stavebné práce, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA.

V prípade viacerých rôznych plnení, ktoré netvoria jedno nerozlučné hospodárske plnenie, sa uplatní prenos daňovej povinnosti len pri službách stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie produkcie a na ostatné samostatné služby sa uplatní bežný režim zdanenia.

V prípade, ak platiteľ dane prijal platbu pred dodaním stavebných prác pred 1.1.2016, na prijatú platbu sa uplatní bežný režim zdanenia, t.j. osobou povinnou platiť daň z prijatej platby je dodávateľ stavebných prác podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH v znení platnom do 31.12.2015 aj v prípade, ak k odovzdaniu stavebných prác dôjde až v roku 2016. 

Po dodaní stavebných prác v roku 2016 sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, platiteľa dane, z rozdielu celkového základu dane za stavebné práce a základu dane z poskytnutej platby, pri ktorej vznikla daňová povinnosť dodávateľovi pred 1.1.2016.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram