Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Identifikácia skutočného dodávateľa je podstatná pre odpočet DPH | News Flash

14 marca 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V tomto vydaní našich News Flash by sme vám radi priblížili dva prípady, o ktorých rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktoré sa rovnako týkajú nepriznania práva na odpočítanie dane v prípadoch kedy sa nepodarilo preukázať kto bol skutočným dodávateľom tovaru a služieb.

Stiahnuť PDF

Uskutočnenie dodania nestačí?

V rozsudkoch C-281/20 zo dňa 11. novembra 2021 a C-154/20 zo dňa 9. decembra 2021 sa ESD zaoberá podobnou otázkou, a to či sa má smernica o DPH vykladať v tom zmysle, že v prípade nespochybniteľne uskutočneného dodania tovaru/služby je na uplatnenie práva na odpočítanie dane na vstupe nevyhnutné, okrem iného, preukázať a identifikovať konkrétneho dodávateľa tohto tovaru/služby.

Prvý rozsudok sa týka španielskej spoločnosti Ferimet, ktorá nadobudla tovar a za toto plnenie sama vystavila faktúru, pričom sa preukázalo, že dodávateľ, ktorého uviedla na faktúre, nebol skutočným dodávateľom tovaru. Skutočného dodávateľa tovaru sa nepodarilo identifikovať. Dodanie tovaru podliehalo režimu prenesenia daňovej povinnosti kedy Ferimet nadobudnutie tovaru zdanila ale odpočítanie dane jej nebolo priznané.

Druhý rozsudok sa týka českej spoločnosti Kemwater ProChemie, ktorej nebol priznaný nárok na odpočítanie DPH, ktorú táto spoločnosť zaplatila za reklamné služby poskytnuté počas golfových turnajov. Konateľ dodávateľa služieb vyhlásil, že nevedel o tom, že tieto služby boli poskytované a samotná spoločnosť Kemwater ProChemie nevedela preukázať, že uvedený dodávateľ bol skutočne poskytovateľom uvádzaných služieb.

Aké podmienky je potrebné skúmať?

Z ustálenej judikatúry ESD vyplýva, že právo na odpočítanie DPH je podmienené splnením tak hmotnoprávnych ako aj formálnych požiadaviek, pričom základná zásada neutrality DPH vyžaduje, aby sa odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe priznalo, ak sú splnené hmotnoprávne požiadavky, hoci určité formálne požiadavky boli opomenuté.

ESD k tomu ďalej dodáva, že síce uvedenie dodávateľa na faktúre vzťahujúcej sa na tovary alebo služby, na základe ktorých sa uplatňuje právo na odpočítanie DPH, predstavuje formálnu požiadavku uplatnenia tohto práva, tak na druhej strane postavenie dodávateľa tovaru alebo služieb ako zdaniteľnej osoby patrí medzi hmotnoprávne požiadavky.

V oboch uvedených prípadoch teda ESD konštatuje, že právo na odpočítanie DPH musí byť zdaniteľnej osobe odopreté  keďže vzhľadom na skutkové okolnosti a napriek dôkazom poskytnutým touto zdaniteľnou osobou chýbajú údaje potrebné na overenie, či skutočný dodávateľ tovarov alebo služieb mal postavenie zdaniteľnej osoby, nakoľko jednou z hmotnoprávnych požiadaviek na priznanie práva na odpočítanie dane je to, aby tovary a služby na ktorých sa zakladá právo na odpočítanie dane, boli dodané alebo poskytnuté inou zdaniteľnou osobou.

Vplyv neexistencie skutočnej daňovej výhody

Okrem toho sa v prípade Ferimet ešte ESD zaoberal otázkou, či neexistencia skutočnej daňovej výhody má vplyv na právo spoločnosti na odpočítanie DPH. ESD konštatuje, že na právo zdaniteľnej osoby na odpočítanie DPH nemá vplyv neexistencia daňovej výhody, alebo skutočnosť či DPH splatná z predchádzajúcich alebo neskorších plnení týkajúcich sa dotknutého tovaru bola alebo nebola zaplatená správcovi dane. Konštatovanie rizika straty daňových príjmov preto nie je nevyhnutné na odôvodnenie odopretia nároku na odpočítanie DPH.

Odporúčanie

Pre uplatnenie odpočtu DPH je podstatné nielen to či tovar alebo služba boli dodané, ale aj to kým skutočne boli dodané. Identifikáciu skutočného dodávateľa preto netreba podceňovať. Odporúčame daňovým subjektom zabezpečovať si dôkazne prostriedky o tom kým bol tovar alebo služba skutočne dodaný pre prípad neskoršej daňovej kontroly. Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram