Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 | News Flash

18 januára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

S úvodom roka 2023 sú spojené tradičné povinnosti voči daňovému úradu týkajúce sa kalendárneho roku 2022. V nasledujúcich riadkoch s vami zdieľame niekoľko dôležitých informácií týkajúcich sa povinnosti podať daňové priznanie za rok 2022 v Slovenskej republike.

V tomto News Flash sa venujeme daňovým priznaniam, ktoré sa vzťahujú k priznaniu príjmov zo zamestnania a iných príjmov dosiahnutých v roku 2022.

Stiahnuť PDF

Mám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022?

Pokiaľ celkový zdaniteľný príjem počas roku 2022 dosiahol sumu vyššiu ako 2 289,63 EUR, tak áno. Aj v prípade nižšieho príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie u podnikateľa, ktorý vykazuje daňovú stratu.

Do vyššie uvedenej sumy sa nezapočítavajú zdaniteľné príjmy, ktoré podliehajú v SR zrážkovej dani a vykonaním zrážky dane sa považuje daň za vysporiadanú.

Mám príjem iba zo zamestnania vo výške prevyšujúcej sumu 2 289,63 EUR, musím napriek tomu podať daňové priznanie za rok 2022?

V takom prípade je určite potrebné vysporiadať celoročné zdaniteľné príjmy a daň. Zamestnanci však môžu využiť zjednodušený postup a namiesto podania daňového priznania k dani z príjmov, môžu požiadať svojho zamestnávateľa, aby vykonal ročné zúčtovanie dane. Lehota pre odovzdanie takejto žiadosti u zamestnávateľa je do 15. februára 2023. Zamestnávateľ neskôr prijaté žiadosti nesmie akceptovať.

Pozor však, sú prípady, kedy zamestnávateľ nemá vykonať ročné zúčtovanie dane a zamestnanec musí sám podať daňové priznanie za rok 2022.

Jedná sa o nasledovné situácie:

 • Zamestnanec nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa v lehote do 15. februára 2023;
 • Zamestnanec mal iba nepeňažné príjmy a preto zamestnávateľ nevie zraziť a odviesť preddavok na daň ani daň;
 • Zamestnanec má príjmy zo zamestnania, pričom aspoň časť príjmov zo zamestnania je zdaniteľná v zahraničí – napr. z dôvodu zdržiavania sa a výkonu práce v inom štáte viac ako 183 dní, alebo v prípade práce pre zahraničného zamestnávateľa vykonávanej v tomto druhom štáte, alebo v prípade práce v zahraničí u zahraničného užívateľského zamestnávateľa;
 • Zamestnanec má aj iné zdaniteľné príjmy. Pritom sa môže jednať o všetky ostatné druhy zdaniteľných príjmov (u ktorých nebola daňová povinnosť vysporiadaná zrážkou dane v SR pri výplate), bez ohľadu na výšku takéhoto príjmu.

Popri zamestnaní som dosiahol iné zdaniteľné príjmy, ako mám postupovať?

V prípade dosiahnutia iných príjmov, dosiahnutých či už popri zamestnaní alebo aj bez príjmu zo zamestnania, je potrebné podať daňové priznanie. Ak opomenieme príjmy oslobodené od dane z príjmov, príjmy u ktorých bola už v SR odvedená zrážková daň pri výplate a vyššie uvedenú minimálnu hodnotu všetkých príjmov, tak daňové priznanie musí byť podané bez ohľadu na sumu dosiahnutú u jednotlivých druhov zdaniteľných príjmov.

Najčastejšie druhy príjmov pri ktorých je potrebné pamätať na povinnosť podať daňové priznanie sú:

 • Príjem z podnikania (živnosť, slobodné povolania);
 • Príjem z príležitostných činností;
 • Príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo hnuteľných vecí;
 • Príjem z prevodu nehnuteľnosti (predaj pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia);
 • Prijaté úroky a výnosy z vkladov, dlhopisov, cenných papierov (zahraničné bankové účty, investičné nástroje, peer-to-peer pôžičky);
 • Prijaté dividendy (podiely na zisku);
 • Výnosy z podielových listov;
 • Príjem z predaja akcií, vrátane akcií nadobudnutých od zamestnávateľa cez opčné plány;
 • Príjem z predaja obchodných podielov na obchodnej spoločnosti alebo členských podielov;
 • Príjem z predaja kryptomien, pričom za predaj kryptomeny sa považuje aj zámena kryptomeny za inú, alebo platba za tovar alebo služby kryptomenou;
 • Príjmy z vrátenia podielových listov;
 • Výhry z lotérií, súťaží a žrebovaní, vrátane vecných cien v hodnote nad 350 EUR.

Dokedy musím daňové priznanie za rok 2022 podať a daň zaplatiť?

Lehota na podanie daňového priznania v Slovenskej republike je 3 mesiace od konca kalendárneho roka, tzn. do piatka 31. marca 2023. Samotné priznanie je možné podať osobne, doručiť poštou alebo zaslať elektronicky cez portál finančnej správy.

Upozorňujeme, že podnikatelia majú povinnosť podať daňové priznanie výhradne v elektronickej podobe.

Lehotu je možné predĺžiť o maximálne 3 kalendárne mesiace, tzn. do konca júna 2023. V prípade príjmov preukázateľne zdaňovaných v zahraničí, je možné lehotu predĺžiť o maximálne 6 mesiacov, tzn. až do konca septembra 2023. Oznámenie o predĺžení lehoty o príslušný počet kalendárnych mesiacov je potrebné podať na daňovom úrade na príslušnom tlačive najneskôr do konca marca 2023.

Samotná daň je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Na tieto účely daňový úrad oznamuje príslušný účet, ktorý je pridelený každému daňovníkovi individuálne (tzv. osobný účet daňovníka). Pokiaľ v minulosti daňový úrad, na základe registrácie alebo v minulosti podaného daňového priznania, osobný účet daňovníka neoznámil, spraví tak na základe podaného daňového priznania za rok 2022. V takom prípade platí, že ak bude osobný účet daňovníka oznámený až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, daň je splatná do 8 dní od doručenia oznámenia o jeho pridelení.

V prípade ak máte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022, či už z dôvodu nepožiadania o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľom, z dôvodu príjmov zdaniteľných v zahraničí, alebo z dôvodu dosiahnutia iných príjmov, radi vám pomôžeme a od odbremeníme vás od tejto povinnosti.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram