Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňové aspekty českého zvereneckého fondu z pohľadu slovenského daňového práva

18 novembra 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Otázku medzigeneračnej výmeny v rodinnej firme už nie jedna slovenská rodina vyriešila prostredníctvom vyčlenenia majetku do českého zvereneckého fondu (ďalej len „ZF“). Týmto vyčleneným majetkom často bývajú práve obchodné podiely resp. akcie na rodinných spoločnostiach. Treba upozorniť, že slovenská právna úprava nepozná inštitút zvereneckého fondu ako ho poznáme z ČR.

Preto aj v praxi vzniká množstvo otázok ako daňovo posúdiť okrem iného výplatu dividend od slovenských spoločností v prospech zvereneckého fondu, resp. následnú výplatu „podielov na zisku“ (pozn. nejedná sa o dividendy v pravom zmysle slova) zo zvereneckého fondu v prospech jeho beneficientov. Aj preto sme sa rozhodli zosumarizovať daňové názory k daným otázkam zo strany slovenskej finančnej správy.

Upozorňujeme, že s niektorými závermi slovenskej finančnej správy nie úplne súhlasíme, avšak považujeme za dôležité zdieľať názor ako danú problematiku vidia práve oni.

Dividendy vyplácané slovenskou spoločnosťou v prospech českého zvereneckého fondu

Zverenecký fond nemá právnu subjektivitu, nie je daňovo transparentný a na účely Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR (ďalej len „ZZDZ“) sa považuje za daňového rezidenta ČR. Dividendy vyplácané správcovi českého zvereneckého fondu, ktorých konečným príjemcom je zverenecký fond bez právnej subjektivity sú zdaňované prostredníctvom svojho správcu, ktorý je daňovníkom dane z týchto dividend. Keďže správca zvereneckého fondu je osobou, ktorá nie je konečným príjemcom vyplácaných dividend, a zverenecký fond je konečným príjemcom vyplácaných dividend, ktorý však nie je osobou, ktorá má právnu subjektivitu, malo by dôjsť k uplatneniu ustanovenia § 43 ods. 25 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), v rámci ktorého platiteľ dane (napr. vyplácajúca slovenská s. r. o. ) pri výplate zdaniteľných dividend nerezidentnému správcovi zvereneckého fondu zrazí daň vo výške 35 % z týchto  príjmov.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 ZDP však platí, že uvedené ustanovenia ZDP sa nepoužijú v rozsahu, v akom by ich uplatnením došlo k zdaneniu, ktoré nie je v súlade so ZZDZ. Práve v Čl. 10 ods. 1 a 2 ZZDZ existuje úprava, podľa ktorej dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, rezidentovi ČR, sa môžu zdaniť na území SR, a to podľa právnych predpisov SR, ak je však skutočný vlastník dividend rezidentom ČR, daň takto uložená nesmie presiahnuť v prípadoch ustanovených týmto článkom 5 %, resp. 15 % hrubej sumy dividend. Český zverenecký fond sa na účely zdanenia podľa českých daňových predpisov považuje za právnickú osobu, ktorá na území ČR podlieha neobmedzenému zdaneniu a na účely ZZDZ je považovaný za osobu, ktorá je rezidentom ČR, a tak sa na neho vzťahujú výhody ZZDZ. Práve z vyššie uvedených dôvodov následne platí, že ak skutočným vlastníkom dividend, vyplácaných a zdaňovaných prostredníctvom správcu zvereneckého fondu, je preukázateľne zverenecký fond, ktorý je daňovým rezidentom ČR, daň zrazená slovenskou spoločnosťou by nemala presiahnuť výšku „maximálnej dane“ 5% resp. 15%.

Výplata „podielov na zisku“ vyplácaných českým zvereneckým fondom v prospech slovenských FO

Druhou častou témou je ako daňovo naložiť s príjmami, ktoré získavajú slovenskí beneficienti zo zvereneckého fondu, ktorý ich získal napr. od slovenských spoločností v podobe dividend a ktoré následne „prerozdeľujú“ medzi beneficientov. Upozorňujeme, že napriek skutočnosti, že podľa českých daňových právnych predpisov sa zverenecký fond zdaňuje obdobne ako česká obchodná spoločnosť a podiel na zisku fondu sa zdaňuje rovnako ako dividenda, na základe porovnania právnych charakteristík plnenia zo zisku zvereneckého fondu nie je možné dať na úroveň príjmu z dividend.

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa dividendou rozumie podiel na zisku vyplácaný obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, pričom sa jedná o zisk určený na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. Platí, že za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Keďže zverenecký fond vyplácajúci predmetné plnenie nemá právnu subjektivitu a nie je osobou na účely ZDP, majetok vo fonde je anonymný, beneficient fondu nevlastní majetok generujúci zisk fondu a žiadnym spôsobom sa nepodieľa na základnom imaní tohto fondu (fond imanie nevytvára) a plnenie zo zisku fondu nepredstavuje príjem beneficienta z držby majetku vo fonde, plnenie zo zisku fondu vyplácané beneficientovi tohto fondu nepredstavuje príjem obdobný príjmu uvedenému v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP. Keďže plnenie zo zisku fondu nespadá do rámca príjmov uvedených v § 5 až 7 ZDP, predmetný príjem beneficienta fondu (slovenského daňového rezidenta) je príjmom podľa § 8 ZDP (ostatné príjmy), a je zdaňovaný priamo osobou daňovníka prostredníctvom daňového priznania podaného týmto daňovníkom. Upozorňujeme, že ostatné príjmy podliehajú sadzbe dani 19% resp. 25%. Rovnako je dôležité, že zrážkovú daň zrazenú v ČR pri výplate tohto príjmu v prospech slovenských daňových rezidentov je možné započítať so sumou dane v SR.

Obdobné otázky vznikajú aj v súvislosti s inými  inštitútmi na správu rodinného majetku, ktoré sa používajú po celom svete.

Sme radi, že sme vám mohli priblížiť zosumarizovaný názor slovenskej finančnej správy aspoň k 2 otázkam pri inštitúte, ktorý sa vzhľadom na blízkosť ČR a SR u nás často používa. Neberte prosím vyššie uvedené ako záväzné daňové stanovisko, ale skôr ako inšpiráciu oblastí, ktoré by ste si mali vždy preveriť pri realizácii akejkoľvek štruktúry, ktorá má zabezpečiť správu vášho rodinného majetku a jeho medzigeneračnú výmenu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram