Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Vláda SR schválila novelu finančných opatrení | News Flash

21 septembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 16.9.2020 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým by mal byť novelizovaný aktuálne platný zákon č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych finančných opatreniach v dôsledku COVID-19.

Návrh zákona má byť predmetom rokovania v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Pokiaľ bude zákon schválený v navrhovanom znení, účinnosť zmien by mala nastať 29.9.2020.

Cieľom novely je ukončenie obdobia pandémie pre účely aktivácie daňových a súvisiacich povinností daňových subjektov.

Stiahnuť PDF

Dôvodová správa

Vychádzajúc z dôvodovej správy k návrhu zákona, s ohľadom na negatívny vývoj pandémie korona vírusu nemožno očakávať v dohľadnej dobe odvolanie mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila od 12. marca 2020.

Tzv. „vypnutie“ plnenia daňových a iných povinností, ktoré by siahalo za horizont roku 2020, by spôsobilo značné škody nielen slovenskej ekonomike, ale by nepriaznivo ovplyvnilo aj situáciu daňovníkov v ďalších zdaňovacích obdobiach.

Z uvedených dôvodov je potrebné zrušiť niektoré opatrenia aj napriek tomu, že nedošlo k odvolaniu mimoriadnej situácie. Toto je možné zabezpečiť len vytvorením tzv. fikcie skončenia obdobia pandémie.

Zrušenie daňových a účtovných opatrení

O zavedených mimoriadnych daňových a účtovných opatreniach zákonom č. 67/2020 Z. z. sme Vás priebežne informovali v našich skorších News Flash.

Zavedením fikcie pre účely daňových a účtovných opatrení, že za obdobie pandémie sa považuje obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020, sa opäť aktivujú daňové povinnosti daňových subjektov.

Na aktualizáciu zoznamov daňových dlžníkov sa za obdobie pandémie má považovať obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, za účelom vytvorenia dostatočných časových kapacít pre riadne zverejnenie týchto zoznamov.

Praktické dôsledky

Medzi najvýznamnejšie praktické dopady prijatia predmetnej novely patria:

  • Zavedením fikcie skončenia obdobia pandémie 30.9.2020, daňové kontroly a daňové konania prerušené v zmysle mimoriadnych opatrení budú po tomto dni opäť pokračovať.
  • Dlžnú sumu dane, ktorej splatnosť nastala počas obdobia pandémie, bude potrebné zaplatiť najneskôr do konca októbra 2020, inak bude považovaná za daňový nedoplatok.
  • Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie nevykonal určitý úkon (napr. podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane) v zákonom stanovenej alebo správcom dane požadovanej lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty, za podmienky, že predmetný úkon vykoná najneskôr do konca októbra 2020.
  • Daňový subjekt, ktorému počas obdobia pandémia vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (napr. za rok 2019 štandardne podávané do 31.3.2020), má povinnosť ho podať najneskôr do konca októbra 2020. V rovnakej lehote je potrebné daň zaplatiť. Účtovná jednotka má tiež povinnosť v rovnakej lehote uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok.
  • Po skončení obdobia pandémie daňové subjekty už nebudú môcť využiť osobitnú možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmov na základe podania vyhlásenia o poklese tržieb o viac ako 40%.
  • Daňový subjekt, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2020, bude počnúc októbrom 2020 povinný pokračovať v platení týchto preddavkov.
  • Daňový subjekt, ktorému počas obdobia pandémia vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, má povinnosť ho podať najneskôr do konca októbra 2020. V rovnakej lehote je daň splatná.
  • Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynula počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca októbra 2020.
  • Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov je zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca povinný vyhotoviť najneskôr do 15.11.2020.
  • Lehota na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane za rok 2019 pre zamestnávateľa uplynie 30.11.2020.

Pri uplatňovaní predmetných predpisov Vám radi poskytneme našu súčinnosť, preto nás neváhajte kontaktovať.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram