Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19 a jeho dopad na medzinárodné daňové zmluvy

30 apríla 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V dôsledku pandémie COVID-19, mnoho cezhraničných pracovníkov nemôže fyzicky vykonávať svoju prácu v krajine svojho zamestnania. Niektorí preto pracujú na diaľku z domu, alebo boli z dôvodu nepriaznivých ekonomických okolností zo svojho zamestnania prepustení.

Aktuálna bezprecedentná situácia vyvoláva veľa daňových otázok ako určiť právo na zdanenie medzi krajinami, ktoré v súčasnosti upravujú pravidlá medzinárodných daňových zmlúv.

Stiahnuť PDF

V piatok, 3. apríla 2020 vydal Sekretariát OECD ohľadne týchto otázok usmernenie. Nižšie uvádzame stručný prehľad k otázkam, ktorých sa medzinárodné usmernenie týka. Ministerstvo financií SR sa hlási k uvedenému usmerneniu a stotožňuje sa s ním.

Vznik stálych prevádzkarní

Práca z domu – home office

Výnimočná a dočasná zmena miesta odkiaľ zamestnanci vykonávajú svoju prácu z dôvodu pandémie COVID-19, ako je napr. práca z domu, by pre zamestnávateľa nemala vytvárať nové stále prevádzkarne, a to jednak z dôvodu, že táto aktivita nemá dostatočný stupeň stálosti, či kontinuity, a tiež preto, že s výnimkou daného zamestnanca, podnik nemá prístup alebo kontrolu nad miestom, kde pracovníci vykonávajú svoju pracovnú činnosťou.

Agentská stála prevádzkareň

Podobne by ani dočasné uzatváranie zmlúv v domácnosti zamestnancov alebo závislých zástupcov kvôli koronakríze nemalo podmieňovať vznik stálej prevádzkarne podniku.

Stavebná stála prevádzkareň

Dočasné prerušenie prác pri stálej prevádzkarni, ktorá vznikla kvôli stavebnému projektu, nevedie k jej zániku.

Daňová rezidencia spoločnosti (miesto skutočného vedenia)

V situáciách, kedy medzinárodná daňová zmluva obsahuje rozhraničovacie kritérium pre určenie daňovej rezidencie spoločnosti podľa znenia Modelovej zmluvy OECD z obdobia pred rokom 2017, je práve miesto skutočného vedenia rozhodujúcim kritériom na určenie daňovej rezidencie subjektu s dvojitou rezidenciou na účely daňovej zmluvy. Miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa uskutočňujú kľúčové riadiace a komerčné rozhodnutia potrebné pre fungovanie podnikateľského subjektu ako celku.

Dočasná zmena miesta, kde sa nachádzajú riadiaci zamestnanci podniku je výnimočnou a dočasnou situáciou v dôsledku koronakrízy, a takáto zmena miesta by nemala vyvolať zmenu daňovej rezidencie, ak sa uplatní rozhraničovacie kritérium obsiahnuté v daňovej zmluve.

Cezhraniční pracovníci

Ak sa vláda rozhodla zakročiť a poskytnúť pomoc zamestnávateľom pri vyplácaní miezd zamestnancom za účelom udržania pracovných miest počas koronakrízy, tak by sa mal príjem, ktorý zamestnanec dostáva od svojho zamestnávateľa, priradiť na základe Komentára OECD k Článku 15 tomu miestu, kde sa dané zamestnanie obvykle vykonávalo pred pandémiu.

V prípade zamestnancov, ktorí pracujú v jednom štáte, do ktorého dochádzajú z iného štátu, v ktorom majú trvalé bydlisko (cezhraniční pracovníci), by sa mal príjem pripísať štátu, kde daní zamestnanci zvykli pracovať.

Určenie daňovej rezidencie fyzických osôb

Modelové situácie

  • Osoba je dočasne mimo svojho domova (napr. na dovolenke, kvôli dočasnej práci a pod.), kvôli kríze COVID-19 uviazne v hostiteľskej krajine a získa tak rezidenciu podľa vnútroštátnych pravidiel.

V prípade, že by sa osoba stala rezidentnom hostiteľskej krajiny podľa jej vnútroštátnych pravidiel, potom v prípade existencie medzinárodnej daňovej zmluvy by sa táto osoba nestala rezidentom hostiteľskej krajiny pre účely daňovej zmluvy.

  • Osoba pracuje v krajine (“aktuálna domovská krajina”), v ktorej získala status daňového rezidenta, avšak sa dočasne vráti do svojej predchádzajúcej domovskej krajiny kvôli vzniknutej situácií ohľadom COVID-19. Táto osoba podľa vnútroštátnych predpisov buď nikdy nestratila status rezidenta predchádzajúcej domovskej krajiny, alebo môže získať späť status rezidenta po svojom návrate.

Ak osoba je alebo sa stane daňovým rezidentom na základe týchto pravidiel, potom ak je aplikovateľná medzinárodná daňová zmluva, tak by sa táto osoba nemala stať rezidentom predchádzajúcej krajiny pre účely daňovej zmluvy v dôsledku tejto dočasnej dislokácie.

Kríza spôsobená v dôsledku COVID-19 je obdobím veľkých zmien a mimoriadnych okolností, v krátkodobom časovom horizonte preto musia príslušné orgány a daňová správa zvážiť bežný stav na účely posudzovania daňovej rezidencie danej osoby.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram