Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Country by country reporting – nová oznamovacia povinnosť v oblastí daní od marca 2017 | News Flash

15 februára 2017
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V decembri 2016 sme Vás v rámci našich News Flash informovali o pripravovanej implementácii pravidiel Európskej Únie pre tzv. „country by country reporting“ (CbCR) pre nadnárodne skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu minimálne 750 mil. EUR. Tieto pravidlá boli Národnou radou SR 1.2.2017 schválené, a to s účinnosťou od 1.3.2017 v rámci novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Zverejnenie v Zbierke zákonov SR sa očakáva v najbližších dňoch. Príslušné pravidlá vychádzajú z modelovej legislatívy OECD pre CbCR, ktorá je od roku 2015 súčasťou aktualizovanej Smernice OECD pre transferové oceňovanie.

Stiahnuť PDF

Zavedením predmetných pravidiel sa zavádzajú nové oznamovacie povinnosti v oblasti daní pre subjekty, ktoré sú členmi takejto nadnárodnej skupiny podnikov. Oznámenie subjektu, ktorý bude za skupinu podávať správu podľa jednotlivých krajín, bude potrebné splniť už v marci 2017, v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Inak Vám môžu hroziť sankcie.

Cieľ pravidiel pre CbCR

Pravidlá pre CbCR sú nástrojom pre daňové správy na odhaľovanie rizík transferového oceňovania, iných rizík týkajúcich sa narúšania základu dane a presunu ziskov a na účely ekonomických a štatistických analýz.

Na koho sa CbCR pravidlá vzťahujú?

Pravidlá pre CbCR sa vzťahujú na nadnárodné skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu aspoň 750 mil. EUR a ukladajú im povinnosť každoročne podávať správcovi dane „správu podľa jednotlivých štátov“.

Predmetom tejto správy podľa predpísaného vzoru sú súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov (t.j. členov) a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu.

Predmetné správy budú predmetom automatickej výmeny medzi štátmi, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé podniky – členovia nadnárodnej skupiny.

Ktorý člen nadnárodnej skupiny podáva správu podľa jednotlivých štátov, t.j. je oznamujúcim subjektom?

Povinnosť podávať správu vznikne materským spoločnostiam nadnárodných skupín podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu 750 mil. EUR a viac. V určitých prípadoch sa táto povinnosť môže dotknúť iného člena nadnárodnej skupiny.

Za určitých podmienok pravidlá umožňujú prenesenie povinnosti podávať správu podľa jednotlivých štátov z materskej spoločnosti na náhradný materský subjekt.
Pravidlá tiež definujú výnimky z povinnosti podávať správu materskou spoločnosťou, keď povinnosť vzniká základnému subjektu, t.j. podniku v nadnárodnej skupine podnikov, ktorý nie je materskou spoločnosťou.

Subjekt, ktorý podáva správu podľa jednotlivých štátov (oznamujúci subjekt), podáva správu v štáte svojej daňovej rezidencie. V SR sa predpokladá minimálny počet takýchto subjektov.
Materská spoločnosť a náhradný materský subjekt podávajú správu prvýkrát za rok 2016; v prípade, že správu podáva iný základný subjekt, podáva ju prvýkrát za rok 2017.

Oznámenie oznamujúceho subjektu

Súčasťou pravidiel pre CbCR je aj oznamovacia povinnosť o identifikácii oznamujúceho subjektu, ktorý bude predkladať správu podľa jednotlivých štátov.

Táto oznamovacia povinnosť sa v SR týka každého slovenského člena nadnárodnej skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu min. 750 mil. EUR. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zahraničné subjekty majúce v SR organizačnú zložku.

V predmetnom oznámení spoločnosť uvedie, či je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom, ktorý podáva správu podľa jednotlivých štátov. Ak nie je žiadnym z takýchto subjektov, oznámi Finančnému riaditeľstvu SR obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu, vrátane štátu, v ktorom je oznamujúci subjekt rezidentom na daňové účely, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (t.j. za finančný rok 2016 do 31.3.2017).
Pre účely tohto oznámenia nie je ustanovený žiaden osobitný vzor.

Sankcie

Za nepodanie správy podľa jednotlivých krajín môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 10 000 eur.

Za neoznámenie oznamujúceho subjektu môže byť uložená pokuta do výšky 3 000 eur.

Odporúčania

Za účelom splnenia predmetných oznamovacích povinností odporúčame kontaktovať globálny daňový tím skupiny a preveriť kto bude oznamujúcim subjektom (t.j. bude podávať správu podľa jednotlivých krajín).

Rovnako odporúčame venovať zvýšenú pozornosť problematike transferového oceňovania a zdokumentovaniu uplatňovaných transferových cien v transakciách so závislými osobami. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosť náš aktuálny eBook: Transferové oceňovanie v roku 2017.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram