Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Čo nezabudnúť alebo čomu sa vyhnúť pri príprave daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby | News Flash

16 marca 2017

Všetci podnikatelia, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb do piatka 31.3.2017 a v uvedenej lehote majú povinnosť daň aj zaplatiť. Uvedené platí, ak do tohto termínu neoznámia správcovi dane, že daňové priznanie podajú v predĺženej lehote. Aj pri podávaní daňového priznania za rok 2016 je možné posunutie lehoty na podanie daňového priznania; uvedené zároveň znamená posunutie lehoty na platbu splatnej dane. Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiace. Ak súčasťou zdaniteľných príjmov podnikateľských subjektov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, predmetnú lehotu možno predĺžiť až o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Stiahnuť PDF

Nižšie uvádzame niektoré z dôležitých vecí spojených s prípravou a podaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Platitelia DPH podávajú priznanie elektronicky

Platitelia DPH musia podávať daňové priznanie k dani z príjmov elektronickými prostriedkami. V praxi sa často stáva, že podnikatelia to opomenú a podávajú len DPH priznania a kontrolné výkazy k DPH elektronicky.
Daňové priznanie je povinný podať elektronickými prostriedkami aj neplatiteľ DPH, ak je zastúpený daňovým poradcom, resp. advokátom pri správe daní.
Na daňové priznanie podané prostredníctvom nesprávneho formulára a nesprávnym spôsobom sa neprihliada.

Účtovná závierka sa podáva samostatne

Účtovnú závierku je potrebné podať samostatne, t.j. nemá tvoriť prílohu k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej osoby.
Podanie musí obsahovať nie len súvahu, výkaz ziskov a strát ale aj poznámky k účtovnej závierke.
Podobne ako pri daňovom priznaní, aj účtovná závierka musí byť podaná elektronicky v prípade platiteľov DPH.

Lehota na zaplatenie dane

Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak daňovému subjektu nebolo do lehoty na podanie daňového priznania oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, povinnosť zaplatiť daň vzniká do 8 dní od doručenia tohto oznámenia zo strany správcu dane.
T.j. v určitých prípadoch majú podnikatelia možnosť uhradiť daň aj po lehote na podanie daňového priznania.

Deň platby dane

Pri bezhotovostných prevodoch sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu. T.j. nie je dôležité, kedy bude pripísaná platba k dobru u správcu dane, ale to, kedy je platba odpísaná z účtu daňovníka.

Minimálna výška dane

Pokiaľ Vami vyčíslená daň je nižšia ako suma daňovej licencie (t. j. minimálnej dane), ktorá sa na Vás vzťahuje, máte povinnosť zaplatiť túto minimálnu daň. Uvedené platí i v prípade vykázania daňovej straty. Výška minimálnej dane závisí od určitých podmienok a vo všeobecnosti môže byť od 480 EUR do 2 880 EUR.
Pokiaľ ste začali podnikať v roku 2016 a za tento rok podávate daňové priznanie prvýkrát, daňovú licenciu platiť nemusíte.

Možnosť započítania daňových licencií zaplatených v minulých rokoch na aktuálnu daň

V prípade, že výška dane daňového subjektu za rok 2016 prevýši sumu daňovej licencie, ktorá sa naňho vzťahuje, voči tomuto rozdielu si môže započítať daňovú licenciu zaplatenú v minulosti, keď výška vyčíslenej dane bola nižšia ako suma daňovej licencie (t. j. minimálnej dane).

Vykázanie transakcií medzi závislými osobami v daňovom priznaní

Transakcie uskutočnené medzi závislými osobami musia daňové subjekty v daňovom priznaní vykázať aj v osobitnej časti I, ktorá obsahuje štruktúrovanú tabuľku pre tieto transakcie. V tejto časti sa vykazujú údaje nielen za cezhraničné transakcie so závislými osobami ale aj tuzemské transakcie medzi závislými osobami.
Upozorňujeme, že transakcie medzi závislými osobami musia byť pre daňové účely ocenené v súlade s princípom nezávislého vzťahu, ktorého aplikáciu je potrebné zdokumentovať.
Dokumentačná povinnosť sa týka tuzemských i cezhraničných transakcií medzi závislými osobami. Podrobnejšie informácie nájdete v našom eBooku.

Možnosť odpočtu daňových strát z minulých rokov

V prípade, že daňový subjekt vykázal v minulosti daňové straty, v roku 2016 si môže od vyčísleného základu dane odpočítať ¼ z daňovej straty za roky 2010-2013, ktorá nebola umorená do 31.12.2013, ďalej ¼ z daňovej straty za rok 2014 a rok 2015.
Dôvodom je, že daňové straty sa umorujú rovnomerne počas štyroch rokov. Daňové straty za skoršie roky už nemožno umorovať.

Obmedzenia pri uplatňovaní daňových výdavkov

Pri uplatňovaní daňových výdavkov by sme osobitne chceli pripomenúť, že:

  • Určité náklady je možné uplatniť v daňových výdavkoch až v roku, kedy sú zaplatené (napr. nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, licenčné poplatky, náklady na poradenské a právne služby zatriedené do KP 69.1, 69.2);
  • Náklady na zmluvné pokuty a úroky z omeškania sú považované za nedaňové, a to bez ohľadu na to či boli alebo neboli zaplatené;
  • Náklady na odplaty za vymáhanie pohľadávok možno daňovo uznať najviac do výšky 50% vymoženej pohľadávky;
  • O záväzky vzťahujúce sa k daňovým výdavkom, od splatnosti ktorých uplynulo viac ako 360 dní sa zvyšuje základ dane, pričom suma zvýšenia závisí od počtu dní od splatnosti;
  • Náklady na rezervy sú v princípe nedaňové, s určitými výnimkami;
  • Náklady na úroky platené z úverov a pôžičiek od závislých osôb a súvisiace výdavky (náklady) na tieto prijaté pôžičky a úvery podliehajú pravidlám nízkej kapitalizácie (sumu, ktorá presahuje 25% hodnoty ukazovateľa EBITDA, nie je možné uplatniť v daňových výdavkoch). Uvedené sa nevzťahuje napr. na lízingové spoločnosti.

Eliminácia duplicitného zdanenia výnosov z úrokov na bankových účtoch

Úroky pripísané bankou z vkladov na bankových účtoch v SR sa do základu dane nezahŕňajú, keďže sa jedná o príjmy, z ktorých je daň vyberaná zrážkou a tým sú daňovo vysporiadané.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram