Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Cezhraničné transakcie medzi hlavnou prevádzkarňou a jej pobočkou v inom členskom štáte z pohľadu DPH | News Flash

16 júna 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) z 11. marca 2021 vo veci C-812/19 (prípad Danske Bank) objasnil ako je potrebné z pohľadu DPH vnímať poskytovanie cezhraničných služieb v rámci toho istého právneho subjektu. Prípad sa týka hlavnej prevádzkarne spoločnosti Danske Bank, ktorá sa nachádza v Dánsku a je členom skupiny na účely DPH v tomto štáte, pričom jej pobočka zriadená vo Švédsku, ktorá je príjemcom cezhraničných služieb poskytovaných hlavnou prevádzkarňou nie je členom dánskej skupiny na účely DPH a ani žiadnej inej v štáte jej zriadenia.

Stiahnuť PDF

Okolnosti prípadu a otázky položené ESD

Hlavná prevádzkareň spoločnosti Danske Bank so sídlom v Dánsku, ktorá je súčasťou skupiny na účely DPH v tomto štáte poskytuje IT služby vo forme počítačovej platformy svojej švédskej pobočke, ktorej následne fakturuje náklady spojené s užívaním tejto platformy. Pobočka zriadená vo Švédsku pri tom nie je členom žiadnej skupiny na účely DPH.

Švédska pobočka spoločnosti požiadala o daňové stanovisko Komisiu pre daňové právo, Švédsko, či je možné z hľadiska DPH považovať hlavnú prevádzkareň v Dánsku a jej pobočku vo Švédsku za jednu zdaniteľnú osobu alebo za dve odlišné, a či sa služby poskytované hlavnou prevádzkarňou švédskej pobočke, ktorých náklady sú jej účtované, majú považovať za zdaniteľné plnenie, za ktoré má švédska pobočka ako príjemca služieb povinnosť platiť DPH. Prípad sa postupne dostal na Najvyšší súd, Švédsko, ktorý konanie prerušil a obrátil sa v tejto veci na ESD.

Záver ESD

K zodpovedaniu daných otázok čerpal ESD zo skoršieho rozsudku z roku 2014 vo veci C-7/13 (prípad Skandia America Corp. (USA), filial Sverige), kde hlavná prevádzkareň usadená v USA poskytovala služby svojej pobočke zriadenej v členom štáte Európskej únie, ktorá bola členom skupiny na účely DPH v tomto členskom štáte. ESD v uvedenom rozsudku rozhodol, že poskytovanie služieb hlavnou prevádzkarňou spoločnosti usadenej v tretej krajine jej pobočke v členskom štáte predstavuje zdaniteľné plnenie, ak je uvedená pobočka členom skupiny osôb, ktoré sa môžu považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH.

ESD ďalej vyzdvihol územné obmedzenia vyplývajúce z článku 11 Smernice 2006/112/ES (ďalej „Smernica o DPH“), ktorý upravuje možnosť považovať viaceré osoby za jednu zdaniteľnú osobu. Dánska legislatíva, ktorá prevzala článok 11 uvedenej smernice, povoľuje viacerým zdaniteľným osobám, ktoré majú toho istého vlastníka a sú usadené v tom istom členskom štáte vykonať registráciu dánskej skupiny na účely DPH. Skupina sa môže týkať len podnikov usadených v Dánsku.

Na základe vyššie uvedeného ESD rozhodol nasledovne:

  1. Poskytovanie služieb hlavnou prevádzkarňou v Dánsku jej pobočke zriadenej v inom členskom štáte (vo Švédsku) predstavuje zdaniteľné plnenie, ak je uvedená hlavná prevádzkareň súčasťou skupiny na účely DPH, s členmi ktorej je možné ju považovať za jednu zdaniteľnú osobu. Z pohľadu DPH je potrebné brať do úvahy, že v danej situácii poskytuje služby, o ktoré ide v predmetnom prípade, práve dánska skupina na účely DPH.
  2. Vzhľadom na geografické vymedzenie registrácie skupiny na účely DPH v článku 11 smernice o DPH nie je možné švédsku pobočku spoločnosti Danske Bank považovať za súčasť dánskej skupiny na účely DPH, ktorej členom je hlavná prevádzkareň spoločnosti.
  3. Z daných dôvodov ESD rozhodol, že hlavnú prevádzkareň v Dánsku, ktorá je členom skupiny na účely DPH v tomto štáte, a jej pobočku vo Švédsku nie je možné považovať za jednu zdaniteľnú osobu. Majú sa považovať za samostatné zdaniteľné osoby, keď táto hlavná prevádzkareň poskytuje uvedenej pobočke služby, ktorých náklady jej účtuje.

Praktické odporúčania

Pravidlá pre skupinovú registráciu pre účely DPH (v zmysle článku 11 Smernice o DPH) implementovalo viacero krajín EÚ, vrátane Slovenska. V prípade, že spoločnosť má viacero prevádzkarni v rôznych štátoch, odporúčame pri preúčtovaní nákladov na služby poskytované medzi týmito prevádzkarňami v rámci toho istého právneho subjektu preveriť, či niektorá z týchto prevádzkarni nie je v krajine, kde sa nachádza, súčasťou DPH skupiny. Účasť v skupinovej registrácii pre DPH môže mať za následok, že sa na transakciu bude nazerať ako na transakciu medzi dvoma odlišnými zdaniteľnými osobami, ktorá podlieha DPH.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram