Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Brexit z daňového hľadiska | News Flash

21 decembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V súvislosti s koncom prechodného obdobia k 31.12.2020 stanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len “UK”) z Európskej únie Vám nižšie prinášame prehľad najdôležitejších zmien v oblasti daňových a colných predpisov, ktoré sa budú od 1.1.2021 uplatňovať na transakcie s UK.

Stiahnuť PDF

Prechodné obdobie 1.2.2020 – 31.12.2020

Na základe dohody medzi UK a EÚ sa po vystúpení UK z EÚ uplatňovalo tzv. prechodné obdobie, počas ktorého sa v oblasti daní a ciel UK naďalej považovala za členský štát EÚ. K 31.12.2020 sa toto prechodné obdobie končí, čím dochádza k viacerým významným zmenám predovšetkým v oblasti cla a colných povinností, ako aj DPH režimu transakcií medzi členskými štátmi EÚ a UK a súvisiacimi reportovacími povinnosťami.

Brexit s dohodou alebo bez dohody?

K dnešnému dňu sa medzi zástupcami EÚ a UK nepodarilo uzatvoriť obchodnú dohodu, ktorá by upravovala vzájomné obchodné vzťahy. K najvýznamnejším bodom tejto dohody z hľadiska daní a cla patrí, že po uzatvorení dohody by sa na vzájomne dodávané tovary neuplatňovalo clo, obchod s tovarom by síce podliehal colným predpisom, avšak len v oblasti administratívnych povinností.Prihliadnuc na fakt, že do skončenia prechodného obdobia zostáva niekoľko dní, je nepravdepodobné, že obchodná dohoda bude do tohto dátumu uzatvorená. Spoločnosti, ktoré obchodujú s protistranou z UK (predovšetkým s tovarom dovážaným alebo vyvážaným do UK) by sa mali pripraviť na skutočnosť, že od 1.1.2021 budú takéto obchody podliehať rovnakým pravidlám, aké sa uplatňujú na transakcie s tretími krajinami vrátane colných kontrol a úhrady cla pri vývoze a dovoze tovaru.

Okrem ďalších colných povinností upozorňujeme, že subjekty spolupracujúce s protistranou z UK budú musieť mať pridelené tzv. EORI, ktoré musia mať všetci účastníci colného konania. Podnikatelia, ktorí plánujú obchodovať od nového roka so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie čísla EORI.

Vplyv Brexitu na DPH priznania a súhrnný výkaz

Vývoz tovaru do UK po skončení prechodného obdobia už nebude predstavovať dodávku tovaru do iného členského štátu EÚ, ale za splnenia štandardných podmienok bude oslobodený od DPH. Z uvedeného dôvodu sa vývoz tovaru do UK nebude uvádzať do súhrnného výkazu, ale len do príslušného riadku daňového priznania.

Obdobne dovoz tovaru z UK nebude predstavovať nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ, ale bude podliehať zdaneniu DPH v rámci colného konania.

V prípade služieb sa bude miesto dodania určovať štandardne ako aj doteraz, nakoľko to, že či je dodávateľ alebo odberateľ služby osobou z členského štátu alebo z tretej krajiny nemá na určenie miesta dodania služby vplyv. V prípade prijatých služieb z UK, ak miesto dodania služby bude v SR, bude tuzemská zdaniteľná osoba povinná uplatniť na transakciu samozdanenie a odviesť DPH v SR. Zmena nastáva v prípade služieb dodávaných protistrane do UK, ak sa miesto dodania služby určí podľa základného pravidla v sídle odberateľa. Tieto služby sa do 31.12.2020 uvádzajú v súhrnnom výkaze, avšak od 1.1.2021 už takéto transakcie nebudú predmetom vykazovania v žiadnom z DPH výkazov v SR.

Vrátenie DPH zo Spojeného kráľovstva

Za obdobie roka 2020 môžu DPH platitelia požiadať o vrátenie DPH zaplatenej v UK ešte štandardným spôsobom elektronicky najneskôr do 31.3.2021. Uvedená lehota je pomerne prísna oproti štandardnej lehote do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka, ktorá sa uplatňuje na podanie žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v iných členských štátoch EÚ, a do konca prechodného obdobia sa uplatňovala aj na DPH z UK. Rovnaká lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v členských štátoch EÚ za dotknuté obdobie sa vzťahuje i na platiteľov DPH usadených v Spojenom kráľovstve.

Za obdobie roka 2021 už nebude možné žiadať o vrátenie DPH zaplatenej v UK tak ako tomu bolo doteraz, ale bude potrebné preveriť spôsob a podmienky podľa legislatívy UK, čo pre podnikateľov v EÚ môže znamenať značnú komplikáciu.

Výnimka pre Severné Írsko v oblasti DPH a cla

Uplatňovanie pravidiel pre protistrany z UK ako na tretie krajiny sa nebude uplatňovať na dodávky tovarov z a do oblasti Severného Írska. V zmysle vzájomnej dohody medzi EÚ a UK sa na dodanie tovarov a služieb do a zo Severného Írska bude uplatňovať minimálne počas 4 rokov od skončenia prechodného obdobia výnimka, na základe ktorej sa v tomto období bude so Severným Írskom zachádzať ako s členským štátom EÚ.

Upozorňujeme, že výnimka platí len na transakcie vzťahujúce sa na tovar, pri službách s protistranou zo Severného Írska sa uplatnia rovnaké pravidlá pre DPH ako platia pre tretie krajiny. Z uvedeného vyplýva, že dodanie služby pre odberateľa do Severného Írska sa nebude uvádzať v súhrnnom výkaze.

Zároveň sa zavádza doteraz nepoužívaný kód krajiny „XI“, ktorý sa bude uvádzať pre dodania tovarov smerujúce na územie Severného Írska v súhrnných výkazoch a v Intrastat hláseniach.

Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (tzv. MOSS)

Zdaniteľné osoby usadené v Spojenom kráľovstve alebo v iných tretích štátoch, ktoré budú mať záujem od 1.1.2021 využívať tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta („MOSS“), z titulu poskytovania telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronických služieb nezdaniteľným osobám z členských štátov EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v schéme MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.

Zdaniteľné osoby aktuálne registrované v schéme MOSS, ktoré budú po 31.12.2020 naďalej poskytovať telekomunikačné, vysielacie a elektronické služby nezdaniteľným osobám v UK už nebudú môcť využívať zjednodušenú schému MOSS. Budú musieť postupovať v súlade s príslušnou legislatívou platnou v UK.

Oblasť priamych daní

Od 1.1.2021 sa UK nebude považovať za daňovníka členského štátu EÚ ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP. Vyradenie UK z tejto skupiny bude mať vplyv na uplatnenie niektorých ustanovení v Zákone o dani z príjmov, a na transakcie so Spojeným kráľovstvom sa viac nebudú môcť uplatniť niektoré výhody, ktoré Zákon o dani z príjmov priznával pre predmetné transakcie do konca prechodného obdobia ako členskému štátu EÚ.

  • Oslobodenie licenčných poplatkov a úrokov zo zdroja v SR, ktoré za iných okolností podliehajú zrážkovej dani, v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) a h) Zákona o dani z príjmov možno uplatniť, len ak príjemca príjmu má sídlo alebo stálu prevádzkareň v členskom štáte EÚ. Pri posúdení zdanenia licenčných poplatkov a úrokov, ktoré majú zdroj v SR a sú platené do UK sa už nebude prihliadať na vyššie uvedené oslobodenie.
  • V prípade niektorých podnikových kombinácií (nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie, rozdelenie), ak jednou zo strán bude spoločnosť z UK, už nebude možné ani po splnení ďalších podmienok využiť realizáciou tejto podnikovej kombinácie v pôvodných hodnotách (namiesto reálnych hodnôt). Z pohľadu daňových dopadov takejto transakcie tak môže dôjsť k nevýhodnejšiemu zdaneniu pre niektoré zmluvné strany takejto podnikovej kombinácie, ako keby boli účastníci členskými štátmi EÚ.
  • Daňový bonus a ostatné príjmy uvedené v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n) Zákona o dani z príjmov (napr. riešenia hmotnej núdze, štátne dávky, štátne sociálne dávky) vyplácané z UK daňovým rezidentom SR viac nebudú od dane oslobodené, ale budú sa zahŕňať do zdaniteľných príjmov fyzických osôb.
  • Na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov v SR vyplácaných v prospech daňovníkov z UK sa bude uplatňovať inštitút zabezpečenia dane podľa § 44 Zákona o dani z príjmov.

Pri posudzovaní daňových povinností v oblasti priamych daní bude potrebné vychádzať z platného znenia Zákona o dani z príjmov a platnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi UK a Slovenskou republikou.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram