Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zamestnanecký plán nákupu akcií a ich zdanenie | Accace v eTrend

24 apríla 2019

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Firma, v ktorej pracujem poskytuje ako benefit pre zmestnancov ESPP (zamestnanecký plán nákupu akcií) so zľavou. To znamená, že ako zamestnanci si môžeme kúpiť akcie firmy s 15% zľavou. Podľa mojich informácií, vzniknutý rozdiel vo výške 15% je klasifikovaný ako benefit s tým, že zamestnancovi bude z neho zrazená daň a odvody. Ako je to s daňovými povinnosťami, ak by zamestnanec predal akcie hneď v deň nákupu za cenu vyššiu o 15% percent? Musí sa v takom prípade znova odvádzať daň zo zisku aj keď už táto suma bola zdanená?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Vychádzame z predpokladu, že ste slovenský daňový rezident a za príslušný rok nedosiahnete príjem z predaja iných opcií, cenných papierov, obchodných podielov resp. členských práv družstva než sa dopytujete. Vami uvádzaný následný predaj akcií obstaraných v rámci ESPP programu sa považuje v súlade s §8 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) za tzv. ostatný príjem z predaja cenných papierov.

ZDP do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja akcií znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Máme zato, že za výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenného papiera ja možné považovať aj sumu nepeňažného príjmu zdanenú u zamestnanca, t. j. aj tých predmetných 15%. Daňovú stratu z titulu prevodu akcií nie je možné dosiahnuť.

Oslobodenie od dane z príjmu do 500 EUR

v súlade s ZDP platí, že ak úhrn príjmov z predaja akcií znížený o výdavok v zdaňovacom období nepresiahne 500 EUR, ide o príjem oslobodený od dane. Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov z predaja akcií a úhrnom výdavkov súvisiacich s nadobudnutím akcií presiahne 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Vyššie uvedené však platí len na akcie obstarané od 1. 1. 2011, ale chápem, že túto podmienku splníte.

Obchodovanie na regulovanom trhu

Vo otázke neuvádzate, či predmetné akcie sú obchodované na regulovanom trhu alebo nie. Predpokladám však, že áno. V tejto súvislosti upozorňujeme, že bez ohľadu na vyššie uvedené, od dane môže byť oslobodený príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. Túto podmienku na základe vašej otázky nesplníte, ale je vhodné brať do úvahy aj túto možnosť.

Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Rovnako treba upozorniť, že v prípade, ak Vami uvádzaný príjem z predaja akcií nebude od dane oslobodený, tak dosiahnutá suma čiastkového základu dane podlieha rovnako zdravotnému poisteniu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram