Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Môžu si rodičia uplatniť daňový bonus na študenta, ktorý pracuje na TPP?

8 septembra 2016

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Mám 23 rokov a po zápise som sa stal študentom denného štúdia na vysokej škole. Nakoniec som sa však rozhodol na školu nenastúpiť a začal som pracovať. O odklad štúdia som nepožiadal, som však definitívne rozhodnutý nezačať vysokoškolské štúdium. Po oznámení tejto skutočnosti na vysokej škole ma informovali, že mi teraz už nemôžu zrušiť štatút študenta denného štúdia, dá sa to až koncom januára 2017 po nesplnení podmienok pre pokračovanie v štúdiu. Znamená to, že až počnúc 1.2.2017 prestanem byť študentom. Majú moji rodičia nárok na daňový bonus a prídavky na dieťa, ak som sa od 1. septembra zamestnal na trvalý pracovný pomer?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director, Accace Slovakia

V súlade s §33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) si daňovník po splnení ostatných zákonných podmienok môže uplatniť daňový bonus na každé tzv. vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Prídavky na dieťa

Berte prosím na vedomie, že za vyživované dieťa daňovníka sa v súlade s §33 ods. 2 ZDP  považuje také dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa.

Chceli by sme vás upozorniť, že v súlade s §3 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. b) Zákona o prídavku na dieťa sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, pričom nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

V súlade s §4 ods. 3 Zákona o prídavku na dieťa sa sústavná príprava dieťaťa na povolanie v prípade “študenta vysokej školy” začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.

Zanechanie štúdia

Upozorňujeme, že v súlade s §66 Zákona o vysokých školách sa môže štúdium okrem iného skončiť aj zanechaním štúdia resp. vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy. Vyššie uvedené znamená, že zápisom na vysokoškolské štúdium dennej formy sa stávate nezaopatrením dieťaťom a to až do skončenia príslušného štúdia (resp. do 25 rokov veku). Ak ste sa nerozhodli zanechať štúdium (prostredníctvom písomného vyhlásenia študenta o zanechaní štúdia doručeného vysokej škole), tak vám štúdium s vysokou pravdepodobnosťou skutočne zanikne až vylúčením zo štúdia.

Vyjadrenie finančného riaditeľstva

Chceli by sme Vás upozorniť aj na vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR zverejneného na web stránke finančného riaditeľstva, podľa ktorého skutočnosť, že formálne príslušná škola vedie dieťa naďalej ako študenta nemá na uvedené žiaden vplyv. Podľa zákona o správe daní sa pri uplatňovaní osobitných predpisov, napr. ZDP, berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu, alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie, alebo vybratie dane.

V konkrétnom  prípade, ak dieťa sa prestalo skutočne pripravovať na svoje budúce povolanie štúdiom, tak sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa a to počnúc nasledujúcim mesiacom po mesiaci predčasného skončenia štúdia.

Treba však upozorniť, že berúc do úvahy charakter štúdia na vysokej škole je ťažko predstaviteľné, ako by v skutočnosti daňový úrad preukazoval zámer nepokračovania štúdia študenta počas obdobia kým nebude vylúčený zo štúdia.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram