Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Daňové povinnosti pri obchodovaní s cudzími menami

27 novembra 2014

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni


Som študent a nemám žiadne zamestnanie. Cez spoločnosť admiralmarkets obchodujem na burze s menami – forex.  V januári 2014 som vložil na obchodný účet  15 000 eur a počas roka som dosiahol sumu 19 000 eur. V novembri 2014 som zaslal 4 000 eur  na môj účet v banke, pritom na obchodom účte mi zostalo 15 000 eur. Som povinný sumu 4000 eur zdaniť?  Ak spomínaných 4 000 eur nevyberiem z obchodného účtu, musím aj tak niečo zdaniť?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director, Accace Slovakia

Rozumieme, že predmetom Vášho obchodovania boli tzv. CFD (Contract For Difference) na meny, t.j. obchody pri ktorých prichádza k finančnému vysporiadaniu vzniknutých rozdielov z titulu zmeny kurzu menového páru a nie k dodaniu podkladovej meny. V prípade CFD na menový pár sa v podstate jedná o neexspirujúci futures kontrakt, ktorý možno aj na daňové účely považovať za derivát. Rozumieme, že ste FO – nepodnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z tohto typu obchodu. Berte prosím na vedomie, že takto dosiahnuté príjmy sa považujú za príjmy z derivátových obchodov, ktoré sa považuje za tzv. ostatný príjem v súlade s §8 ods. 1 písm. k) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”).

V súlade s §8 ods. 2 ZDP do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Vyššie uvedené znamená, že zisky z jednotlivých derivátových obchodov dosiahnuté počas zdaňovacieho obdobia je možné započítať so stratami iných derivátových obchodov avšak s tým, že celkovo za dané zdaňovacie obdobie nie je možné dosiahnuť stratu. Máme zato, že práve Vami uvádzaných 4 000 eur (19 000 – 15 000) by malo tvoriť Váš čiastkový základ dane z tohto druhu príjmu, ktorý bude potrebné zdaniť. Okrem iného by sme Vás chceli upozorniť, že v súlade s §8 ods. 11 ZDP sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií. Prevody peňazí z Vášho obchodného účtu na bežný účet v rozličných sumách nebudú mať vplyv na zdanenie vyššie uvedenej čiastky.

Čo sa týka sadzby dane zastávame názor, že vzhľadom na skutočnosť, že výška Vášho základu dane za rok 2014 nepresiahne sumu 35 022,31 eur bude predmetný základ dane predmetom zdanenia sadzbou 19%. Rovnako prosím berte na vedomie, že pri príjmoch podľa §8 ZDP nie je možné čiastkový základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane podľa §11 ZDP.

Ak ste študent predpokladáme, že za Vás ako FO platí zdravotné poistenie štát. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že v súlade s §11 ods. 8 Zákona o zdravotnom poistení štát “prestane” byť Vašim platiteľom poistného ak v rozhodujúcom období dosiahnete vymeriavací základ na zdravotné poistenie všeobecne vyšší ako 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia, t.j. pokiaľ Váš základ dane z derivátových operácií za rok 2014 presiahne sumu 2 971,35 eur. Vzhľadom na Vami deklarovaný zisk za rok 2014 je predpoklad, že za rok 2014 sa nebudete považovať za poistenca štátu. Rovnako však berte na vedomie, že aj v prípade ak by ste ostali poistencom štátu, boli by ste stále povinný uhradiť zdravotné poistenie zo zisku z derivátových operácii. Zdravotné poistenie Vám bude vyrubené prostredníctvom vykonaného ročného zúčtovania, ktoré Vám spracuje na základe podaného daňového priznania Vaša zdravotná poisťovňa.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram