Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

10 kľúčových účtovných oblastí, ktoré sú ovplyvnené pandémiou koronavírusu | News Flash

14 januára 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Koronavírus priniesol do nášho života množstvo nečakaných zmien. Mnoho z týchto zmien malo dopad na podnikanie, ekonomiku, či samotné účtovanie. Naši experti si pre vás pripravili zoznam tých najdôležitejších zmien v účtovníctve, ktoré so sebou priniesol koronavírus.

Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti

Účtovná závierka by mala byť zostavená za predpokladu nepretržitého fungovania spoločnosti, pokiaľ vedenie nezamýšľa buď zrušiť účtovnú jednotku, alebo ukončiť obchodovanie, alebo ak nemá inú realistickú alternatívu, ako tak urobiť.

Minimálna požiadavka

Vedenie spoločnosti je povinné v čase zostavenia účtovnej závierky posúdiť schopnosť účtovnej jednotky pokryť fungovanie účtovnej jednotky na najmenej 12 mesiacov od konca účtovného obdobia.

Zverejní sa existencia významných pochybností, ale nie je to dostatočný dôvod na zostavenie účtovnej závierky za predpokladu ukončenia činnosti. Zverejnená neistota ohľadom budúcich vyhliadok účtovnej jednotky by mala obsahovať zobrazenie okolností (hľadiska posudzovania a závery dosiahnuté) a významné úsudky.

Finančné nástroje

Účtovná jednotka musí posúdiť, či je predaj finančných nástrojov v súlade s dokumentovanou investičnou politikou účtovnej jednotky. Ak je predaj spôsobený zvýšeným úverovým rizikom, mohol by byť stále v súlade s obchodným modelom „kúpa za účelom držby“.

Účtovná jednotka by mala tiež posúdiť, či je model očakávaných úverových strát správne nastavený kvôli pandémii, v dôsledku ktorej mohli nastať problémy s likviditou, čo by mohlo ovplyvniť kreditnú kvalitu držaných finančných nástrojov.

Toto hodnotenie si bude vyžadovať značné posúdenie, aktualizáciu makroekonomických scenárov. Zverejnenie týchto úsudkov, odhadov a kľúčových predpokladov bude ešte dôležitejšie.

Zníženie hodnoty nefinančných aktív

Účtovné jednotky sú povinné vykonať testy zníženia hodnoty nefinančných aktív, ak existujú ukazovatele zhoršenia kvality. Z dôvodu pandémie vonkajší ukazovateľ ovplyvňuje všetky účtovné jednotky a je potrebné sa pripraviť, na vykonanie testovania významného zníženia hodnoty a prepočítať úžitkovú hodnotu a reálnu hodnotu nefinančných aktív.

Subjekty by mali zvážiť poskytnutie podrobných informácií o predpokladoch a citlivosti.

Vládne dotácie

V dôsledku pandémie účtovné jednotky mali starostlivo analyzovať všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré viedli k prijatým grantom a dotáciám aby vedeli uplatniť relevantný účtovných štandard:

  • Výhoda pôžičky s nízkym úrokom by sa účtovala podľa IFRS 9 a IAS 20,
  • Zníženie dane z príjmu sa účtuje podľa IAS 12 Dane z príjmu,
  • Zníženia alebo odklady nájmov sa môžu účtovať podľa IFRS 16 Leasingy,
  • Vládne dotácie súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou sú predmetom IAS 41 Poľnohospodárstvo.

Daň z príjmu

Akékoľvek daňové úľavy alebo zľavy, ktoré účtovná jednotka dostane, je potrebné starostlivo posúdiť, aby bolo možné určiť, či by sa mali účtovať ako zníženie výdavkov na daň z príjmu, alebo ako príjem štátnej dotácie.

Neistoty týkajúce sa daní z príjmu vyplývajúce z týchto nových vládnych opatrení budú vyžadovať, aby účtovné jednotky zvážili, či by nemali vykázať a oceniť odložené daňové pohľadávky alebo záväzky v inej výške.

Nájomné zmluvy

Ak došlo k zmene nájmu, účtovná jednotka musí posúdiť, či sú zmeny v súlade s pôvodnými podmienkami nájmu. V opačnom prípade by účtovná jednotka mala zohľadniť úpravu lízingu.

Dňa 28. mája 2020 IASB vydala nájomcovi úľavy súvisiace s Covid-19 – zmena a doplnenie IFRS 16 Leasingy (novela) pre nájomcu.

Nájomca uplatňuje túto zmenu a doplnenie pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. júna 2020 alebo neskôr.

Rada upravila tento štandard tak, aby poskytoval nájomcom voliteľnú úľavu pri uplatňovaní usmernení IFRS 16 o úpravách lízingu, ktoré zohľadňujú úľavy na nájomnom vznikajúce ako priamy dôsledok pandémie koronavírusu. Nájomca môže účtovať úľavy z nájmu priamo do výkazu ziskov a strát.

Nevýhodné zmluvy

Nevyhnutné náklady na základe nevýhodnej zmluvy odrážajú čisté náklady na ukončenie zmluvy, ktoré sú nižšie z nákladov na ich splnenie a akýchkoľvek kompenzácií alebo pokút vyplývajúcich z ich nesplnenia.

Pri posudzovaní nevyhnutných nákladov na splnenie záväzkov zo zmluvy k dátumu zostavenia účtovnej závierky musia subjekty, najmä tie, ktoré majú neštandardizované zmluvné podmienky, starostlivo identifikovať a vyčísliť všetky náhrady alebo pokuty vyplývajúce z ich neplnenia.

Vykazovanie výnosov

Subjekt musí zvážiť vplyv zmeny a vypovedania zmlúv, iných variabilných ohľadov a zákazníckych stimulov v nadväznosti na vymáhateľnosť.

Zásoby

Znížený dopyt môže viesť účtovné jednotky k zníženiu hodnoty svojich zásob na čistú realizovateľnú hodnotu a stanovenie čistej realizovateľnej hodnoty si môže vyžadovať použitie významného úsudku a sú potrebné ďalšie zverejnenia.

Udalosti po dátume vykazovania

Účtovné jednotky musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii účinné procesy na identifikáciu a zverejnenie významných udalostí (upravujúcich sa aj neupravujúcich) po vykazovanom období, od ktorých sa dá primerane očakávať, že ovplyvnia rozhodnutia, ktoré majú hlavní používatelia účtovnej závierky.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram