Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmeny v oblasti správy daní od roku 2023

8 decembra 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 6.decembra 2022 Národná rada SR schválila vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorým sa od 1. januára 2023 nepriamo novelizuje aj zákon o správe daní. Niektoré z prijatých zmien, týkajúce sa inštitútu druhej šance pri vyrubení sankcií a taktiež skrátenia lehoty na vyrubenie úroku z omeškania majú odloženú účinnosť až od 1. januára 2024. Nižšie vám prinášame stručný súhrn najvýznamnejších zmien vyplývajúcich z prijatej novely.

Aby zmeny nadobudli platnosť, musia byť ešte podpísané prezidentkou SR a zverejnené v Zbierke zákonov SR.

Stiahnuť PDF

Inštitút tzv. „druhej šance“

Novelizované ustanovenie sa týka zmiernenia sankcií v prípade prvého zisteného porušenia daňových povinností voči správcovi dane.

Pri prvom porušení daňových povinností správa dane neuloží pokutu, ktorá je daná intervalom, ale upozorní daňový subjekt, aby si splnil svoju povinnosť, a ak bola povinnosť splnená oneskorene, tak správca dane upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom porušení mu už bude uložená pokuta.

Porušenie bude posudzované podľa skutkovej podstaty správneho deliktu a to osobitne daňovým úradom a colným úradom. Toto ustanovenie nadobudne účinnosť od 1. januára 2024.

Skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Dochádza k skráteniu lehoty na vyrubenie úroku z omeškania pri úhrade nedoplatku (preddavku na daň, splátky dane, sumy na zabezpečenie dane alebo pri oneskorenom odvedení vybraného preddavku na daň alebo zrazenej dane) z pôvodných piatich rokov na lehotu maximálne do jedného roka od konca roka, v ktorom bude nedoplatok uhradený.

Zrýchlenie vrátenia vodičského preukazu, ak bolo zastavené exekučné konanie

Po novom sa po zastavení exekučného konania vráti zadržaný vodičský preukaz, a to tak, že rozhodnutie sa bezodkladne doručí Policajnému zboru, pričom sa nemusí čakať na jeho právoplatnosť.

Účinná ľútosť

V prípade účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch v zmysle Trestného zákona bude možné vyrubiť daň jej zaplatením aj po zániku práva vyrubiť daň.

Index daňovej spoľahlivosti

Skrátenie lehoty na splnenie určitej povinnosti v súvislosti s daňovou kontrolou, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania na 8 dní sa bude po novom týkať daňového subjektu, ktorému bol pridelený index menej spoľahlivého namiesto nespoľahlivého.

Viac o indexe daňovej spoľahlivosti si môžete prečítať v našom článku.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram