Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

22 novembra 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Radi by sme vás aj tento rok upozornili na blížiacu sa povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ktoré je potrebné podať do 31.1.2024. V tejto súvislosti by sme vám chceli  ponúknuť naše služby zahrňujúce vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a poskytneme komplexné poradenstvo v tejto záležitosti.

Stiahnuť PDF

Kategórie vozidiel

Povinnosť podať daňové priznanie za kalendárny rok 2023 vzniká za každé vozidlo spadajúce do kategórie M,N, O alebo L, ktoré využívate na podnikateľské účely, a to i keď len časť roka.

Údaj o kategórii vozidla nájdete v Osvedčení o evidencii  – časť 1 alebo časť 2 v riadku J – Kategória.

Daňová povinnosť

Daňovníkom je:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze,
 • zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie,
 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa na podnikanie vozidlo, v doklade ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

V prípade organizačnej zložky zapísanej ako držiteľ v technickom preukaze je daňovníkom právnická osoba – zriaďovateľ tejto organizačnej zložky.

Sadzba dane

Pri výpočte daňovej povinnosti je potrebné upraviť ročnú sadzbu dane, ktorá je záväzne určená a rozdelená pre osobné a úžitkové vozidlá v nadväznosti na základ dane, a to najprv podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla v SR. Výnimkou sú iba úžitkové vozidlá kategórie O4, pri ktorých sa ročná sadzba dane paušálne zníži o 60% bez ohľadu na vek vozidla. Následne je možné túto upravenú (zníženú alebo zvýšenú) sadzbu dane ešte znížiť o 50% podľa typu pohonu vozidla. Toto dodatočné zníženie sa vzťahuje na hybridné motorové a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a vozidlá na vodíkový pohon.

Nárok na ďalšie zníženie sadzby dane o 50% majú aj daňovníci v prípade použitia vozidla v rámci kombinovanej dopravy aspoň 60-krát za dané zdaňovacie obdobie.

Elektromobily

Ekologický aspekt dane z motorových vozidiel sa prejavuje pri elektromobiloch, pri ktorých zákonodarca určil ročnú sadzbu dane 0 EUR.

Ročné sadzby dane pre osobné a úžitkové vozidlá sú uvedené v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 1a zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z.n.p.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká od prvého dňa mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely. Použitím vozidla na podnikateľské účely sa rozumie:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 • používanie zamestnaneckého vozidla na podnikanie alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa inú osobu.

K zániku daňovej povinnosti dochádza posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia zamestnaneckého vozidla alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa inú osobu.

Vznik a zánik daňovej povinnosti sa uvedie v daňovom priznaní.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Taktiež, ak zanikne oslobodenie od dane pri zákonom definovaných vozidlách počas zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí pomernú časť dane.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Výnimka nastáva iba v nasledujúcich prípadoch – kedy sa zdaňovacie obdobie určuje osobitne:

 • zrušenia daňovníka bez likvidácie,
 • zrušenia daňovníka s likvidáciou,
 • vyhlásení konkurzu na majetok daňovníka,
 • ukončenia podnikania daňovníka,
 • alebo smrť daňovníka.

Výpočet dane a preddavkov

Ďanová  povinnosť sa určuje na základe počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie v danom zdaňovacom období.

Preddavky na daň sa určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, avšak ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa počtu mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla a typ pohonu vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1. ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Hranice pre určenie štvrťročných a mesačných preddavkov sú  upravené nasledovne:

 • Ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700,00€, daňovník preddavky na daň neplatí.
 • Ak predpokladaná daň presiahne 700 EUR a nepresiahne 8 300 EUR daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.
 • Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8 300 EUR daňovník platí mesačné preddavky na daň.

Na platenie preddavkov nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného priznania.

Oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť vzniká iba v prípade, že daňovník v danom zdaňovacom období nepoužíval vozidlo na podnikanie, neúčtoval o ňom, neevidoval vozidlo v daňovej evidencii alebo neuplatňoval výdavky spojené s používaním vozidla.

Daňová povinnosť k takémuto vozidlu zaniká k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 31.1. po uplynutí daného zdaňovacieho obdobia.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram