Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

DAC 6 Oznamovacia povinnosť cezhraničných opatrení – porovnanie zavedených pravidiel

4 novembra 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Od 25. júna 2018 Smernica Rady EÚ 2011/16 alebo v skratke Smernica DAC 6 zahŕňa povinné zverejnenie a automatickú výmenu údajov medzi členskými štátmi EÚ v oblasti daní súvisiacich s oznamovacou povinnosťou cezhraničných opatrení. Cieľom oznamovacej povinnosti je posilniť transparentnosť daní, zabrániť daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daní.

Stiahnite si prehľad DAC 6 pravidiel alebo si o nich prečítajte nižšie.

Kedy oznámiť cezhraničné opatrenia

Predmetom oznamovania sú cezhraničné opatrenia, ktoré spĺňajú aspoň jednu alebo viac vlastností identifikovaných ako potenciálne agresívne cezhraničné daňové plánovanie, tzv. charakteristické znaky.

Charakteristické znaky sú:

 • Všeobecné charakteristické znaky spojené s testom hlavného účelu (podmienky zachovania dôvernosti, dohody súvisiace s odmenou, štandardizovaná dokumentácia)
 • Osobitné charakteristické znaky spojené s testom hlavného účelu (nadobudnutie stratovej spoločnosti, zmena charakteru príjmov na kapitál, dary a ďalšie kategórie príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu nižšou sadzbou alebo sú oslobodené od dane, kruhové transakcie vyúsťujúce do peňažných operácií typu „tam a späť“ [round-tripping])
 • Osobitné charakteristické znaky súvisiace s cezhraničnými transakciami (odpočítateľné cezhraničné platby uskutočnené medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami, kde jedna z nich je rezident v krajine s nulovým alebo preferenčným daňovým režimom [toto je spojené aj s testom hlavného účelu], odpočítateľné cezhraničné platby uskutočnené medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami, kde príjemca nie je rezidentom na daňové účely v žiadnej daňovej jurisdikcii alebo je rezidentom na daňové účely v štáte, ktorý je na zozname EÚ alebo OECD vedený ako nespolupracujúci, uplatňovanie odpisov toho istého majetku vo viacerých krajinách, zamedzenie dvojitého zdanenia pokiaľ ide o ten istý príjem alebo majetok uplatnené vo viacerých krajinách, prevody majetku, ktoré generujú podstatný rozdiel v ocenení protiplnenia)
 • Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa automatickej výmeny informácií a skutočného vlastníctva (opatrenia, ktoré ohrozujú oznamovaciu povinnosť, opatrenia zahŕňajúce netransparentný reťazec právneho alebo skutočného vlastníctva)
 • Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa transferového oceňovania (jednostranné určenie transferových cien podľa pravidiel bezpečného prístavu, prevod ťažko oceniteľného nehmotného majetku, vnútroskupinový cezhraničný prenos funkcií a/alebo rizík a/alebo majetku)

Požiadavky na sprostredkovateľov a daňovníkov

Primárnou osobou, ktorá je povinná poskytnúť informácie, je takzvaný sprostredkovateľ. Môže to byť akákoľvek osoba, ktorá:

 • predmetné opatrenie navrhuje, ponúka na trhu a organizuje,
 • sprístupňuje ho na zavedenie alebo riadi jeho zavedenie,
 • spĺňa ďalšie podmienky.

Povinnosť sa môže vzťahovať aj na relevantného daňovníka (alebo inač nazývaného aj používateľ), t. j. na akúkoľvek osobu:

 • ktorej je cezhraničné opatrenie, ktoré je predmetom oznamovacej povinnosti, sprístupnené na zavedenie alebo
 • ktorá je pripravená zaviesť cezhraničné opatrenie, ktoré je predmetom oznamovacej povinnosti alebo
 • ktorá vykonala prvý úkon so zavedením takéhoto opatrenia.

Zodpovedný daňovník alebo používateľ je povinný oznámiť cezhraničné opatrenie v prípade, že si oznamované opatrenie navrhuje sám, tzv. in-house, keď sprostredkovateľ nie je z členského štátu EÚ, alebo keď sprostredkovateľ je viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti.

Nedodržanie pravidiel DAC 6 môže viesť k udeleniu sankcií.

Porovnanie implementovaných pravidiel DAC 6 v 5 krajinách EÚ

Všeobecný prehľad

  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko
Implementácia Smernice Rady EÚ 2018/822 (DAC 6) Áno, prostredníctvom zákona č. 343/2020 Z. z. Týmto zákonom bol novelizovaný zákon č. 164/2013 Z. z. o medzinárodnej spolupráci v oblasti daní. Áno, prostredníctvom zákona č. 72 z roku 2019. Týmto zákonom bol novelizovaný zákon č. 37 z roku 2013 o pravidlách medzinárodnej administratívnej spolupráce vo vzťahu k daniam a iným poplatkom. Áno, implementované do zákona o správe daní. Pravidlá DAC 6 boli zavedené do rumunskej legislatívy prostredníctvom zákona o správe daní. Áno, prostredníctvom zákona č. 305/2019 Z. z. Týmto zákonom bol novelizovaný zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci v oblasti daní.
Dátum účinnosti 29. august 2020 1. júl 2020 1. január 2019 1. júl 2020 1. júl 2020
Implementácia prechodného režimu Smernice Rady EÚ 2020/876 Áno, platia pravidlá:

Cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu, pri ktorom sa prvý krok v jeho zavedení uskutočnil medzi 25. júnom 2018 a 30. júnom 2020 – do 28. februára 2021.
Cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu, pri ktorom sa prvý krok v jeho zavedení uskutočnil medzi 1. júlom 2020 a 29. augustom 2020 – do 30. januára 2021.
Pravidelné podávanie správ o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu sprístupnené pre zavedenie do 31. decembra 2020 – do 30. januára 2021.

Áno Áno (rozdielne dátumy podľa povinnosti) Áno Áno, 6 mesiacov.
Definícia oznamovaného cezhraničného opatrenia Riadi sa Smernicou DAC 6  Riadi sa Smernicou DAC 6 Aj domáce opatrenia sa majú oznamovať Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6
Definícia charakteristického znaku Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6
Definícia závislých osôb Áno, podobne ako je definícia „závislých osôb“ v zákone o dani z príjmov Definícia závislých osôb je uvedená v zákone 37 z roku 2013 4.§ (9) 9. bod. Odkaz na definíciu „závislých osôb“ v zákone o dani z príjmov, ktorá sa používa na účely transferového oceňovania Riadi sa Smernicou DAC 6 Odkaz na definíciu „závislých osôb“ v zákone o dani z príjmov, ktorá sa používa na účely transferového oceňovania
Rozsah daní
Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 + DPH Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6

Charakteristické znaky

  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko
Sú charakteristické znaky zahrnuté v domácej legislatíve rovnaké ako v Prílohe IV časti II Smernice DAC 6? Áno Áno Áno (zoznam podľa poľského daňového poriadku je širší) Áno Áno
Sú v domácej legislatíve zahrnuté iné dodatočné charakteristické znaky? Nie Nie Áno (Dokopy 24 charakteristických znakov) Nie Nie
Usmernenie / “biela listina príkladov” ku charakteristickým znakom Áno Nie Áno (usmernenie) Začiatkom roku 2021 daňový úrad zverejnil usmernenie týkajúce sa DAC 6 Nie
Usmernenie / “čierna listina príkladov” ku charakteristickým znakom Nie Nie Áno (usmernenie) Začiatkom roku 2021 daňový úrad zverejnil usmernenie týkajúce sa DAC 6 Nie
Je test hlavného účelu zahrnutý v domácej legislatíve? Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Áno Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6

Oznamovacie povinnosti

  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko
Sprostredkovatelia Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6
Zodpovední daňovníci (používatelia) Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6
Ostatné opatrenia Nie Nie Sprostredkovateľ (oznamuje iba vtedy, ak to nevykonal organizátor alebo príjemca) Nie Nie

Postup pri oznamovaní

  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko
Ako podať oznámenie DAC 6? Elektronicky cez špeciálny formulár DAC 6 Elektronicky prostredníctvom portálu maďarského daňového úradu pomocou konkrétneho formulára KONSTR Elektronicky cez portál poľskej finančnej správy pomocou špecifického formulára DAC 6 TPodáva sa výlučne online na portáli Daňového úradu Rumunska Elektronicky cez portál slovenskej finančnej správy pomocou špecifického formulára DAC 6
Jazyk Český alebo anglický (dodatočný preklad do češtiny môže byť požadovaný) Maďarský Poľský Rumunský Slovenský
Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6 Riadi sa Smernicou DAC 6
Lehoty na bežné oznamovanie 30-dňová lehota 30-dňová lehota 30-dňová lehota Vo všeobecnosti platí, že sprostredkovatelia, ktorí majú povinnosť hlásiť cezhraničné transakcie, majú 30 dní na poskytnutie súvisiacich informácií 30-dňová lehota

Sankcie

  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko
Sankcie Až 500 000 Kč za každé porušenie povinností Až do 5 000 000 HUF Až do 5 800 000 EUR Pohybujúce sa medzi
20 000 – 100 000 RON
Až do 30 000 EUR (možno vyberať opakovane)

Tabuľka ukazuje, že niektoré krajiny pri implementácii pravidiel DAC 6 zahrnuli aj požiadavky, ktorú sú nad rámec minimálnych požiadaviek Smernice EÚ. Napr. Poľsko rozšírilo rozsah oznamovaných opatrení aj na domáce opatrenia. Okrem toho definovali dodatočné charakteristické znaky a uplatňujú pravidlá aj pre DPH. Takisto aj sankcie za nedodržanie povinností, hoci sa líšia v každej krajine, sú vo významnej výške. Preto odporúčame daňovníkom, aby týmto pravidlám a povinnostiam venovali pozornosť.

Odporúčame daňovníkom, aby vyhodnocovali cezhraničné opatrenia, v ktorých boli/sú zapojení podľa vyššie spomenutých charakteristických znakov za účelom identifikovania možných oznamovacích povinností a overovali si existenciu prípadných špecifík v domácej DAC 6 legislatíve jednotlivých štátov. Oznamovacia povinnosť vzniká len v prípade, že ste identifikovali opatrenia, ktoré sú predmetom oznamovania. Vedenie dokumentácie v danej veci vám môže pomôcť dokázať, že ste konali v súlade s legislatívou.

Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na vás? Zistite to jednoducho v našom dotazníku

Upozornenie: Náš dotazník nepredstavuje komplexnú analýzu cezhraničných opatrení. Účelom dotazníka je pomôcť určiť, či je osoba povinná podať zodpovedajúcu dokumentáciu iba na základe všeobecných kritérií. Accace nezodpovedá za rozhodnutia žiadnej osoby alebo subjektu prijaté na základe výsledkov nášho dotazníka. Predtým, ako urobíte akékoľvek úkony, odporúčame vám poradiť sa s poradcom.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram