Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku │News Flash

25 júla 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Povinnosť úpravy odpočítanej dane vzniká platiteľovi dane pri investičnom majetku, ktorý nadobudol alebo vytvoril na vlastné náklady, ak zmení účel jeho využitia. Zmenou účelu využitia je aj prenájom nehnuteľnosti s oslobodením od dane.

Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) sa v prípade C-17/18 – Virgilovi Mailatovi, Delii Elene Mailatovej, Apcom Select SA zaoberal otázkou, či uvedená spoločnosť mala povinnosť vykonať úpravu odpočítanej dane. Posudzovalo sa či došlo k predaju podniku alebo jeho časti alebo išlo o prenájom nehnuteľností.

Stiahnuť PDF

Predaj podniku alebo prenájom nehnuteľnosti

V rozsudku C-17/18 sa ESD zaoberal článkami 19 a 29 Smernice  2006/112/ES (ďalej len „Smernica“) – Prevod všetkých aktív alebo ich časti vrátane služieb (prevod podniku alebo časti podniku) a článkom 135 ods. 1 písm. l) tejto Smernice – Oslobodenie nájmu nehnuteľností od dane.

Predmetom posúdenia bolo, či predstavuje uzavretie zmluvy, ktorou spoločnosť prenajme inej spoločnosti nehnuteľnosť, v ktorej prevádzkovala reštauráciu, „prevod podniku“ v zmysle Smernice, ktorý by nezakladal úpravu odpočítanej dane alebo sa jedná o transakciu nájmu nehnuteľnosti s oslobodením, ktorá by zakladala úpravu odpočítanej dane.

Prenájom reštaurácie je vrátane všetkých fixných aktív a inventárnych predmetov, pričom spoločnosť, ktorá je nájomcom aj pokračuje v prevádzkovaní tejto reštaurácie pod tým istým názvom, ako bol používaný predtým.

Zmena účelu použitia investičného majetku

Spoločnosť Apcom Select spravovaná pánom Mailatom a pani Mailatovou si v máji 2007 odpočítala daň z prijatých investičných prác na nehnuteľnosť, v ktorej prevádzkovala reštauráciu.

V decembri 2007 spoločnosť uzavrela v rámci režimu oslobodenia od platby DPH nájomnú zmluvu s inou obchodnou spoločnosťou týkajúcu sa predmetnej nehnuteľnosti, ako aj investičného majetku a hnuteľného majetku súvisiaceho s prevádzkovaním reštaurácie.

Nový nájomca pokračoval v prevádzkovaní reštaurácie na obchodné účely pod tým istým obchodným menom, prevzal zamestnancov, ponechal si tých istých dodávateľov a splnil si obchodné záväzky, ku ktorým sa už zaviazal prenajímateľ voči svojim zákazníkom.

Spoločnosť Apcom Select neupravila odpočítanú daň, nakoľko tvrdila, že prenájom nehnuteľnosti vrátane fixných aktív a hnuteľného majetku súvisiacich s prevádzkou reštaurácie predstavuje prevod podniku v zmysle Smernice, a preto spoločnosť Apcom Select mala právo odpočítať DPH za rekonštrukčné práce bez toho, aby bola povinná opraviť DPH v prospech štátu v čase uzavretia nájomnej zmluvy.

Absencia prevodu vlastníckych práv

ESD konštatoval, že uzavretie zmluvy, ktorou spoločnosť prenajme inej spoločnosti nehnuteľnosť, v ktorej prevádzkovala reštauráciu, vrátane všetkých fixných aktív a inventárnych predmetov sa nemôže považovať za predaj podniku, nakoľko nájomca nenadobudol vlastnícke práva k väčšine hmotných zložiek potrebných na samostatné prevádzkovanie reštauračnej činnosti a nemohol s nimi nakladať ako „vlastník“.

Nájom nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti, ako aj fixných aktív a inventárnych predmetov potrebných na toto prevádzkovanie sa má vykladať v tom zmysle, že daná transakcia predstavuje jediné plnenie, v rámci ktorého je nájom nehnuteľnosti hlavným plnením.

Nájom nehnuteľnosti s oslobodením ukladá povinnosť úpravy odpočítanej dane.

Riziko transakcie

Aj s ohľadom na vyššie uvedený rozsudok odporúčame venovať daňovým dopadom v oblasti DPH pri transakciách presunu podnikateľskej činnosti a aktív na inú entitu zvýšenú pozornosť, nakoľko nesprávne posúdenie transakcie môže mať často krát materiálne následky.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram