Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Špecifikácia daňových povinností pri e-shopoch | News Flash

13 júla 2015

Podnikanie na internete je stále bežnejšie. Mnoho slovenských e-shopov neostane s predajom tovaru len na Slovensku a začne predávať aj v zahraničí. Ešte pred predajom do zahraničia by si mali ale podnikatelia overiť daňové povinnosti, ktoré im zo zasielania tovaru vyplývajú, ako napríklad registrácia k DPH alebo podanie daňového priznania v zahraničí.

Pre uplatnenie správneho daňového režimu je potrebné vo všeobecnosti stanoviť postavenie zákazníka – či je platiteľom dane alebo nie,  a miesto určenia zásielky – aby sa určil štát, ktorého režim DPH sa na dané dodanie bude vzťahovať.

Kedy ste povinní vystaviť faktúru?

Na začiatku by ste si mali ujasniť, či budete predávať tovar len súkromných osobám alebo aj podnikateľom. V prípade predaja tovaru len súkromným, t.j. nezdaniteľným osobám, nie ste podľa zákona povinní vyhotoviť faktúru. V tomto prípade musíte odviesť len DPH a uviesť ju v evidencii DPH a v kontrolnom výkaze v časti D2.

Mnoho e-shopov sa rozhodne aj napriek tomu vystavovať faktúry aj pre súkromné osoby dobrovoľne a to najmä z dôvodu jednoduchšej internej evidencie o jednotlivých dodávkach tovaru alebo z dôvodu, že faktúra slúži aj ako doklad o kúpe pre účely prípadnej reklamácie.

Kedy vám vzniká daňová povinnosť?

V prípade predaja tovaru na území Slovenska sa miesto dodania tovaru určí podľa toho, či je tovar prevzatý zákazníkom priamo v e-shope, alebo či je dodanie spojené s prepravou alebo odoslaním.

Ak je tovar odoslaný prostredníctvom kuriéra alebo zásielkovej služby, ako miesto dodania je určené miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho odoslanie alebo preprava pre zákazníka začína uskutočňovať. Ak si kupujúci prevezme tovar osobne u predávajúceho, miesto dodania je tam, kde si ho zákazník prišiel prevziať.

Ak e-shop registrovaný na Slovensku, ktorý je platca DPH, predáva tovar slovenskému zákazníkovi na Slovensku, dodanie je predmetom dane na Slovensku a dodávateľ – platiteľ DPH – je povinný uplatniť DPH platnú v SR. Takémuto predávajúcemu vznikne daňová povinnosť dňom dodania tovaru alebo dňom prijatia úhrady za tovar, ak je uskutočnená úhrada pred dodaním tovaru.

Cena prepravného a dobierky, ako súvisiace náklady s dodaním tovaru, sú z hľadiska DPH súčasťou základu dane predávaného tovaru, čo v praxi znamená, že nedochádza k samostatnému zdaniteľnému plneniu.

Čo sa považuje za zásielkový predaj?

Ako zásielkový predaj na účely zákona o DPH je považované dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet (nie odberateľom alebo na jeho účet) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru a zároveň odberateľom tovaru je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň.

Zo zásielkového predaja je vylúčené dodanie nových dopravných prostriedkov a dodanie tovaru s montážou a inštaláciou.

Kedy je potrebné sa registrovať na účely DPH v zahraničí?

V prípade zásielkového predaja, t.j. dodania tovaru zo Slovenska do iného členského štátu EÚ, je potrebné sledovať výšku hodnoty dodaného tovaru. V prípade, že prekročíte za kalendárny rok limit hodnoty tovaru určený daným štátom, máte povinnosť sa v danom štáte registrovať na účely DPH a podať tam aj daňové priznanie.

Registrovať sa môžete avšak aj dobrovoľne pred dosiahnutím limitu.

Limity sa medzi jednotlivými štátmi líšia a sú upravené v lokálnych daňových zákonoch:

Vybraný štát EÚ Národná mena
Slovenská republika35.000 EUR
Česká republika1.140.000 CZK
Španielsko35.000 EUR
Taliansko35.000 EUR
Francúzsko100.000 EUR
Nemecko100.000 EUR
Maďarsko8.800.000 HUF
Rakúsko100.000 EUR
Poľsko160.000 PLN
Veľká Británia70.000 GBP

Ak neprekročíte limit členského štátu, alebo sa dobrovoľne za daným účelom nezaregistrujete, miestom dodania je Slovenská republika.

Pri zásielkovom predaji ste povinní vyhotoviť faktúru.

V akom období sa musí opraviť základ dane v prípade reklamácie?

V prípade reklamácie tovaru ste povinní upraviť rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a uviesť rozdiel medzi pôvodnou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane.

V prípade dodania tovaru nezdaniteľnej osobe, pri ktorom ste nevyhotovili faktúru, nie ste povinní vyhotoviť ani doklad o opravu základe dane. V tomto prípade sa uvedie rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

Kto musí využívať ERP?

Podnikateľ musí evidovať tržby prostredníctvom ERP vo všeobecnosti v dvoch prípadoch. Prvým prípadom je, ak tržbu prijal podnikateľ  alebo jeho zamestnanec v hotovosti na predajnom mieste.

Druhým prípadom je, ak predávajúci alebo jeho zamestnanec neprevezme tržbu za dodaný tovar v hotovosti na stálom predajnom mieste, alebo v mieste trvalého pobytu alebo na pracovisku kupujúceho, resp. na inom dohodnutom mieste. V tomto prípade môže podnikateľ pri evidencii tržby postupovať dvomi spôsobmi:

  • použije pokladnicu označenú ako prenosnú, príp. pokladnicu slúžiacu na ambulantný predaj,
  • na stálom predajnom mieste vyhotoví pokladničný doklad alebo doklad o úhrade faktúry a odovzdá ho v deň dodania tovaru kupujúcemu, pretože pri internetovom obchode ide o objednávkový systém rozvozu tovaru s vopred známym množstvom a cenou dodaného tovaru.

Predávajúci nie je povinný používať ERP napríklad ak:

  • je úhrada za tovar realizovaná výlučne bezhotovostne alebo za tú časť dohodnutej kúpnej ceny, ktorá je uhradená bezhotovostne – t.j. napríklad prevodom na účet predávajúceho v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, cez internet banking alebo poštovým poukazom
  • predávajúci prevezme hotovosť od prepravcu , pretože tržbu predávajúci neprijal na predajnom mieste od kupujúceho v hotovosti
  • zaslal tovar na dobierku – bez ohľadu na to, či tržbu za tovar prevzal od poštového prepravcu v hotovosti alebo na ním určený účet
  • miesto dodania tovaru a prijatia tržby v hotovosti je mimo územia Slovenska
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram