Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru │News Flash

2 decembra 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.

Stiahnuť PDF

V tomto vydaní našich News by sme radi upriamili pozornosť na tohtoročný rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) v prípade C-275/18 – Vinš. ESD sa v tomto rozsudku zaoberal otázkou či nesplnenie formálnej podmienky pri vývoze tovaru má za následok definitívne odňatie práva pre uplatnenie oslobodenia od dane pri vývoze tovaru.

Preukazovanie vývozu tovaru

Predmetom posúdenia bolo či článok 146 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 131 Smernice 2006/112/ES  sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátny právny predpis podmieňoval oslobodenie od DPH vzťahujúce sa na tovar určený na vývoz mimo Európskej únie.

A to tým, aby tento tovar bol prepustený do colného režimu vývozu, v situácii keď sa preukáže, že hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, a najmä podmienka, že predmetný tovar skutočne opustil územie Únie, sú splnené.

Nedodržanie formálnych podmienok

V rokoch 2012 až 2014 pán Vinš zasielal každý mesiac poštou 400 až 500 kusov drobných militárií mimo EÚ.

Finančná správa ČR neuznala uplatnenie oslobodenia od dane pri vývoze a uložila povinnosť zaplatiť DPH v súvislosti s dotknutými dodaniami tovaru, keďže nebolo preukázané, že tento tovar bol prepustený do colného režimu vývozu tak ako to vyžadoval zákon o DPH platný v ČR.

Pán Vinš podal kasačnú sťažnosť na vnútroštátny súd kde uviedol, že pre splnenie podmienok oslobodenia od dane pri vývoze tovaru je podstatné, že predmetný tovar opustil územie Únie a bol teda skutočne dodaný do tretej krajiny.

Dôležitosť splnenia hmotnoprávnych podmienok

ESD konštatoval, že vnútroštátne opatrenie ČR ide nad rámec toho, čo je potrebné na zabezpečenie riadneho výberu dane, ak v podstate podmieňuje právo na oslobodenie od DPH dodržaním formálnych povinností bez zohľadnenia hmotnoprávnych požiadaviek a najmä bez skúmania, či sú tieto požiadavky splnené.

Z rozsudkov ESD vyplýva, že porušenie formálnej požiadavky môže viesť k odmietnutiu oslobodenia od DPH vtedy, ak v dôsledku tohto porušenia nie je možné predložiť jasný dôkaz o tom, že hmotnoprávne požiadavky boli splnené.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram