Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Odmeny podľa autorského práva z pohľadu DPH │News Flash

19 júna 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Nedávne závery Európskeho súdneho dvora (ESD) sa okrem iného týkali aj aplikácie DPH v prípadoch úhrady niektorých odmien podľa autorského práva. Pojednávalo sa o DPH v súvislosti s odmenou pri ďalšom predaji diela v prospech autora, sudcovia sa pri tom odvolávali aj na skorší rozsudok týkajúci sa poplatkov z prázdnych nosičov a zariadení pre záznam a rozmnožovanie, platených výrobcami a dovozcami.

Stiahnuť PDF

Odmena pri ďalšom predaji v prospech autora pôvodného umeleckého diela

V rozsudku C‑51/18 zo dňa 19. decembra 2018 sa ESD zaoberal otázkou či odmena pri ďalšom predaji v prospech autora pôvodného umeleckého diela podlieha DPH.

Európska komisia (EK) v roku 2014 zaslala Rakúskej republike formálnu výzvu, v ktorej jej oznámila svoje výhrady k rakúskej správnej praxi, podľa ktorej odmena pri ďalšom predaji v prospech autora pôvodného umeleckého diela (grafického a výtvarného diela) podlieha DPH.

EK bola názoru, že táto odmena nie je protiplnením za umelecký výkon autora, keďže hlavným cieľom odmeny je priznať autorovi primeraný ekonomický podiel na úspechu jeho diela. V súvislosti s uplatnením práva na odmenu pri ďalšom predaji nedochádza k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby zo strany autora, a teda neexistuje plnenie, ktoré by malo podliehať DPH.

Strpenie ďalšieho predaja a odmena za predvádzanie diel

Rakúska republika vo svojej odpovedi na výzvu poznamenala, že v rámci práva na odmenu pri ďalšom predaji autor poskytuje plnenie spočívajúce v strpení ďalšieho predaja diela.

Argumentovala tiež, že táto odmena je porovnateľná plneniu iných autorov v rámci predvádzania ich diel, a keďže odmeny za predvádzanie diel podliehajú DPH, musí podliehať DPH aj odmena pri ďalšom predaji, z dôvodu zachovania zásady daňovej neutrality. Zdanenie tejto odmeny Rakúska republika odôvodňovala aj tým, že dochádza k zmene základu dane z plnenia poskytovaného autorom pri prvom uvedení jeho diela na trh.

Skutočná protihodnota za tovar alebo služby

V rozsudku ESD pripomenul, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb sa vykonáva za protihodnotu iba vtedy, ak medzi dodávateľom/poskytovateľom a nadobúdateľom/ príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého dochádza k vzájomnému poskytnutiu plnení, pričom odmena prijatá dodávateľom/poskytovateľom predstavuje skutočnú protihodnotu za tovar alebo služby poskytnuté nadobúdateľovi/príjemcovi.

ESD ďalej poznamenal, že právny vzťah, v rámci ktorého dochádza k ďalšiemu predaju diela, vzniká iba medzi predávajúcim a kupujúcim a skutočnosť, že autor tohto diela má právo na odmenu pri ďalšom predaji nemá na tento vzťah žiadny vplyv.

Predávajúci a kupujúci si medzi sebou slobodne dohodnú prevod daného diela a cenu, autora diela nemusia žiadať o povolenie a autor do predaja nemôže žiadnym spôsobom zasiahnuť alebo mu zabrániť.

Právo na odmenu pri ďalšom predaji

Právo na odmenu pri ďalšom predaji stanovuje zákon a umožňuje autorovi využiť ekonomické výhody spojené s uznaním jeho umeleckého diela.

ESD sa priklonil k tvrdeniu EK, že grafické a výtvarné diela sú jedinečné, a preto odmena pri ďalšom predaji nie je porovnateľná s odmenou za výkon naďalej existujúcich práv na používanie a využívanie. Podľa ESD odmena pri ďalšom predaji v prospech autora pôvodného umeleckého diela nepodlieha DPH. ESD zamietol všetky argumentácie Rakúskej republiky.

Poplatky z prázdnych nosičov a zariadení pre záznam a rozmnožovanie, platené výrobcami a dovozcami

Vo rozsudku, ktorý sme popisovali vyššie sa ESD odvolával aj na skorší rozsudok C-37/16 SAWP z roku 2017, kde sa ESD zaoberal otázkou či z hľadiska DPH nositelia práv na rozmnožovanie poskytujú službu výrobcom a dovozcom prázdnych nosičov a zariadení pre záznam a rozmnožovanie, z ktorých organizácia kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv vyberá na účet týchto nositeľov práv, ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu predaja týchto zariadení a nosičov.

Povinnosť platenia týchto poplatkov vyplývala z osobitného zákona o autorských právach.

ESD v tomto prípade dospel k záveru, že nedochádza k poskytovaniu služby a poplatky nepodliehajú DPH.

Recipročné plnenie

Podľa ESD v tomto prípade nedochádza k recipročnému plneniu medzi jednak nositeľmi práv na rozmnožovanie alebo, prípadne, organizáciou kolektívnej správy takýchto práv a jednak výrobcami a dovozcami prázdnych nosičov a zariadení pre záznam a rozmnožovanie.

V súvislosti s odpočtom DPH upozorňujeme na poplatky platené podľa autorského zákona

Nakoľko vo všeobecnosti, odpočítať DPH na vstupe možno len v prípade, že DPH bola správne uplatnená, odporúčame daňovým subjektom venovať zvýšenú pozornosť poplatkom plateným podľa autorského zákona, aby nedošlo k neoprávnenému odpočtu DPH.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram