Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nevymožiteľné pohľadávky pri skončení podnikania

8 februára 2013

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v daňovej poradni

Dňa 30.6.2012 som ukončila živnosť a išla do starobného dôchodku. Viedla som jednoduché účtovníctvo a nebola som platcom DPH. Z podnikania mi zostali nevymožiteľné pohľadávky vo výške 4000 €. Musím uvedené pohľadávky zdaniť v plnej výške alebo ich môžem odpísať?

Odpovedá Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace k.s.

V súlade s §17 ods. 8 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) sa základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka s príjmami podľa §6 ZDP a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva zvyšuje okrem iného aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso by sa považovalo za zdaniteľný príjem. Pokiaľ by sa úhrada predmetných pohľadávok považovala za zdaniteľný príjem, tak áno ste povinná predmetné pohľadávky za rok 2012 zdaniť. Keďže ste nebola platiteľom DPH celá suma 4000 EUR by mala zvýšiť Váš základ dane za rok 2012. Berte prosím na vedomie, že vyššie uvedené neplatí pokiaľ evidujete:

  1. pohľadávku voči dlžníkovi, u ktorého súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a to aj v prípade ak ste si neprihlásili svoju pohľadávku, ale sa preukážete uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
  2. pohľadávku, ktorá nebude uhradená na základe výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
  3. pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
  4. pohľadávku, pri ktorej exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
  5. pohľadávku, pri ktorej súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania,
  6. pohľadávku, pri ktorej sú súčasne splnené tieto podmienky:
  • pohľadávka je viac ako 720 dní po splatnosti,
  • menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 331,94 EUR,
  • elková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 331,94 EUR.

http://financie.etrend.sk/dane-a-odvody/co-s-pohladavkou-po-odchode-na-penziu.html

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram