Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

ESD rozsudok: Uplatnenie DPH pri poskytnutí daru

23 januára 2024

V aktuálnom vydaní našich News Flash by sme vám radi priblížili prípad, ktorý sa týka uplatnenia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri poskytnutí daru k predplatnému časopisov novým predplatiteľom.

Európsky súdny dvor (ESD) sa v rozsudku C‑505/22 z 5. októbra 2023 zaoberal otázkou, či sa poskytnutie daru vo forme tabletu alebo smartfónu k predplatnému časopisov bude považovať za súčasť jednej transakcie, resp. vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu (predplatnému časopisu), kde protihodnotou je úhrada predplatného, alebo či je takto uskutočnená transakcia odlišná od predplatného, a teda sa má považovať za bezodplatný prevod tovaru.

Stiahnuť PDF

Portugalský daňový úrad dorubil DPH z poskytnutých tabletov a smartfónov

Rozsudok sa týka portugalskej spoločnosti Deco Proteste – Editores Lda predávajúcej časopisy, ktorá s cieľom prilákať zákazníkov ponúkala v rámci reklamnej kampane novým predplatiteľom darček k predplatnému vo forme tabletu alebo smartfónu s hodnotou vždy nižšou ako 50 EUR/ks. Podmienkou získania darčeka bolo zaplatenie prvého predplatného, ktoré mohol následne zákazník kedykoľvek zrušiť, keďže nebola stanovená žiadna minimálna doba viazanosti.

V zmysle portugalskej legislatívy podlieha predplatné časopisu zníženej sadzbe DPH, pričom bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu podliehajúce DPH, ak sú splnené limity v rámci jednotkovej ceny (50 EUR) a ročného obratu (hodnota darov musí byť menej ako 0,5% celkového ročného obratu). V SR predstavuje ekvivalent týchto limitov jednotková cena 17  EUR. V prípade prekročenia zákonných limitov aj bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely podlieha DPH.

Počas daňovej kontroly za roky 2015 – 2018, portugalský daňový úrad konštatoval, že darčeky k predplatnému spĺňajú jednotkovú cenu, ale keďže ich celková hodnota presahuje zákonom povolený obrat, predstavujú bezodplatné dodanie tovaru podliehajúce DPH. To viedlo k dorubeniu DPH z darovaných tabletov/smartfónov a súvisiacich sankcií vo výške takmer 3 milióny EUR.

Prípad sa dostal až na Arbitrážny súd pre daňové spory v Portugalsku, ktorý sa rozhodol prerušiť konanie obrátil sa na ESD. V prejudiciálnych otázkach sa pýta, či poskytnutie daru k predplatnému časopisov je potrebné vykladať ako dodanie tovaru za protihodnotu (t.j. súčasť predplatného) alebo či je takto uskutočnená transakcia odlišná od predplatného, teda sa má považovať za bezodplatný prevod tovaru.

Spoločnosť v danom prípade zdôrazňovala, že darované smartfóny alebo tablety umožňovali novým predplatiteľom lepšie využívanie hlavného plnenia, t.j. predplatného v digitálnej verzií. Súdny dvor EÚ opäť v rozsudku konštatoval, že plnenie sa má považovať za vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu, ak samo osebe nie je pre zákazníkov cieľom, ale je len prostriedkom na lepšie využitie hlavnej služby poskytovateľa.

Rozhodnutie ESD o správnom výklade poskytnutého daru k predplatnému

V danom prípade ESD rozhodol, že odovzdanie darčeka výmenou za zakúpenie predplatného periodických publikácií predstavuje vedľajšie plnenie vo vzťahu k hlavnému plneniu, ktoré spočíva v dodaní periodických publikácií. Odovzdanie darčeka preto spadá pod pojem „dodanie tovaru za protihodnotu“ spolu s predplatným časopisu, a nemá sa považovať za bezodplatný prevod tovaru.

V praxi tento rozsudok znamená, že v určitých prípadoch aj odovzdanie darčeka, ktoré prevyšuje zákonom stanovený limit (v kontexte SR jednotková cena 17 EUR), môže predstavovať vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu. Podstatným prvkom rozsudku zostáva fakt, že vedľajšie plnenie má byť prostriedkom k lepšiemu využitiu hlavného plnenia.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram