Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19: Novela mimoriadnych finančných opatrení | News Flash

10 februára 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V uplynulých dňoch parlament schválil viaceré finančné opatrenia za účelom zmiernenia negatívnych ekonomických dopadov na daňovníkov z dôvodu pandémie.

Stiahnuť PDF

Predmetné opatrenia najmä:

  • upravujú uznateľnosť výdavkov na testovanie v súvislosti so zistením choroby COVID-19 a prevenciou pred ňou pre účely dane z príjmov;
  • oslobodzujú nepeňažné plnenie u zamestnanca v súvislosti s testovaním na COVID-19 od zdanenia;
  • zmierňujú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa;
  • zavádzajú dočasné uplatňovanie nulovej sadzby DPH na vybrané ochranné prostriedky.

Novelizoval sa aj Daňový poriadok, aby vláda SR mala možnosť prostredníctvom nariadenia určiť podmienky pre upustenie od ukladania daňových sankcií, tzv. daňovej amnestie.

Výdavky na testovanie v súvislosti s COVID-19

Dňa 6.2.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zverejnená pod číslom 47/2021 Z.z.

Táto novela zavádza, že výdavky, ktoré vynaložili zamestnávatelia alebo daňovníci s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia pandémie na testovanie na ochorenie COVID 19, sa považujú za daňovo uznateľné.

Daňovými výdavkami sú aj výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnancov alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Za daňové výdavky sa považujú aj výdavky daňovníka vynaložené na testovanie fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania. Podľa dôvodovej správy, ide o osoby, ktoré sa v rámci testovania nachádzajú v podniku daňovníka a plnia pokyny prevádzkovateľa podniku podľa jeho zadania a objednávok. Medzi takéto osoby sa zahŕňajú aj pracovníci spolupracujúcich spoločností, ktorí vykonávajú svoju prácu fyzicky na pracoviskách objednávateľov služieb ako sú napr. pracovníci externej spoločnosti, ktorí vykonávajú formou poskytovania služieb činnosti logistiky, servisnej činnosti alebo upratovacej činnosti.

Oslobodenie nepeňažného plnenia u zamestnanca pri zabezpečenom testovaní na ochorenie COVID-19

Vyššie spomínanou novelou sa súčasne zavádza, že v prípade zabezpečenia testovania zamestnancov a ich blízkych osôb, takto poskytnuté nepeňažné plnenie zamestnávateľom počas obdobia pandémie, nepodlieha zdaneniu na úrovni zamestnanca.

Uvedené je možné použiť aj spätne za zdaňovacie obdobie roka 2020. V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020 alebo vydal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 zákona o dani z príjmov, t. j. vystaví opravné ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti alebo opravné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020.

Miernejšie podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Vyššie spomínanou novelou sa s účinnosťou od 6.2.2021 upravili aj podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2020.

Uvedené opatrenie je zamerané na daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom z dôvodu protipandemických opatrení nemohli vykonávať svoju prácu.

Ak daňovník nedosiahol požadovanú minimálnu výšku zdaniteľných príjmov z vlastnej vykonávanej činnosti pre účely uplatnenia daňového bonusu (šesť násobok minimálnej mzdy, t.j. 580 x 6 = 3 480 eur pre rok 2020), môže si do výšky týchto príjmov zahrnúť aj:

  • príspevky prijaté v rámci aktívnych opatrení trhu práce a dotácie z ministerstva kultúry, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v daňovej evidencii od 1.1.2020 do 31.12.2020;
  • pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (u zamestnanca najdlhšie do 31.1.2021, ak sa týka roku 2020).

Zamestnávateľ je povinný pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2020 na uvedené prihliadnuť, ak mu tieto informácia zamestnanec poskytne najneskôr do 15.2.2021. Ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, vystaví opravené ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti.

Dočasné uplatňovanie nulovej sadzby DPH na vybrané ochranné prostriedky

Dňa 5.2.2021 parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní ďalšiu novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to s cieľom dočasne oslobodiť od DPH predaj vybraných ochranných prostriedkov.

Predmetná novela nadobudne účinnosť až zverejnením v Zbierke zákonov SR.

Do 30. apríla 2021 sa nulová sadzba dane z pridanej hodnoty bude uplatňovať na  osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.

V zmysle dôvodovej správy, opatrením sa sleduje zníženie ceny týchto tovarov pre konečného spotrebiteľa.

Širšie kompetencie pre vládu pre odpustenie daňových sankcií

Dňa 6.2.2021 nadobudla účinnosť aj novela Daňového poriadku zverejnená pod č. 45/2021 Z. z. Predmetnú novelu zákona schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní koncom januára tohto roku.

Touto novelou sa zavádza nová kompetencia pre vládu SR, a to aby mohla nariadením určiť podmienky pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, a tiež aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie. Uvedené bude možné uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam.

Takéto nariadenie bude možné uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou tejto úpravy.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram