Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

5 rád ako správne vyplniť daňové priznanie typu B | News Flash

11 marca 2016

Do štvrtka 31. marca 2016 majú podnikatelia aj fyzické osoby s príjmom iným ako zo závislej činnosti povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Daňové priznanie typu B podávajú fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania, z inej zárobkovej činnosti, prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy.  Daňové priznanie typu B podávajú rovnako aj fyzické osoby, ktoré majú príjem zo zamestnania (t.j. zo závislej činnosti) a zároveň aj ďalšie príjmy podľa §6-8 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Zamestnanci, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti, nemusia podávať daňové priznanie, ak požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Prinášame Vám prehľad najčastejších otázok v súvislosti s vypĺňaním daňového priznania typu B a najdôležitejších zmien, ktoré nastali v tlačive za rok 2015.

Stiahnuť PDF

Súbeh živnosti so zamestnaním

Vo všeobecnosti je daňovník povinný podať daňové priznanie, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo pre rok 2015 predstavuje  suma 1 901,67 EUR. Za zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane.

Ak ste napríklad v roku 2015 dosiahli príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 500 EUR a príjmy zo živnosti vo výške 700 EUR, vaše zdaniteľné príjmy činia  2 200 eur a teda ste povinní podať daňové priznanie. Svojho  zamestnávateľa nemôžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane, lebo ste mali okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy zo živnosti

Pozor: Daňové priznanie podávate aj v prípade dosiahnutia straty zo živnosti (§ 32 ods. 1 ZDP).

Uplatňovanie daňových výdavkov

Pri uplatňovaní daňových výdavkov máte vo všeobecnosti dve možnosti. Buď si uplatníte výdavky v skutočnej výške alebo v paušálnej výške.

V prípade skutočných výdavkov musíte vedieť preukázať ich výšku príslušným dokladom (napr. faktúra, doklad z ERP) a viesť účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) alebo daňovú evidenciu.

V prípade paušálnych výdavkov môžete uplatňovať výdavky percentom z príjmov bez potreby preukazovania ich výšky dokladmi a taktiež rozsah evidencie je menší, tzn. administratívna náročnosť je v tomto prípade značne nižšia. Pre paušálne výdavky sa môžete rozhodnúť v prípade, ak nie ste platiteľom DPH alebo ste platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. V tom prípade si môžete uplatniť výdavky vo výške 40% z dosiahnutých príjmov zo živnosti, najviac však do výšky 5 040 EUR ročne. Ak ste získali živnostenské oprávnenie počas zdaňovacieho obdobia, je možné uplatniť tieto výdavky najviac vo výške 420 EUR za každý mesiac výkonu živnosti, t.j. počnúc mesiacom získania živnostenského oprávnenia. Napr. ak ste získali živnostenské oprávnenie v marci 2015, môžete si v daňovom priznaní za rok 2015 uplatniť paušálne výdavky max. 4 200 EUR (420 x 10). Obdobné pravidlo platí aj v prípade zrušenia živnosti. V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky vaše daňové výdavky okrem zaplateného poistného na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré ste povinní platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. To znamená, že v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov si môžete okrem spomínaných 40 % z príjmov (max. 5 040 EUR ročne) uplatniť aj sumu odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie v preukázanej výške. Počas uplatňovania paušálnych výdavkov ste povinní viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, zásobách a o pohľadávkach.

Pozor: Pri vyplnení daňového priznania typu B neuvádzate sumu paušálnych výdavkov spolu so sumou zaplatených odvodov v tabuľke č. 1 do riadku 2, ale až do sumárneho riadku 9 (stĺpec 2). Suma príjmov zo živnosti sa však v riadku 2 uvádza (stĺpec 1).

Vedenie účtovníctva

Ak sa rozhodnete viesť iba daňovú evidenciu, nemusíte viesť účtovníctvo. Viesť daňovú evidenciu znamená viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách, pohľadávkach a o záväzkoch.

Pozor: Skutočnosť, akým spôsobom uplatňujete výdavky musíte zaznačiť v daňovom priznaní (typ B) pod tabuľkou č. 1 („uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie“ alebo „uplatňujem výdavky percentom z príjmov“).

Prenájom nehnuteľnosti a daňové výdavky

Rozsah uplatnenia výdavkov závisí od skutočnosti, či máte danú nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku alebo nie. Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku je možné u každej fyzickej osoby prenajímajúcej nehnuteľnosť a nielen u osoby, ktorá poberá príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v zmysle § 6 ods. 1 a 2 ZDP. To znamená, že napríklad aj osoba, ktorá nemá zriadenú živnosť, môže zaradiť svoju prenajímanú nehnuteľnosť do obchodného majetku. Zaradenie do obchodného majetku znamená evidovať majetok v daňovej evidencii alebo o ňom účtovať.

Ak daňovník nemá nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť iba výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti.

V prípade, že daňovník má nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, môže si v rámci daňových výdavkov uplatňovať širšiu paletu výdavkov, a to výdavky na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti vo forme odpisov (pre bytové budovy platí od roku 2015 možnosť uplatnenia 1/40 vstupnej ceny nehnuteľnosti ročne), výdavky na opravy a udržiavanie, výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu do fondu opráv, daň z nehnuteľností, úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti a samozrejme výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti (výdavky na energie a výdavky na ostatné služby ako napríklad odvoz smetí, osvetlenie spoločných priestorov, používanie výťahu). Avšak, v prípade zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku platia prísnejšie pravidlá na uplatnenie oslobodenia od dane pri predaji danej nehnuteľnosti.

Pozor:  V prípade zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku je potrebné uviesť v daňovom priznaní (typ B) v tabuľke č. 1a v riadku 1 aj jej zostatkovú cenu (vypočíta sa ako vstupná cena mínus uplatnené odpisy) na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Príjem zo zamestnania a  honorár za príspevky do novín

Príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie patrí medzi príjmy, ktoré sa v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) ZDP zdaňujú zrážkovou daňou. To znamená, že platiteľ príjmu pri jeho výplate autorovi rovno zrazí daň vo výške 19 % zo sumy honorára poníženej o odvod podľa Zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (2 % odvod do LITA, FVU, HF). Čiže autor dostane honorár ponížený o zrážkovú daň.

To však neplatí, ak autor využije možnosť uvedenú v ustanovení § 43 ods. 14 ZDP, ktoré hovorí, že zrážková daň sa nevyberie, ak sa o tom autor s platiteľom honorára vopred písomne dohodne. Takúto dohodu je povinný platiteľ oznámiť na daňový úrad najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka po jej uzavretí. Uvedené ustanovenia sa s účinnosťou od 1.1.2016 nevzťahujú len na príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ale na všetky príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 ZDP.

Znamená to, že ak ste nepodpísali s platiteľom honorára dohodu o nezrazení zrážkovej dane, bol váš honorár zdanený zrážkovou daňou, jeho zdanenie sa považuje tým pádom za vysporiadané a vy môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Ak ste však podpísali s platiteľom honorára dohodu o nezrazení zrážkovej dane, máte povinnosť podať daňové priznanie (typ B), v ktorom uvediete jednak príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP (V.oddiel) a tiež príjmy vo výške prijatého honorára podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP (VI.oddiel, riadok 5, stĺpec 1). Uvedená povinnosť podania daňového priznania platí samozrejme za predpokladu, že vaše celkové zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli 1 901,67 EUR.

Pozor:  V súvislosti s prijatým honorárom si v daňovom priznaní môžete uplatniť preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky vo výške 40 % príjmu (max. 420 EUR mesačne v závislosti od počtu mesiacov výkonu tejto činnosti). Preukázateľné výdavky je potrebné uviesť na rovnaký riadok ako príjmy (VI.oddiel, riadok 5, stĺpec 2), avšak paušálne výdavky až do sumárneho riadku (VI.oddiel, riadok 9, stĺpec 2).

Najdôležitejšie zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO (typ B) pre rok 2015

1.) Časť daňového priznania obsahujúca prehľad o vzniku daňových strát a uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období sa presunula do VI. ODDIELU – Výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (riadky 45 až 55) a bola upravená podľa aktuálneho znenia ZDP.

2.)  Do VI. ODDIELU bola doplnená tabuľka pre uplatnenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj (riadky 56 a 57), do ktorej sa vpisujú údaje z prílohy č. 1, ktorá bola do daňového priznania takisto doplnená od roku 2015.

3.)  Do VIII. ODDIELU – Výpočet základu dane z ostatných príjmov bol pridaný riadok 12 – náhrada nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom.

4.) XI. ODDIEL – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi) bol rozšírený o riadky 119 a 120, ktorých obsahovou náplňou sú údaje o výške výnosu z prenájmu nehnuteľností (ak nerezident účtuje v sústave podvojného účtovníctva) a z prevodu nehnuteľností (ak má nerezident s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku).

5.) V XII. ODDIELE – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO je nové zaškrtávacie políčko, ktorého zaškrtnutím daňovník udeľuje súhlas so zaslaním svojich identifikačných údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %).

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram