Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

22 februára 2024

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie bol zavedený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka.

Stiahnuť článok ako PDF

Žiadateľom o tento príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR,
  • je dlžníkom alebo spoludlžníkom zo zmluvy o úvere (ďalej aj „oprávnená osoba“), ak je dlžníkov viac, nárok na príspevok môže vzniknúť iba jednému z nich,
  • má zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru.

Ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musí žiadateľ splniť:

  • priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka spolu (ďalej aj „oprávnená osoba“) je najviac vo výške 1,6- násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
  • úver bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť a slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom dlžníka alebo spoludlžníka,
  • úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve, pričom sa prihliada aj na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak túto uhradí do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pozor, nesmie ísť o tzv. čisté refinancovanie úveru, tzn. o presun úveru do inej banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, pri ktorom nie je splnený aspoň jeden z účelov jeho poskytnutia, a to nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba, rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

V prípade, že potrebujete zistiť, či váš príjem spĺňa vyššie uvedené podmienky (teda či sa jedná o zdaniteľný príjem, ktorý uvádzate alebo budete uvádzať v daňovom priznaní), kontaktujte Centrum podpory pre dane Finančnej správy 048/4317 222 voľba č. 3 klapka daň z príjmov fyzické osoby.

Výška príspevku

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne. Napr.:

  • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75% z 300 eur je 225 eur) – príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,
  • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75% zo 60 eur je 45 eur) – príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

 Výplata príspevku

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.

Predloženie žiadosti a spôsob jej vyplnenia

Na uplatnenie nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru je potrebné podať písomnú žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez portál slovensko.sk).

Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [  DOCX]

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [  PDF]

Príloha k žiadosti – informácia k poskytnutiu príspevku [  PDF]

V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. 

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram