Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zamestnávanie v strednej a východnej Európe | Infografika

31 mája 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazykučeskom jazyku

Flexibilná legislatíva v oblasti zamestnávania je základnou podmienkou pre vznik nových spoločností a rast existujúcich, či vytváranie nových pracovných miest. Krajiny strednej a východnej Európy majú v oblasti pracovného práva svoje špecifiká, no napriek tomu stále ostávajú zaujímavé pre investorov.

V našej infografike vám prinášame prehľad pracovného práva v Európe a porovnanie jednotlivých aspektov medzi krajinami ako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo.


Pracovné zmluvy na dobu určitú

Podľa miestnej legislatívy existujú dva typy pracovných zmlúv: na dobu určitú a dobu neurčitú. V prípade zmlúv na dobu určitú stanovuje zákon niekoľko podmienok a obmedzení.

Zmluva na dobu určitú

SLOVENSKO
2 roky

%
ČESKÁ REPUBLIKA
3 roky

%
MAĎARSKO
5 roky

%
POĽSKO
2 roky a 9 mesiacov

%
RUMUNSKO
3 roky

%

Spojené kráľovstvo nemá minimálnu ani maximálnu dobu trvania pracovnej zmluvy na dobu určitú.

Možnosť predĺženia*

SLOVENSKO
2x

%
ČESKÁ REPUBLIKA
2x

%
MAĎARSKO
0 / nešpecifikované**

%
POĽSKO
2x***

%
RUMUNSKO
2x****

%
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
0 / nešpecifikované*****

%

* Zmluva uzatvorená po maximálnej dobe predĺženia sa automaticky stáva zmluvou na dobu neurčitú.
** HU – Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú alebo opätovné uzatvorenie do šiestich mesiacov od ukončenia predchádzajúceho pracovného pomeru na dobu určitú je možné len v prípade oprávneného záujmu zamestnávateľa. V prípade, že je pracovný pomer na dobu určitú predĺžený alebo sa uzavrie ďalší pracovný pomer na dobu určitú do 6 mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúceho a pracovný pomer je ponúknutý na rovnakej alebo inej pracovnej pozícii, skúšobná doba nemôže byť určená.
*** PL – Doba 2 roky a 9 mesiacov sa vzťahuje na celkovú dobu trvania po sebe uzatvorených zmlúv.
**** RO – Medzi tými istými stranami je možné uzavrieť najviac tri po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú. Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy sú uzatvorené do 3 mesiacov od skončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú a každá z nich nesmie trvať viac ako 12 mesiacov. V dôsledku toho je zákonom určená maximálna lehota trvania zmlúv na dobu určitú uzatvorenú medzi tými istými stranami, a to 60 mesiacov. Táto doba teda predstavuje celkoú dĺžku trvania prvej zmluvy na 36 mesiacov plus 12 mesiacov za každú ďalšiu z dvoch po sebe nasledujúcih zmlúv. 
***** UK – Po 4 a viac rokoch trvania pracovnej zmluvy na dobu určitú sa zamestnanec stáva stálym zamestnancom, ak zamestnávateľ nemá oprávnený dôvod, aby tak neurobil.


Skúšobná doba

Počas skúšobnej doby môžu obe strany ukončiť pracovný pomer bez obmedzení.

Bežné pracovné pozície

SLOVENSKO
3 mes.

%
ČESKÁ REPUBLIKA
3 mes.*

%
MAĎARSKO
3 mes.**

%
POĽSKO
3 mes.***

%
RUMUNSKO
3 mes.****

%
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
6 mes.*****

%

Manažérske pozície

SLOVENSKO
6 mes.

%
ČESKÁ REPUBLIKA
6 mes.*

%
MAĎARSKO
3 mes.**

%
POĽSKO
3 mes.***

%
RUMUNSKO
4 mes.****

%
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO*****
6 mes.*****

%

* CZ – Skúšobná doba nesmie prekročiť polovicu dohodnutej doby trvania pracovného pomeru a musí byť dohodnutá písomne najneskôr v deň nástupu do práce. Zamestnávateľ nesmie v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer počas prvých 14 kalendárnych dní dočasnej práceneschopnosti  zamestnanca (karanténa).
** HU – Zmluvné strany môžu dohodnúť v pracovnej zmluve skúšobnú dobu v dĺžke najviac 3 mesiace od vzniku pracovného pomeru. Ak sa strany dohodnú na kratšej skúšobnej dobe, môžu túto skúšobnú dobu predĺžiť, avšak len raz. Skúšobná doba nesmie ani po predĺžení presiahnuť viac ako tri mesiace.
**** PL – V Poľsku sa uzatvára špeciálna pracovná zmluva na skúšobnú dobu, ktorá sa uzatvára na max. 3 mesiace. S výhradou, že sa uzatvára na 1 mesiac – s úmyslom uzavrieť pracovný pomer na dobu kratšiu ako 6 mesiacov a na 2 mesiace – s úmyslom uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú v trvaní min. 6 mesiac a max. 12 mesiacov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že zmluve sa predĺži o čas dovolenky, ako aj o čas inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca.
**** RO – V zmysle rumunského práva môže byť skúšobná doba pre krátkodobé zmluvy dohodnutá osobitne s ohľadom na dobu zmluvy. Existuje aj niekoľko výnimiek: skúšobná doba sa stanovuje podľa tzv. kategórie zamestnanca, typu pracovnej zmluvy, atď. (napr. zdravotne postihnuté osoby majú skúšobnú dobu min. 45 pracovných dní; v prípade zmlúv na dobu určitú sa skúšobná doba líši v závislosti od doby trvania pracovného pomeru a pod.)
***** UK – Skúšobná doba závisí na rozhodnutiu spoločnosti, zvyčajne však trvá 3 – 6 mesiacov.


Pracovná doba

Štandardné pracovné zmluvy*

ČESKÁ REPUBLIKA

Pracovná doba: 40h/týždeň

Nadčas: 150h/rok**

MAĎARSKO

Pracovná doba: 40h/týždeň

Nadčas: 250h/ rok ***

POĽSKO

Pracovná doba: 40h/ týždeň

Nadčas: 150h/ rok ****

RUMUNSKO

Pracovná doba: 40h/ týždeň

Nadčas: 8h/týždeň*****

SLOVENSKO

Pracovná doba: 40h/ týždeň

Nadčas: 150h/ rok ******

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pracovná doba: 35 – 40h/ týždeň

Nadčas: Bez obmedzenia (záleží na uvážení firmy)

* Konkrétne podmienky, podľa ktorých je možné pracovať nadčas, vrátane presného časového obdobia (za týždeň, mesiac alebo rok) sú stanovené právnymi predpismi danej krajiny.
** CZ – Nadčasy môžu byť zvýšené na základe dohody so zamestnancom na 416 hod/rok.
*** HU – Nadčasy môžu byť zvýšené až na 400 hod/rok.
**** PL – Nadčasy môžu byť zvýšené až na 416 hod/rok.
***** RO – Platí pravidlo, že zákonom určený max. pracovný čas nesmie presiahnúť 48 hod/týždeň, vrátane nadčasov. Výnimočne však môže byť pracovný čas predĺžený aj nad 48 hod/týždeň za predpokladu, že priemerný pracovný čas vypočítaný za referenčné obdobie 4 kalendárnych mesiacov nepresiahne 48 hod/týždeň, a že pre určité odvetvia/jednotky/povolania ustanovené v platnej kolektívnej zmluve možno dojednať referenčné obdobia dlhšie ako 4 mesiace, max. však 6 mesiacov.
****** SK – Nadčasy môžu byť zvýšené až na 400 hod/rok so súhlasom zamestnanca.


Dovolenka

Nárok na dovolenku sa stanovuje podľa odpracovanej doby.

Nárok na dovolenku

(pracovné dni/rok)

ČESKÁ REPUBLIKA: 20 dni*

MAĎARSKO: 20 dni

POĽSKO: 20 – 26 dni**

RUMUNSKO: 20 dni

SLOVENSKO: 20 dni***

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: min. 20 dni + 8 sviatkov

Dovolenka navyše 

(pracovné dni/rok)

ČESKÁ REPUBLIKA: 5 dní* (zvláštne pracovné podmienky)

MAĎARSKO: až do  7 dní v závislosti od počtu detí, až do 10 v závislosti od veku

POĽSKO: až do 9 dni (5 dni zdravotného voľa, 2 dni starostlivosti o dieťa, 2 dni pracovného voľna z dôvodu vyššej moci)

RUMUNSKO: min. 3 dni***

SLOVENSKO: Pomerná časť pre zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: podľa uváženia spoločnosti*****

* CZ – Zamestnanci majú nárok na 4 týždne dovolenky počas kalendárneho roka. Zákon upravuje nárok na dovolenku naviac pri niektorých náročných povolaniach, a to v dĺžke stanovenej týždennej pracovnej doby.
** PL – 20 dní – ak je zamestnanec zamestnaný menej ako 10 rokov; alebo 26 dní, ak má odpracovaných viac ako 10 rokov. 5 dni/rok/starostlivosť o člena rodiny zo zdravotných dôvodov, 2 dni dovolenky/rok sa vzťahuje na starostlivosť o dieťa, 2 dni/rok/z dôvodu vyššej moci.
*** RO – Nárok na dodatočnú dovolenku pre určité kategórie zamestnancov (napr. zamestnanci pracujúci v sťažených podmienkach, zdravotne postihnutí alebo mladí do 18 rokov).
**** SK – 25 dní dovolenky pre zamestnancov vo veku 33 a viac alebo pre zamestnancov trvalo sa starajúcich o dieťa.
***** UK – Ak má osoba nárok na zákonnú materskú dávku (SMP), je vyplávaná až po dobu 39 týždňov vládou, spolu so zákonnou nemocenskou dávnkou (SSP) až po dobu 28 týždňov. 


Výpovedná doba

Podanie výpovede bez udania dôvodu zo strany zamestnanca definujú miestne predpisy. Platí však, že dĺžka výpovednej doby závisí od okolností ukončenia zmluvy.

Výpovedná doba 

(“kalendárne“ dni)

ČESKÁ REPUBLIKA
60* dni (cca)

%
POĽSKO
14- 90** dni (cca)

%
MAĎARSKO
30- 90*** dni (cca)

%
RUMUNSKO
20- 45**** pracovných dni

%
SLOVENSKO
30- 90***** dni (cca)

%
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
30- 60****** dni (cca)

%

* CZ – Štandardná výpovedná dobe je 2 mesiace.
** HU – Štandardná doba je 30 dní. Ak bol pracovný pomer ukončený zamestnávateľom, predlžuje sa 30-dňová lehota o 5 – 60 dní, v závislosti od celkovej dĺžky odpracovaného obdobia.
*** PL – Zmluvy uzatvorené na dobu určitú a neurčitú: 2 týždne v prípade, že zamestnanec skončí do 6 mesiacoch; 1 mesiac, ak zamestnanec skončí po viac ako 6 mesiacov; 3 mesiace, ak skončí po 3 a viac rokoch. Skúšobná doba sa nezapočítava do výpočtu výpovednej lehoty – skúšobná doba: 3 pracovné dni, ak skúšobná doba nepresiahne 2 týždne; 1 týždeň, ak je skúšobná doba dlhšia ako 2 týždne; 2 týždne, ak je skúšobná doba 3 mesiace.
**** RO – Max. 20 pracovných dní pre bežné pracovné pozície, max. 45 pracovných dní v prípade manažérskych pozícií.
***** SK – 1 mesiac pri ukončení pracovného pomeru po menej ako 1 roku, inak 2 mesiace. V prípade výpovede z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, nadbytočnosti alebo zdravotného stavu zamestnanca je výpovedná doba 2 mesiace u zamestnancov s odpracovanými 1 – 5 rokmi alebo 3 mesiace, ak majú odpracovaných viac ako 5 rokov.
****** UK – podľa uváždenia spoločnosti, väčšinou však 1 – 3 mesiace v závislosti od trvania pracovného pomeru zamestnanca

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram