Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinné elektronické oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020 | News Flash

9 januára 2020

V zmysle platnej právnej úpravy je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu stanovenom zákonom v elektronickej podobe do 15.1.2020, zohľadňujúc stav k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Stiahnuť PDF

V zmysle informácie zverejnenej na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR ) budú úrady verejného zdravotníctva uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.2.2020.

Aktualizácia a správne zaradenie prác do príslušných kategórií

V prípade zamestnancov zaradených do kategórie práce 2, má zamestnávateľ povinnosť aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác pravidelne, najmenej raz za 18 mesiacov, alebo pri podstatnej zmene pracovných podmienok (napr. zavedenie nových pracovných postupov).

Zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia posudzuje zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Pracovná zdravotná služba na základe posúdenia vypracováva pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

Pracovnú zdravotnú službu zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom v zákone uvedených zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú s ním v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo dodávateľským spôsobom.

Elektronické oznamovanie

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý je možné vyplniť priamo z tejto internetovej stránky ÚVZ SR alebo zo stránky slovensko.sk

Na webstránke ÚVZ SR tiež nájdete usmernenie na vyplnenie formuláru pre elektronické oznamovanie  kategórie 2.

Vyplnenie formuláru cez portál slovenko.sk je možné tu a ÚVZ SR tiež vypracoval usmernenie na vyplnenie prostredníctvom slovensko.sk.

Vyplnenie elektronického formuláru

Zákon nehovorí o tom, či si túto povinnosť musí splniť priamo zamestnávateľ sám a osobne vyplniť formulár. Môže tým poveriť zamestnanca, ktorý má k dispozícii zoznam zamestnancov k 31.12.2019 a aktuálne posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác vypracované odborníkmi – pracovnou zdravotnou službou.

Zároveň tým môže zamestnávateľ poveriť aj pracovnú zdravotnú službu (PZS), s ktorou spolupracuje. Upozorňujeme však, že povinnosť oznámiť kategóriu práce 2 sa vzťahuje na zamestnávateľa, nie na PZS.

Potvrdenie o prijatí oznámenia

Po prijatí kompletne vyplneného a správne zaslaného elektronického formuláru a jeho automatickom zaradení do databázy bude zamestnávateľovi automaticky zaslané Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia, teda  o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.

Toto potvrdenie bude zaslané do elektronickej schránky zamestnávateľa na ÚPVS, a to spravidla v noci. Elektronickou schránkou sa teda nemyslí e-mailová schránka.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram