Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zdaňovanie poukazov na tovary a služby po novom │News Flash

21 októbra 2019

Od 1.10.2019 boli na Slovensku zavedené presnejšie pravidlá týkajúce sa uplatňovania DPH pre zaobchádzanie s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovar či služby. Nová úprava sa vzťahuje na používanie poukazov, ktoré sú vydané po 30.9.2019, pričom uplatnenie pravidiel DPH je možné identifikovať už pri vystavení poukazu . V našom najnovšom News Flash vám na praktických príkladoch priblížime, ako určiť DPH  pri jednoúčelovom či viacúčelovom poukaze.

Stiahnuť PDF

Nové pravidlá týkajúce sa DPH účinné od 1.10.2019

Nové ustanovenia §9a zákona č. 2222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nadobudlo na Slovensku účinnosť od 1.10.2019. Toto ustanovenie je reakciou na Smernicu Rady EÚ 2016/1065 z 27. júna 2016 (ďalej len ako “smernica EÚ“), ktorá mení smernicu 2016/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ sa jedná o zaobchádzanie s poukazmi.

Zmenou tejto smernice sa sleduje harmonizácia pravidiel o DPH ktoré sa vzťahujú na poukazy. Nakoľko nie je možné dosiahnuť zjednotenie na úrovni členských štátov, ale len na úrovni Únie.

Na úrovni Únie boli ustanovené pravidlá týkajúce sa:

  • Miesta
  • Poskytnutia služieb
  • Základu dane
  • Vzniku daňovej povinnosti na DPH
  • Nároku na odpočet

Pravidlá smernice EÚ však stále nie sú dostatočne jasné, a to až do takej miery, že vznikajú nežiadúce dôsledky na riadne fungovanie vnútorného trhu.

Z toho dôvodu bolo potrebné zaviesť aj presnejšie pravidlá pre zaobchádzanie s poukazmi na účely DPH.  Treba však podotknúť, že nové pravidlá sú zamerané na konkrétne poukazy, ktoré možno vymeniť za tovar či služby. V tom prípade sa nejedná o poukazy, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavu pri nákupe tovaru či službe.

Nová úprava sa vzťahuje na používanie poukazov, ktoré sú vydané po 30.9.2019.

Vymedzenie účelu DPH poukazu

Pri vymedzení účelu poukazu z hľadiska DPH a jeho odlíšenia od platobných nástrojov je nutné si určiť základné vlastnosti poukazu, ktorý môže mať elektronickú či fyzickú podobu.

Medzi základné rozlíšenie poukazu patrí špecifikácia,  či sa jedná o poukaz jednoúčelový alebo viacúčelový.

Uplatnenie DPH pri jednoúčelovom alebo viacúčelovom poukaze

Pri jednoúčelovom poukaze by sa mala uplatniť DPH z každého prevodu, vrátane vystavenia tohto poukazu.

Odovzdanie a poskytnutie služieb by sa nemalo považovať za samostatnú transakciu.

Pri viacúčelových poukazoch uplatňujeme DPH pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb na ktoré sa poukaz vzťahuje. Z tohto vyplýva, že akýkoľvek prevod viacúčelového poukazu by nemal podliehať DPH.

Kompletná úprava o zdaňovaní poukazov je obsiahnutá v ustanoveniach § 9a a §22 ods. 10 predmetného zákona.

Príklad jednoúčelového poukazu

Uplatnenie pravidiel DPH je možné identifikovať už pri vystavení poukazu.

V prípade jednoúčelového poukazu vieme určiť už na začiatku počas jeho vystavenia:

  • čas vystavenia,
  • miesto dodania tovaru alebo služby,
  • sumu splatnej dane za tovar alebo služby.

Príklad: Ubytovanie na jednu noc v hoteli *** hotelovej siete v Slovenskej republike.

V tomto prípade máme určené konkrétne miesto poskytnutia služby, tak aj sadzbu DPH ktorá sa vzťahuje na túto konkrétnu službu.

Ďalšie prevody tohto poukazu zdaniteľnou osobou ktorá koná vo svojom mene, sa podľa pravidiel DPH považujú za dodanie tovaru alebo v tomto prípade služby, nakoľko už samotné odovzdanie tovaru či poskytnutie služby dodávateľom pri výmene poukazu a služby už nebudeme považovať za samotnú transakciu na ďalšie účely DPH.

Príklad viacúčelového poukazu

V opačnom prípade ak nám v čase vystavenia nie je známa jedna zo skutočností ktorá nám umožňuje určiť daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, v tomto prípade môžeme poukaz považovať za viacúčelový.

Príklad: Poukaz na ubytovanie v ktoromkoľvek hoteli *** danej hotelovej siete v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Zo špecifikácie  poukazu vyplýva, že miesto poskytnutia tejto služby a sadzba DPH nám bude známa až v čase poskytnutia služby pri výmene za poukaz.

Predchádzajúce prevody viacúčelového poukazu nepredstavujú transakciu, ktorá by predstavovala predmet dane.

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby uvedenej na viacúčelovom poukaze

Ďalšou novinkou je §22 ods. 10, kedy základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby je pri použití viacúčelového poukazu protihodnota zaplatená za tento poukaz znížená o daň.

Ak však dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby nemá informáciu o protihodnote zaplatenej za tento poukaz, základ dane tvorí peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v dokumentácií, znížená o daň vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo službu.

Príklad: Viacúčelový poukaz vydaný hotelom v hodnote 50 EUR.

V tomto prípade základ dane pri dodaní ubytovacích služieb, ktoré hotel poskytuje činí suma 45,45 EUR, čo je  celková hodnota poukazu znížená o DPH 4,55 EUR.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram