Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa | News Flash

12 februára 2020

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 311/2004 Z. z. Zákonníka práce, ktorou sa zaviedol príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Cieľom tejto novely je podpora športu medzi deťmi a mládežou. Úlohou zamestnávateľa je úhrada výdavkov zamestnancovi vo forme dobrovoľného príspevku, ktoré sú spojené s pravidelnou športovou činnosťou jeho dieťaťa.

Stiahnuť PDF

Za dieťa sa považuje

Za dieťa sa podľa zákona považuje ako vlastné dieťa, tak aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, či iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu, najmenej však počas šiestich mesiacov.

Podmienky vyplatenia príspevku

Pre účely vyplatenia príspevku od zamestnávateľa na športovú činnosť zamestnancovho dieťaťa musia byť zohľadnené nasledovné podmienky:

  • pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov,
  • zamestnanec o príspevok požiadal,
  • platí, že zamestnávateľ môže upraviť aj ďalšie podmienky, na základe ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok,
  • zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok v sume až 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za daný kalendárny rok v úhrne na všetky zamestnancove deti,
  • v maximálnom rozsahu je tento príspevok oslobodený od daní a odvodov zamestnancov a taktiež aj zamestnávateľov (príspevok je daňovo uznateľný náklad pre zamestnávateľa),
  • ak sa jedná o zamestnanca, ktorý nepracuje na plný pracovný úväzok, ale má kratší pracovný čas, suma príspevku sa prepočíta v pomere zodpovedajúcom príslušnému pracovnému pomeru.

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa považujú preukázateľné výdavky zamestnanca a športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby.

Oprávnenou osobou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje pre dieťa športovú aktivitu pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý si zamestnanec žiada príspevok na športovú aktivitu dieťaťa.

Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Musí byť zapísaná do registra osôb v športe podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splnenie podmienok

Zamestnanec musí preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu najneskôr do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou.

Súčasťou tohto dokladu musí byť meno a priezvisko dieťaťa (ktoré činnosť vykonáva) a obdobie na ktoré sa vzťahuje tento doklad.

Zamestnávateľ posudzuje splnenie podmienok ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa doklad vzťahuje.

V prípade, ak sú všetky podmienky splnené, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy, ak sa nedohodnú inak.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram