Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Budúcnosť BPO a poradenských služieb je v inováciách

10 januára 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Posledné dva roky ovplyvnila pandémia. Firmy museli od základov prispôsobiť ako svoje interné procesy, tak aj služby, ktoré klientom poskytujú. Na druhej strane sa urýchlil proces digitalizácie a automatizácie a tento trend bude pokračovať aj v najbližšom období. O tom, aké zmeny možno očakávať v roku 2022 v oblasti outsourcingu a poradenstva, sme sa rozprávali s naším Managing Directorom & Partnerom, Petrom Pašekom.

Aké zmeny prinesie rok 2022 pre poradenské služby a BPO?

Určite bude stále pokračovať proces digitalizácie, automatizácie a čoraz väčšieho zapojenia AI (umelej inteligencie) do všetkých oblastí rozhodovania v tomto obore. Osobne si však myslím, že nad rámec už rozbehnutého procesu postupne nastane aj prelom, kedy poradenské spoločnosti prestanú poskytovať poradenstvo ako službu, ale skôr ako hotové čiastkové resp. komplexné riešenia, ktoré budú klienti za poplatok schopní sami používať.

Je badať, že so zrýchľujúcou sa dobou klienti nemajú čas ani chuť míňať finančné zdroje na analýzu ich problémov a vypracovanie odporúčaní na ich riešenie. Preferujú skôr prístup, kedy má pre nich poradca pripravené hotové riešenie na ich aktuálne problémy a ktoré vedia v krátkej dobe implementovať.

Prečo by sa mali firmy zamerať na poskytovanie inovatívnych služieb v oblasti BPO?

Žijeme v čase vysokej miery inflácie a je otázne, či sa to tak aj skoro zmení. Na strane druhej, veľká časť klientov žije v ťažkých dobách, takže majú často obmedzené rozpočty na poradenské alebo BPO (z angl. business process outsourcing) služby. To vytvára, samozrejme, tlak na ich poskytovateľov v podobe zvyšujúcich sa nákladov pri obmedzenom raste cien za svoje služby.

Jedinou cestou sú teda inovácie, ktoré umožnia lepšie škálovať poskytované služby. Preto postupne stále dochádza k nasadzovaniu riešení, kedy klient dostane za rovnaké peniaze viac, resp. rovnaké služby za menej peňazí. Bez inovácií by to bolo vždy len na úkor znižovania marží, resp. prepadnutia sa do strát, čo z dlhodobého hľadiska by hlavne BPO poskytovatelia nevedeli zvládnuť.

Kde by sa firmy mohli inšpirovať? A naopak, vďaka čomu sa odlíšia od konkurencie?

Nemyslím si, že sa musia vždy za každú cenu inšpirovať niekým iným, aj keď používanie už zabehnutých a fungujúcich vecí u iných spoločností nemusí byť vždy na škodu. Ja si skôr myslím, že firma môže hľadať inšpiráciu aj v sebe samej resp. v ľuďoch, ktorí pre ňu pracujú alebo pracovali. Dôležité je skôr neakceptovať „status quo“, teda uspokojiť sa s tým čo firma dosiahla.

Konkurenčné prostredie je tvrdé a súčasne celkovo sa všetko okolo nás neustále mení. Niektoré business modely boli vymazané zo dňa na deň. Už len keď sa pozrieme na donáškové služby, ktoré na Slovensku zaznamenali za posledný rok neskutočný boom. Stačil k tomu COVID-19 a správanie ľudí na Slovensku sa zmenilo behom pár mesiacov. A takýchto prípadov je veľmi veľa.

Skôr je teda dôležité sa ustavične adaptovať a snažiť sa prichádzať na trh s niečím novým, čo by vedelo práve správanie ľudí zmeniť. To je podľa mňa to kľúčové. Niekedy tá zmena správania príde okamžite, niekedy trvá roky. Napr. my sme na trh prišli s OCR (z angl. optical character recognition – optické rozoznávanie znakov) riešeniami na vyťažovanie faktúr už v roku 2008. Je to teda už takmer 14 rokov, pričom aktuálne je to veľmi diskutovaná téma. My sme sa už v tom čase snažili dodávateľov a klientov presviedčať, aby prešli z papierových dokladov aspoň na PDF formát.

Náš vývojový tím už pred rokmi skúmal, ako vyťažovať dáta podľa priesvitnosti a farebnosti papiera, teda niečo, čo už súčasné riešenia ani veľmi riešiť nemusia, resp. ak áno, tak zistia, že za tým vie byť celkom komplikované riešenie.

Tých 15 rokov však stálo zato, keďže naše vytrénované systémy vedia nielen vyťažiť dáta, ale navrhnúť predkontáciu a to podľa toho, o akého klienta ide. To je obrovský pokrok, kedy systém vie napr. rozoznať, že faktúra od dodávateľa nealkoholických nápojov sa u siete čerpacích staníc má účtovať ako zásoby, pričom u softvérovej spoločnosti to bude skôr reprezentačný náklad.

Osobne ma preto teší, keď vidím valuácie startupov, ktoré sa obdobné problémy snažia za vyriešiť za „naraisovaný“ kapitál. My sme na tento trh vstúpili v čase, kedy mu investori ešte neverili, ale aktuálna situácia potvrdzuje, že sme urobili dobre a to hlavne preto, že sme v našom snažení zotrvali až doteraz.

Aké inovácie prinesieme v roku 2022 v Accace na Slovensku a ako reflektujú našu víziu a ciele?

Posledné dva roky sme uviedli nové služby ako poradenstvo pre startupy, nové služby v oblasti HR outsourcingu a stali sme sa agentúrou dočasného zamestnávania. Verím, že ich bude každým rokom viac a rok 2022 nevynímajúc. Aktuálne pripravujeme spustenie dvoch ďalších – sú to projekty Accace EWA a Optiomat.com.

Prvý projekt, EWA (z angl. earned/early wage access – prístup zamestnanca k zálohe zo mzdy), je zameraný najmä na zamestnancov našich klientov. Jeho poslaním je, aby mali možnosť kedykoľvek počas mesiaca požiadať o výplatu zálohy zo mzdy a tú aj obratom dostať.  Na strane druhej, všetko musí „bežať“ bez toho, aby s tým mal ich zamestnávateľ akúkoľvek administratívnu záťaž. Preto sme tomu prispôsobili aj náš online portál TULIP, v ktorom si zamestnanci štandardne nájdu svoje výplatné pásky, zadávajú a schvaľujú si svoju dochádzku či žiadajú o benefity. Pracujeme na vývoji ďalšej funkcionality, kedy kliknutím jediného tlačidla im vie byť táto záloha našou spoločnosťou vyplatená. Táto záloha sa mu následne započíta s jeho mzdou vyplatenou až po skončení príslušného mesiaca vo výplatnom termíne.

Treba si však priznať, že je to kapitálovo veľmi náročné. Stále sa nachádzame v rámci Slovenska, v tzv. „market fit“ fáze a aktuálne sme  schopní prefinancovať okolo 3 000 požiadaviek na zálohu mesačne. Momentálne však máme len na Slovensku cez 20 000 užívateľov, takže kapitálová náročnosť pravdepodobne ešte porastie. To nehovoríme o nasadení daného riešenia aj v iných krajinách.

Treba si uvedomiť, že už pri priemernej výške zálohy okolo 400 eur sa bavíme o viazanom kapitáli už pri spomínaných 3 000 požiadavkách z našej strany vo výške 1,2 mil. eur. Veríme však, že zamestnanci si zaslúžia siahnuť na peniaze už počas mesiaca výkonu práce bez toho, aby sa museli obracať na spoločnosti poskytujúce krátkodobé pôžičky. My to skôr vnímame ako formu benefitu pre zamestnancov našich klientov.

Druhý projekt, Optiomat, je zameraný na spoločnosti, kedy sa ich zakladatelia rozhodnú zvýšiť angažovanosť svojich kolegov vyčlenením časti imania v ich prospech. Práve z tohto dôvodu sme sa podieľali na tvorbe nástroja Optiomat, ktorý umožňuje celý proces od vytvorenia opčného plánu zakladateľom, prizvania jeho kolegov, overenia ich totožnosti až po digitálne podpísania tzv. ESOP zmlúv, zvládnuť do 20 minút. To prináša neskutočnú úsporu či už času, ale aj nákladov na poradenské služby zo strany spoločností.

V rámci riešenia vieme klientom aj vypočítať podiely na spoločnosti, ktoré by ten ktorý kolega mal získať po uplynutí vestovacieho obdobia, ako aj iné doplnkové služby. Riešenie ide až tak ďaleko, že pokiaľ klient chce, tak po skončení vestovacieho obdobia vie vydať digitálne certifikáty, ktoré majú rovnaké daňové dopady, ako by zamestnanec vlastnil skutočné akcie. Momentálne riešenie testujeme na pár startupoch v CEE, ale jeho použitie je celoeurópske.

Našou víziou a cieľom je, okrem iného, prinášať inovatívne riešenia, ktoré zefektívňujú a skvalitňujú prácu našim klientom. Dôležité je pre nás, hoci máme za sebou už viac ako 15-ročnú históriu, aby sme si neustále udržiavali naše nadšenie pre nové projekty a nápady a toto nadšenie vložili do výsledku. Práve tieto dva spomínané sú jednými z nich.

Prečo chceme priniesť práve tieto služby?

Stále vnímame, že zamestnanci sú najdôležitejšou súčasťou každej firmy. Keďže naším „core business“ sú účtovnícke, mzdové, daňovo poradenské a právne služby, tak práve v obdobných projektoch vnímame priestor, ako vieme zamestnaneckému prostrediu v našom regióne najviac môcť.

Znamená to, že pôjdu „klasické“ poradenské služby do úzadia? Alebo ako možno rozvíjať v roku 2022 aj tieto?

Zmena nenastane zo dňa na deň, aj keď COVID-19 veľa vecí urýchlil, ale poviem to skôr takto. Pred pár rokmi sme pre jedného z našich klientov s flotilou cez 3 000 áut spracúvali daňové priznania k dani z motorových vozidiel niekoľko dní. Neskôr boli tí istí kolegovia súčasťou tímu, ktorý tento proces zozbierania údajov, výpočtu a kontroly pre toho istého klienta skrátil asi na 30 minút. To je, podľa mňa, presne príkladom toho, ako sa tradičné poradenstvo posúva. Poradcovia postupne prestanú poskytovať služby priamo, ale budú zodpovední za riešenia, ktoré ich budú poskytovať za nich. Rovnaké inovácie napríklad aktuálne vnímam aj na poli spracovania dokumentácií transferového oceňovania, resp. agendy expatov.

Aké zmeny možno očakávať v prístupe – budú si firmy svojich poskytovateľov BPO vyberať aj podľa toho, či sú zodpovední voči svojim zamestnancom, a či sa celkovo angažujú v oblasti CSR?

Podľa mňa už teraz klienti často vnímajú celkové renomé svojho poskytovateľa. Hrá to dôležitú úlohu už v samotnom výberovom procese. Okrem toho integrita poradcov bola a vždy bude dôležitá.

Čo sa týka CSR, tak to skôr vnímam ako „internú agendu“. Hlavným cieľom podľa mňa nemá byť to, ako sa firma týmito aktivitami prezentuje navonok. Pre mňa je dôležité, aby kolegovia chápali, že firma ani oni nemajú byť zahľadení len do seba, na svoj vlastný prospech, ale treba pomáhať ľuďom a svojmu okoliu, ktorí možno také veľké šťastie v živote nemali.

Verím, že pokiaľ sa ľuďom, firmám a prostrediu okolo vás darí, tak sa to vráti aj vám. Je to taký kolobeh, kedy sa vám časom vráti to, čo doň vložíte. A ak sa vám to nepodarí tak, ako ste chceli, nevadí, dôležité je že ste sa o to aspoň pokúsili.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram