Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Bezúročná pôžička spoločníkovi a dane

22 mája 2023

Jednou z častých otázok, ktoré musia majitelia rodinných firiem riešiť je, či výplata prebytočných voľných finančných prostriedkov počas roka v prospech spoločníka je z pohľadu daní možná v podobe bezúročnej pôžičky, či to má nejaký dopad na dane, oblasť transferových cien a či takáto transakcia môže mať za následok stratu statusu mikrodaňovníka na účely Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

Čo všetko spadá pod definíciu príjmov zo zamestnania

Na úvod treba povedať, že príjmami zo zamestnania sa považujú aj príjmy za prácu spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby. ZDP ich teda na účely takto poberaných príjmov považuje za zamestnancov.

Okrem toho platí, že za príjmy zo zamestnania sú bez ohľadu na ich právny dôvod považované pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Jednoducho je možné povedať, že aj získanie bezúročnej pôžičky v podobe práve získaného zvýhodnenia v podobe neplatenia trhového úroku je príjmom, ktorého zdanenie je potrebné posúdiť z pohľadu zdanenia príjmov zo zamestnania. Častou otázkou potom býva, či vzťah medzi spoločnosťou a spoločníkom je možné považovať za taký, ktorý má charakter kontrolovanej transakcie a či treba aby spoločnosť o trhový, ale nenárokovaný úrok, zvýšila svoj základ dane.

Kontrolovaná transakcia podľa ZDP

Od roku 2023 máme v ZDP upravené, že kontrolovanou transakciou sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, teda napr. medzi spoločnosťou a spoločníkom, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami z podnikania, SZČ, z použitia diela a umeleckého výkonu, resp. prenájmu, alebo právnickou osobou, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Súčasne však ZDP okrem iného upravuje, že za kontrolovanú transakciu nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy zo zamestnania. Prakticky to znamená, že poskytovanie bezúročnej pôžičky spoločníkovi, ktorá mu zakladá príjem zo zamestnania sa nepovažuje za kontrolovanú transakciu.

To má vplyv nato, či má spoločnosť zvýšiť svoj základ dane o trhovú sumu úrokov alebo nie, keďže štandardne platí, že súčasťou základu dane spoločnosti je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky vo významných kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Tu treba upozorniť, že na účely ZDP sa za významnú kontrolovanú transakciu považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 EUR.

V tomto prípade sa rodinné firmy často mylne domnievajú, že pokiaľ výška pôžičky spoločníkovi presiahne 50 000 EUR, tak úpravu základu dane je potrebné vykonať. Zabúdajú však nato, že bezúročná pôžička spoločníkovi nie je kontrolovanou transakciou ako takou a vôbec nie je potrebné skúmať je významnosť.

Bezúročná pôžička spoločníkovi a status mikrodaňovníka

Ďalšou častou otázkou je či poskytnutie bezúročnej pôžičky spoločníkovi môže byť dôvodom, že spoločnosť ako taká príde o status mikrodaňovníka na účely ZDP. Upozorňujeme, že za mikrodaňovníka sa okrem iného nepovažuje daňovník, ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za príslušné zdaňovacie obdobie. Keďže však poskytnutie bezúročnej pôžičky spoločníkovi nie je kontrolovanou transakciou, tak jej poskytnutie nemôže mať za následok stratu statusu mikrodaňovníka pre spoločnosť.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram