Prípadové štúdie: Mzdové a HR služby pre módneho giganta

Náš klient

Klientom je francúzsky luxusný módny dom s viac ako storočnou tradíciou a pobočkami po celom svete. Accace spracúva mzdy a zastrešuje služby HR administratívy pre jeho viac ako 100 zamestnancov na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.

Správa dochádzky pre maloobchod vrátane nastavenia zmien a prevádzok

Ucelené poskytovanie služieb v 3 krajinách

Viac ako 100 zamestnancov využíva najmodernejšiu mzdovú a HR technológiu

Zohľadnenie špecifík pre jednotlivé krajiny, napríklad správa agendy vyhlásenia daňovníka

Vplyv na podnikateľské prostredie

POSKYTOVANIE NAŠEJ ODBORNOSTI
  • V Českej republike náš klient využíva aj online správu agendy vyhlásenia daňovníka, čo je každoročný úkon požadovaný zákonom. Celý proces sme digitalizovali v rovnakom cloudovom systéme, ktorý klient využíva aj na iné úlohy súvisiace s HR.
  • Klientovi pripravujeme pracovnoprávnu dokumentáciu pri začatí a ukončení pracovného pomeru, spravujeme evidenciu dochádzky zamestnancov, zamestnanecké benefity,  agendu súvisiacej so zamestnávaním osôb so zdravotným znevýhodnením, pracovné cesty, udržujeme a archivujeme personálne zložky zamestnancov v elektronickej aj papierovej podobe.
  • Nad rámec štandardného rozsahu služieb, poskytujeme klientovi aj ad-hoc služby, ako je napríklad príprava špecifických reportov pre vedenie spoločnosti.
VYUŽÍVANIE NAŠICH TECHNOLÓGIÍ
  • Klient sa rozhodol pre komplexný mzdový outsourcing vrátane využitia nášho online mzdového portálu na bezpečnú výmenu mzdových údajov a distribúciu elektronických výplatných pások.
  • Klient využíva aj modul pre správu dochádzky, ktorý umožňuje zamestnancom pohodlne evidovať ich dochádzku online. Ide o špeciálny dochádzkový modul vyvinutý pre obchodné reťazce, ktorý zohľadňuje špecifiká maloobchodu, ako sú režimy zmien alebo divízie predajní. Údaje o dochádzke sa po schválení manažérom nahrávajú priamo do mzdového systému.
  • Služobné cesty zamestnancov spravuje klient prostredníctvom nášho online portálu. V rámci jedného cloudového riešenia tak umožňuje zamestnancom zefektívniť správu svojich služobných ciest spolu s dochádzkou a ďalšími úkonmi súvisiacimi s HR.
  • Využívaním nášho online riešenia na správu miezd, dochádzky a služobných ciest sú zamestnanci odbremenení od zbytočného papierovania.
PODPORA NAŠEJ KOMUNITY
  • Zabezpečujeme prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na príslušných úradoch (sociálna a zdravotná poisťovňa), zastupujeme klienta pri auditoch a počas kontrol vykonávaných štátnymi orgánmi.
  • Klient má mzdovú a HR oblasť pokrytú v súlade so slovenskou, českou a poľskou legislatívou.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram