Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmeny v DPH týkajúce sa leasingu | News Flash

30 apríla 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Pre mnohé malé a stredné rodinné firmy predstavuje finančný alebo operatívny leasing atraktívnu voľbu pri nákupe potrebných aktív, ako sú stroje, vozidlá alebo technologické vybavenie, bez potreby veľkých finančných investícií vopred. Spätný leasing zase môže byť výhodnou formou financovania v prípade obmedzených finančných zdrojov. Pre tieto firmy, ktoré často nemajú k dispozícii rozsiahly účtovný tím, môže byť leasing výzvou v zmysle správneho zohľadnenia účtovných a daňových aspektov takýchto transakcií.

Aj keď je leasing vo všeobecnosti populárny a považuje sa za relatívne jednoduchý spôsob financovania, z pohľadu DPH môže byť náročný na zložité a odborné posúdenie. Nedávnymi zmenami v legislatíve sa klasifikujú viaceré transakcie súvisiace s leasingom odlišne ako v minulosti a očakáva sa, že od 1. januára 2025 prinesie novela Zákona o DPH ďalšie zmeny, ktoré ovplyvnia túto oblasť ekonomiky.

Stiahnite si článok ako PDF

Poplatky, kompenzácie a zmluvné pokuty

V dôsledku aplikácie judikatúry Európskeho súdneho dvora došlo s účinnosťou od 1.4.2023 k odlišnému výkladu slovenskej DPH legislatívy. Táto zmena ovplyvňuje leasingové dohody, ale aj iné zmluvy, kde je odberateľ povinný platiť dodatočné sumy pod rôznymi označeniami, ako sú poplatky, pokuty, kompenzácie a pod. Väčšina takýto poplatkov sa donedávna považovala za plnenie mimo predmetu DPH (určitá forma finančnej kompenzácie bez získania protihodnoty pre zákazníka), prípadne dochádzalo k odlišnému zaobchádzaniu pri podobných typoch transakcií z dôvodu nejasného výkladu.

Od 1.4.2023 sa sumy platené v súvislosti s dodaním tovarov a služieb na základe zmluvne dohodnutých podmienok, ako je márna jazda, prestoj, neskoré vrátenie prenajatej veci alebo znečistenie predmetu prenájmu, majú považovať za plnenie podliehajúce DPH bez ohľadu na to, ako sú tieto platby formálne označené (napr. ako pokuta, poplatok, náhrada, kompenzácia). Obdobnú situáciu predstavuje aj pokuta/poplatok za predčasné ukončenie zmluvy, kedy má nájomca právo žiadať náhradu vo výške nezaplatených splátok do doby viazanosti. Takýto poplatok sa považuje za protihodnotu poskytnutej služby, t.j. nájomného a podlieha dani z pridanej hodnoty. Judikatúra Súdneho dvora neposkytuje jednoznačný postup v závislosti od dôvodov predčasného ukončenia zmluvy, či už ide o dohodu, odstúpenie alebo vypovedanie zmluvy.

Naopak úrok z omeškania za neskorú úhradu alebo náhrada za poškodenie tovaru predstavuje naďalej plnenie mimo predmetu DPH, keďže neexistuje protihodnota, ktorú by nájomca za zaplatené sumy získal.

Spätný leasing ako finančná transakcia

Mnohé spoločnosti využívajú spätný leasing ako formu financovania, pričom do 31.12.2023 sa takáto forma leasingu považovala z hľadiska DPH za dve transakcie, dodanie tovaru leasingovej spoločnosti a následné obstaranie služby prenájmu danej hnuteľnej veci.

V dôsledku transakcie spätného leasingu síce oficiálne dochádza k zmene právneho vlastníctva predmetu nájmu, ale ekonomickým vlastníkom zostáva stále pôvodný vlastník (nájomca), ktorý získava dodatočné finančné zdroje.

Takýto typ zmluvy o predaji a spätnom prenájme uzatvorenej po 31.12.2023, kedy väčšina výhod a rizík vlastných vlastníckemu právu zostáva u nájomcu (pôvodného vlastníka tovaru) a po skončení platnosti zmluvy sa predpokladá, že naňho bude opäť prevedené vlastnícke právo, sa od 1.1.2024 považuje za finančnú transakciu, na ktorú sa uplatní oslobodenie od DPH. Staré zmluvy uzavreté do 31.12.2023 dobehnú pôvodným spôsobom.

V kontexte európskej judikatúry je totiž cieľom takejto transakcie získanie dodatočných finančných prostriedkov, pričom nedochádza k prevodu práva nakladať s predmetom financovania ako vlastník na budúceho prenajímateľa. Z pohľadu DPH teda nepôjde o dodanie tovaru ale oslobodenú finančnú službu.

Zároveň je nevyhnutné podotknúť, že klasifikovaniu transakcie pre DPH účely by malo predchádzať detailné posúdenie zmluvných podmienok, ktoré sa môže v praxi líšiť prípad od prípadu a preto ho nie je možné zovšeobecniť.

Finančný leasing s právom kúpy prenajatej veci

Nové znenie Zákona o DPH rozširuje definíciu dodania tovaru aj na situácie, kde je tovar odovzdaný na základe nájomnej zmluvy alebo podobnej dohody s dojednanou možnosťou kúpy, ak je táto možnosť jedinou rozumnou voľbou pre nájomcu pri uzatvorení zmluvy. Novela Zákona o DPH by mala vstúpiť do účinnosti od 1.1.2025, pričom táto zmena ovplyvní leasingové zmluvy uzatvorené po tomto dátume.

Dochádza tak k podstatnej zmene daňového režimu, nakoľko sa doteraz za dodanie tovaru pri finančnom leasingu považovala len situácia vopred dojednanej povinnosti kúpy po skončení finančného leasingu. Právo kúpy sa považovalo za dodanie služby a dodávateľ odvádzal DPH z mesačných splátok. Ak bude transakcia po 1.1.2025 charakterizovaná ako dodanie tovaru, nájomca bude povinný odviesť DPH v okamihu odovzdania tovaru. Hranica medzi dodaním tovaru a služby môže byť tenká a bude závisieť od konkrétnych zmluvných podmienok.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram