Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinnosť oznámiť podnikateľské bankové účty finančnej správe do 30. 11. 2021

22 októbra 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Aktualizácia: Návrh zákona parlament schválil 27. októbra, prezidentka SR podpísala 8. novembra a dňa 12. novembra 2021 bol zákon zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 408/2021 Z. z. Zmeny týkajúce sa oznamovacej povinnosti podnikateľských bankových účtov nadobúdajú účinnosť 15. novembra 2021.

V auguste 2021 bol do Národnej rady SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa má okrem iných zákonov novelizovať aj zákon o DPH. Tento návrh zákona je zatiaľ stále predmetom rokovaní. V oblasti DPH, navrhovaným zákonom sa má pre nových aj existujúcich platiteľov DPH zaviesť s účinnosťou od 15. 11. 2021 osobitná oznamovacia povinnosť týkajúca sa každého bankového účtu používaného na podnikanie. Pokiaľ bude zákon schválený v navrhovanom znení, upozorňujeme, že všetci platitelia DPH budú musieť do 30. 11. 2021 oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR (FR SR) všetky vlastné bankové účty používané na podnikanie. Následne budú podliehať oznamovaniu všetky zmeny v používaných bankových účtoch. Nesplnenie oznamovacej povinnosti bude sankcionované.

Zámerom tohto opatrenia je zverejňovať zoznam bankových účtov platiteľov na webovom sídle FR SR. Úhrada dodávateľskej faktúry na bankový účet, ktorý v čase platby nebol uvedený v predmetnom zozname môže viesť k uplatneniu inštitútu ručenia za daň. Preto upozorňujeme, že po zavedení novely, by odberatelia mali venovať zvýšenú pozornosť bankovým účtom dodávateľa, na ktoré budú poukazovať úhrady faktúr.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti môže mať aj vplyv na vrátenie nadmerného odpočtu.

Stiahnuť PDF

Oznamovacia povinnosť

Koho sa oznamovacia povinnosť týka a aké sú termíny pre oznámenie?

Oznamovaciu povinnosť bude mať každá zdaniteľná osoba, ktorá je v SR registrovaná za platiteľa DPH. Povinnosť sa bude vzťahovať na všetkých platiteľov registrovaných k 15. 11. 2021 ako aj na novo registrovaných platiteľov po tomto dátume.

Zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi k 15. 11. 2021, budú povinní oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH, do 30. 11. 2021.

Novo registrovaní platitelia budú musieť oznamovaciu povinnosť plniť bezodkladne odo dňa, keď sa stali platiteľmi dane alebo bezodkladne odo dňa, kedy si takýto účet zriadili potom, ako boli daňovým úradom zaregistrovaní ako platitelia dane.

Každú následnú zmenu, doplnenie alebo zrušenie oznámených bankových účtov budú mať platitelia povinnosť oznámiť bezodkladne.

Aké bankové účty bude povinnosť oznámiť?

Oznámiť bude potrebné čísla všetkých vlastných bankových účtov (platobné, vkladové), ktoré bude platiteľ využívať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa slovenského zákona o DPH. Táto povinnosť sa vzťahuje tak k bankovým účtom vedených u tuzemského poskytovateľa platobných služieb, ako aj k účtom vedených u zahraničných poskytovateľov platobných služieb.

Ak platiteľ používa na účely podnikania bankové účty, ktoré patria inej osobe (napr. materskej spoločnosti), môže oznámiť tieto účty, avšak súčasne je povinný oznámiť majiteľa, ktorému tieto bankové účty patria. Ak platiteľ oznámi, že na účely svojho podnikania používa bankové účty patriace inej osobe, navrhuje sa spoločná a nerozdielna zodpovednosť vlastníka bankového účtu s platiteľom dane, ktorý tento „cudzí“ bankový účet oznámi ako „vlastný“ za platbu dane, ktorú dodávateľ neuhradil, ak platba za dodanie tovarov alebo služieb bola zaplatená na tento bankový účet.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorými sú napr. banky, nebudú mať oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k interným účtom, ktoré sú pre tohto poskytovateľa vedené na zúčtovanie platobných operácií.

Akým spôsobom plniť oznamovaciu povinnosť?

Oznámenia bude potrebné vykonať elektronicky na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní na svojom webovom sídle FR SR.

Finančná správa zabezpečí platiteľom predvyplnenie tlačiva o všetky jej známe čísla bankových účtov a platiteľ vyznačí konkrétne bankové účty pre účely splnenia osobitnej oznamovacej povinnosti alebo doplní iné čísla bankových účtov, o ktorých finančná správa nemá vedomosť (napríklad neboli zatiaľ poskytovateľmi platobných služieb oznámené alebo bankové účty vedené v zahraničí).

Sankcie za nesplnenie povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti (nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje) bude môcť daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 10 000 EUR.

Ručenie za daň

Odberateľovi bude vznikať povinnosť ručiť za dodávateľom nezaplatenú daň aj v prípade, ak dodávateľovi zaplatil protihodnotu (alebo jej časť) za plnenie na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby bol zverejnený na webovom sídle FR SR.

Za účelom zníženia rizika ručenia za nezaplatenú daň sa odberateľovi umožní využiť osobitný spôsob úhrady dane (tzv. split payment), ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo na osobný účet dodávateľa.

Vrátenie nadmerného odpočtu

Navrhuje sa ustanoviť, aby daňový úrad vrátil nadmerný odpočet len na niektorý z bankových účtov, ktorý mu platiteľ dane oznámil v rámci osobitnej oznamovacej povinnosti. V prípade, že si platiteľ túto povinnosť nesplnil, daňový úrad vráti nadmerný odpočet do desiatich dní odo dňa oznámenia bankového účtu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram